BỘ VĂn hoá-thông tintải về 9.86 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích9.86 Kb.
#22781

BỘ VĂN HOÁ-THÔNG TIN
********


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********


Số: 534-QĐ/BT

Hà Nội, ngày 11 tháng 5 năm 1993

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG NHẬN 15 DI TÍCH LỊCH SỬ - VĂN HOÁ VÀ DANH LAM THẮNG CẢNH 

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA- THÔNG TIN

Căn cứ Điều 34 của Hiến pháp nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 15-4-1992;
Căn cứ Pháp lệnh bảo vệ và sử dụng di tích lịch sử, văn hoá và danh lam thắng cảnh số 14-LCT/HĐNN công bố ngày 4-4-1984 của Hội đồng Nhà nước nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
Căn cứ Điều 42 Luật Đất đai của Quốc hội nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã được Hội đồng Nhà nước công bố ngày 6-1-1988 về việc quy định chế độ quản lý và sử dụng đất đai của di tích;
Qua xét duyệt hồ sơ di tích và văn bản đề nghị của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội, tỉnh Hà Tây, Hải Hưng, Long An, Ninh Bình, Thanh Hoá, Nghệ An, Thừa Thiên Huế, Đắc Lắc và đề nghị của Vụ trưởng Vụ Bảo tồn Bảo tàng,


QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay công nhận 15 (mười lăm) di tích lịch sử - văn hoá và danh lam thắng cảnh sau:

Thành phố Hà Nội (4 di tích)

1. Di tích lịch sử và nghệ thuật: Đình - Chùa Ngũ Xá - Phường Trúc Bạch, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

2. Di tích lịch sử và kiến trúc nghệ thuật: Đình - Chùa Tình Quang - xã Giang Biên, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội

3. Di tích nghệ thuật: Đền đống nước - Phường Ngọc Hà, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội;

4. Di tích kiến trúc - nghệ thuật: Đình Thôn Trung - Chùa Hiển Quang, xã Dương Hà, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội.

Tỉnh Hà Tây (3 di tích)

Di tích kiến trúc nghệ thuật

5. Di tích kiến - trúc nghệ thuật: Chùa Bầu Bỏi - xã Quảng Phú Cầu, huyện ứng Hoà, tỉnh Hà Tây.

6. Di tích kiến - trúc nghệ thuật: Đình Phú Lương - xã Quảng Phú Cầu, huyện Ưng Hoà, tỉnh Hà Tây.

7. Di tích lịch sử và kiến trúc - nghệ thuật: Chùa Bảo Phúc - xã Đức Giang, huyện Hoài Đức, tỉnh Hà Tây.

Tỉnh Hải Hưng (2 di tích)

8. Di tích lịch sử - kiến trúc nghệ thuật: Đình - Đền - Chùa Ngô Xá, xã Vĩnh Xá, huyện Kim Thi, tỉnh Hải Hưng.

9. Di tích lịch sử - kiến trúc nghệ thuật: Đền - Chùa Xá, xã Cẩm Ninh, huyện Kim Thi, tỉnh Hải Hưng.

Tỉnh Long An (1 di tích)

10. Di tích nghệ thuật: Lăng mộ và đền thờ Nguyễn Huỳnh Đức, xã Khánh Hậu, thị xã Tân An, tỉnh Long An.

Tỉnh Ninh Bình (1 di tích)

11. Di tích kiến trúc - nghệ thuật: Đền Bình Hải - xã Yên Nhân, huyện Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình.

Tỉnh Thanh Hoá (1 di tích)

12. Di tích lịch sử: Địa điểm đón Bác Hồ về thăm Hợp tác xã Yên Trường ngày 11-12-1961 - xã Yên Trường, Huyện Thiệu Yên, tỉnh Thanh Hoá.

Tỉnh Nghệ An (1 di tích)

13. Di tích lịch sử: Đền thờ và mộ Nguyễn Tiến Tài - xã Thanh Giang, Huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An.

Tỉnh Thừa Thiên Huế (1 di tích)

14. Di tích lịch sử: Mộ Trần Văn Kỷ - xã Phong Bình, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Tỉnh Đắc Lắc (1 di tích)

15. Thắng cảnh Hồ Lăck - Thị trấn Liên Sơn, huyện Lăck, tỉnh Đắc Lắc.Điều 2. Nghiêm cấm mọi hoạt động khai thác trong những khu vực của di tích đã khoanh vùng. Trường hợp đặc biệt sử dụng đất đai ở di tích lịch sử, văn hoá và danh lam thắng cảnh phải được phép của Bộ trưởng Bộ Văn hoá - Thông tin.

Điều 3. Uỷ ban nhân dân các cấp thực hiện quyền quản lý Nhà nước đối với di tích lịch sử, văn hoá và danh lam thắng cảnh theo pháp luật quy định.

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Bảo tồn Bảo tàng, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân và Giám đốc Sở Văn hoá Thông tin các tỉnh Hà Nội, Hà Tây, Hải Hưng, Long An, Ninh Bình, Thanh hoá, Nghệ An, Thừa Thiên Huế, Đắc Lắc có trách nhiệm thi hành quyết định này.

 


 

Vũ Khắc Liên

(Đã ký)


 
Каталог: Lists -> vbpq -> Attachments
Attachments -> TỈnh bến tre độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> Ban hành kèm theo Thông tư số: 29/2004/tt-btnmt
Attachments -> BỘ y tế CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> BỘ TƯ pháp cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> CHÍnh phủ CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> PHỤ LỤC: MẪu văn bảN Áp dụng thống nhất trong công tác bổ nhiệM (Ban hành kèm theo Thông tư số 09/2012/tt-btp ngày 01 tháng 9 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp) Mẫu số: 01/bncb
Attachments -> PHỤ LỤc I khung thời gian trích khấu hao các loại tài sản cố ĐỊNH
Attachments -> BỘ giao thông vận tảI
Attachments -> UỶ ban nhân dân tỉnh sơn la cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> PHỤ LỤc số I mẫu phiếu nhận hồ SƠ

tải về 9.86 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương