BỘ XÂy dựng cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúctải về 10.94 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu27.07.2016
Kích10.94 Kb.

BỘ XÂY DỰNG
--------


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------


Số: 87/BXD-QLN
V/v: Trả lời công văn số 1416/TNMT-VPĐK tỉnh Lào Cai

Hà Nội, ngày 20 tháng 11 năm 2012

 

Kính gửi: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lào Cai

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 1416/TNMT-VPĐK ngày 25/9/2012 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lào Cai đề nghị hướng dẫn giải quyết các vướng mắc trong cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sau đây gọi là Giấy chứng nhận). Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Hiện nay, việc cấp Giấy chứng nhận được thực hiện theo Nghị định số 88/2009/NĐ-CP ngày 19/10/2009 của Chính phủ về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và Thông tư số 17/2009/TT-BTNMT ngày 21/10/2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Do đó, đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lào Cai liên hệ với Bộ Tài nguyên và Môi trường để được hướng dẫn trả lời cụ thể việc cấp Giấy chứng nhận đối với từng trường hợp nêu tại công văn số 1416/TNMT-VPĐK.

2. Theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 8 Nghị định số 88/2009/NĐ-CP thì một trong các điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu đối với nhà ở và công trình xây dựng là phải có Giấy phép xây dựng đối với trường hợp phải xin giấy phép xây dựng theo quy định của pháp luật xây dựng. Như vậy, việc xử lý các trường hợp cụ thể thực hiện theo hướng sau đây:

- Trường hợp xây dựng nhà ở, công trình xây dựng sai với Giấy phép xây dựng (nêu tại điểm 1 của công văn số 1416/TNMT-VPĐK) thì phải thực hiện xử lý phần sai phép theo quy định tại Điều 14 Nghị định số 180/2007/NĐ-CP ngày 07/12/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Xây dựng về xử lý vi phạm trật tự xây dựng đô thị trước khi xem xét, cấp Giấy chứng nhận;

- Trường hợp xây dựng nhà ở, công trình xây dựng không có giấy phép xây dựng mà theo quy định phải có giấy phép xây dựng hoặc được cấp giấy phép sai thẩm quyền, sai mục đích sử dụng đất (nêu tại điểm 1 và điểm 2 của công văn số 1416/TNMT-VPĐK) thì không được xem xét để công nhận quyền sở hữu đối với nhà ở, công trình xây dựng đó;

- Hiện nay, theo quy định của pháp luật về cấp phép xây dựng thì không có trường hợp điều chỉnh Giấy phép xây dựng sau khi đã được cấp Giấy chứng nhận do trước đó xây dựng sai phép hoặc không có giấy phép xây dựng;

3. Đối với những trường hợp xây dựng không phép, sai phép hoặc cấp giấy phép sai thẩm quyền, sai mục đích sử dụng đất thì bị xử lý theo quy định của Nghị định số 23/2009/NĐ-CP ngày 27/2/2009 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng; kinh doanh bất động sản; khai thác, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; quản lý phát triển nhà và công sở và Nghị định số 180/2007/NĐ-CP ngày 07/12/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xây dựng về xử lý vi phạm trật tự xây dựng đô thị.

4. Đối với trường hợp công trình xây dựng không phù hợp quy hoạch, kiến trúc xây dựng thì đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lào Cai báo cáo UBND tỉnh chỉ đạo Sở Xây dựng phối hợp với các cơ quan chức năng của địa phương rà soát, đối chiếu với các quy định của pháp luật về xây dựng để xem xét, xử lý từng trường hợp cụ thể.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng về việc giải quyết các vướng mắc trong cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với nhà ở và công trình xây dựng sai phép, không có giấy phép xây dựng hoặc cấp giấy phép sai thẩm quyền, đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lào Cai đối chiếu với quy định của pháp luật để thực hiện./. 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Nguyễn Trần Nam (để b/c);
- Lưu: VT, QLN (2b);TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ NHÀ
VÀ THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN
Nguyễn Mạnh Hà


 
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương