BỘ XÂy dựng số: 1091/QĐ-bxd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt namtải về 12.6 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu24.07.2016
Kích12.6 Kb.
#3585

BỘ XÂY DỰNG


--------------------

Số: 1091/QĐ-BXDCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2011QUYẾT ĐỊNH

Về việc Công bố Định mức dự toán xây dựng công trình - Phần xây dựng (bổ sung)

----------------------

BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

Căn cứ Nghị định số 17/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/4/2009 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Thông tư số 04/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kinh tế Xây dựng và Viện trưởng Viện Kinh tế Xây dựng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố định mức dự toán một số công tác xây dựng kèm theo quyết định này, bổ sung vào tập Định mức dự toán xây dựng công trình - Phần Xây dựng đã được công bố theo văn bản số 1776/BXD-VP ngày 16/8/2007 của Bộ Xây dựng để các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan tham khảo, sử dụng vào việc lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.


Nơi nhận:

- Văn phòng Quốc hội;

- Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội ;

- Văn phòng Chủ tịch nước;

- Cơ quan TW của các đoàn thể;

- Tòa án nhân dân tối cao;

- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;

- Văn phòng Chính phủ;

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;

- Các Sở Xây dựng, các Sở có công trình

xây dựng chuyên ngành ;

- Các Tập đoàn kinh tế; Tổng công ty Nhà nước;

- Các Cục, Vụ thuộc Bộ xây dựng;

- Website của Bộ Xây dựng

- Lưu VP; Vụ PC; Vụ KTXD; Viện KTXD; Tha300.


KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

(đã ký)


Trần Văn Sơn
FILE ĐÍNH KÈM VĂN BẢN
Каталог: dept -> dfm -> Vanban Phapquy -> Xaydung -> Nam2011
Nam2011 -> Số: 176/2011/tt-btc cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Vanban Phapquy -> THỦ TƯỚng chính phủ
Vanban Phapquy -> THông tư SỐ 5-bxd/Đt ngàY 9/2/1993 HưỚng dẫn phương pháp xáC đỊnh diện tích sử DỤng và phân cấp nhà Ở
Vanban Phapquy -> QuyếT ĐỊnh thủ TƯỚng chính phủ SỐ 17/2008/QĐ-ttg ngàY 28 tháng 01 NĂM 2008
Vanban Phapquy -> THÔng tư CỦa bộ TÀi chính số 35/2007/tt-btc ngàY 10 tháng 4 NĂM 2007
Vanban Phapquy -> THỦ TƯỚng chính phủ Số: 64/2007/QĐ-ttg CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Nam2011 -> BỘ XÂy dựng số: 06/2011/tt-bxd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Nam2011 -> BỘ XÂy dựng số: 14/2011/tt-bxd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Nam2011 -> BỘ XÂy dựng số: 08/2011/tt-bxd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Nam2011 -> Số: 86 /2011/tt-btc

tải về 12.6 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương