BỘ XÂy dựng cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt namtải về 1.01 Mb.
trang6/10
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích1.01 Mb.
#946
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10Đơn vị
tính


Mã số

Nhà ở đã được xây dựng mới

Chia ra

Khu vực đô thị

Khu vực nông thôn

Tổng số

Trong đó:

Tổng số

Trong đó:

Tổng số

Trong đó:

Nhà ở
đã được cải tạo
xây dựng lại

Nhà ở
đã được cải tạo
xây dựng lại

Nhà ở
đã được cải tạo
xây dựng lại

A

B

C

1

2

3

4

5

6

1. Số nhà ở đã được xây dựng mới

Căn hộ/nhà ở

01

 

 

 

 

 

 

- Nhà ở riêng lẻ

Nhà ở

02

 

 

 

 

 

 

- Nhà ở chung cư

Căn hộ

03

 

 

 

 

 

 

2. Diện tích nhà ở đã được xây dựng mới

m2 sàn

04

 

 

 

 

 

 

- Nhà ở riêng lẻ

m2 sàn

05

 

 

 

 

 

 

- Nhà ở chung cư

m2 sàn

06

 

 

 

 

 

 Người lập biểu

(Ký, họ tên)
Ngày ... tháng ... năm...

Thủ trưởng đơn vị

(Ký, đóng dấu, ghi tên)
Biểu số: 13a/BCĐP

Ban hành theo Thông tư số

06/TT-BXD ngày 10/10/2012

của Bộ trưởng Bộ Xây dựng

Ngày nhận báo cáo: 15/12, 15/3 năm sau


TỔNG SỐ NHÀ Ở VÀ TỔNG DIỆN TÍCH NHÀ Ở CÔNG VỤ ĐÃ ĐƯỢC XÂY DỰNG MỚI (HOẶC MUA NHÀ Ở LÀM NHÀ Ở CÔNG VỤ)

(Năm)

Đơn vị báo cáo:

Sở Xây dựng.............

Đơn vị nhận báo cáo:

Bộ Xây dựngĐơn vị
tính


Mã sốTổng sốChia ra

Ghi chú

Nhà chung cư


Nhà ở khácA

B

C

1

2

3

4

1. Số nhà ở công vụ đã được xây dựng mới (hoặc mua)

căn hộ/nhà ở

01

- Xây dựng mới

-

02

- Nhà ở đã mua làm nhà ở công vụ

-

03

2. Diện tích nhà ở công vụ đã được xây dựng mới (hoặc mua)

m2 sàn

04

- Xây dựng mới

-

05

- Nhà ở đã mua làm nhà ở công vụ

-

06

 
Người lập biểu

(Ký, họ tên)
Ngày ... tháng ... năm...

Thủ trưởng đơn vị

(Ký, đóng dấu, ghi tên)
Biểu số: 13b/BCĐP

Ban hành theo Thông tư số

06/TT-BXD ngày 10/10/2012

của Bộ trưởng Bộ Xây dựng

Ngày nhận báo cáo: 15/12, 15/3 năm sau


TỔNG SỐ NHÀ Ở VÀ TỔNG DIỆN TÍCH NHÀ Ở XÃ HỘI ĐÃ ĐƯỢC XÂY DỰNG MỚI

(Năm)

Đơn vị báo cáo:

Sở Xây dựng.............

Đơn vị nhận báo cáo:

Bộ Xây dựngĐơn vị
tính


Mã số

Tổng số

Chia theo loại nhà

Chia theo nguồn vốn đầu tư

Nhà chung cư

Nhà ở riêng lẻ

Nhà nước đầu tư

Các thành phần kinh tế tham gia đầu tư

A

B

C

1

2

3

4

5

1. Số nhà ở xã hội đã được xây dựng mới

căn hộ/nhà ở

01

 

 

 

 

 

- Khu vực đô thị

căn hộ/nhà ở

02

 

 

 

 

 

- Khu vực nông thôn

căn hộ/nhà ở

03

 

 

 

 

 

2. Diện tích nhà ở xã hội đã được xây dựng mới

m2 sàn

04

 

 

 

 

 

- Khu vực đô thị

m2 sàn

05

 

 

 

 

 

- Khu vực nông thôn

m2 sàn

06

 

 

 

 

 
Người lập biểu

(Ký, họ tên)
Ngày ... tháng ... năm...

Thủ trưởng đơn vị

(Ký, đóng dấu, ghi tên)

Biểu số: 14/BCĐP

Ban hành theo Thông tư số

06/TT-BXD ngày 10/10/2012

của Bộ trưởng Bộ Xây dựng

Ngày nhận báo cáo: 15/6, 15/12, 15/3 năm sau


SỐ LƯỢNG SÀN GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN

(6 tháng, năm)

Đơn vị báo cáo:

Sở Xây dựng.............

Đơn vị nhận báo cáo:

Bộ Xây dựngĐơn vị
tínhsố


Thực hiện trong
kỳ báo cáo


Ghi chú

A

B

C

1

2

Số lượng Sàn giao dịch bất động sản (Sàn đã được đăng tải thông tin trên Website Mạng các sàn giao dịch bất động sản Việt Nam)

Sàn

01 

 

 
Người lập biểu

(Ký, họ tên)
Ngày ... tháng ... năm...

Thủ trưởng đơn vị

(Ký, đóng dấu, ghi tên)Biểu số: 15/BCĐP

Ban hành theo Thông tư số

06/TT-BXD ngày 10/10/2012

của Bộ trưởng Bộ Xây dựng

Ngày nhận báo cáo: 15/6, 15/12, 15/3năm sau


SỐ LƯỢNG VÀ GIÁ TRỊ GIAO DỊCH KINH DOANH

BẤT ĐỘNG SẢN QUA SÀN

(6 tháng, năm)

Đơn vị báo cáo:

Sở Xây dựng.............

Đơn vị nhận báo cáo:

Bộ Xây dựng


Đơn vị
tínhsố


Tổng số bất động sản để bán, chuyển nhượng

Chia ra

Bất động sản để cho thuê (Văn phòng cho thuê)

Căn hộ chung cư để bán

Nhà ở riêng lẻ để bán

Đất nền chuyển nhượng

A

B

C

1=2+3+4

2

3

4

5

Số lượng giao dịch thông qua Sàn

Lần giao dịch

01

 

 

 

 

 

Giá trị giao dịch kinh doanh bất động sản qua Sàn

Triệu đồng

02

 

 

 

 

 Người lập biểu

(Ký, họ tên)
Ngày ... tháng ... năm...

Thủ trưởng đơn vị

(Ký, đóng dấu, ghi tên)Biểu số: 16/BCĐP

Ban hành theo Thông tư số

06/TT-BXD ngày 10/10/2012

của Bộ trưởng Bộ Xây dựng

Ngày nhận báo cáo: 15/6, 15/12, 15/3 năm sau


CHỈ SỐ GIÁ BẤT ĐỘNG SẢN

(6 tháng, năm)

Đơn vị báo cáo:

Sở Xây dựng.............

Đơn vị nhận báo cáo:

Bộ Xây dựng


Đơn vị tính

Mã số

Chỉ số

Chỉ số giá bất động sản phân theo

Căn hộ chung cư để bán

Nhà ở riêng lẻ để bán

Đất nền chuyển nhượng

Văn phòng cho thuê

A

B

C

1

2

3

4

5

1. Chỉ số giá bất động sản chung của địa phương

%

01

 

2. Chỉ số giá bất động sản từng khu vực của địa phương

 - Tên khu vực

%

02
 

 

 

 

…..

%


 

 

 

 
Người lập biểu

(Ký, họ tên)
Ngày ... tháng ... năm...

Thủ trưởng đơn vị

(Ký, đóng dấu, ghi tên)


Biểu số: 17/BCĐP

Ban hành theo Thông tư số

06/TT-BXD ngày 10/10/2012

của Bộ trưởng Bộ Xây dựng

Ngày nhận báo cáo: 15/6, 15/12, 15/3 năm sau


MỘT SỐ SẢN PHẨM VẬT LIỆU XÂY DỰNG CHỦ YẾU

(6 tháng,Năm)

Đơn vị báo cáo:

Sở Xây dựng.............

Đơn vị nhận báo cáo:

Bộ Xây dựng

Каталог: sites -> default -> files
files -> BÁo cáo quy hoạch vùng sản xuất vải an toàn tỉnh bắc giang đẾn năM 2020 (Thuộc dự án nâng cao chất lượng, an toàn sản phẩm nông nghiệp và phát triển chương trình khí sinh học ) Cơ quan chủ trì
files -> Mẫu tkn1 CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
files -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc ĐĂng ký thất nghiệP
files -> BỘ TÀi chính —— Số: 25/2015/tt-btc cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
files -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc TỜ khai của ngưỜi hưỞng trợ CẤP
files -> BỘ giáo dục và ĐÀo tạO –––– Số: 40
files -> BỘ y tế CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
files -> Mẫu số 1: Ban hành kèm theo Thông tư số 19/2003/tt-blđtbxh ngày 22 tháng 9 năm 2003 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Tên đơn vị Số V/v Đăng ký nội quy lao động CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
files -> CỦa bộ XÂy dựng số 04/2008/QĐ-bxd ngàY 03 tháng 4 NĂM 2008 VỀ việc ban hành “quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựNG”

tải về 1.01 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương