BỘ VĂn hoá, thể thao và du lịCHtải về 0.54 Mb.
trang9/14
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích0.54 Mb.
#394
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14

Phụ lục số 9a


(Ban hành kèm theo Thông tư số 89/2008/TT-BVHTTDL

ngày 30 tháng 12 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)
MẪU GIẤY PHÉP THÀNH LẬP CHI NHÁNH

DOANH NGHIỆP DU LỊCH NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM
1. Trang bìa6

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCHTỔNG CỤC DU LỊCH


GIẤY PHÉP

THÀNH LẬP CHI NHÁNH

DOANH NGHIỆP DU LỊCH NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM

Licence for branch OFFICE
Số : CN-0000
2. Trang thứ nhất7

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

TỔNG CỤC DUI LỊCH
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
GIẤY PHÉP

THÀNH LẬP CHI NHÁNH

DOANH NGHIỆP DU LỊCH NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM
Số:……

Cấp lần đầu: ngày …tháng … năm.…

Cấp lại lần thứ…: ngày …tháng …năm.…

Sửa đổi, bổ sung lần thứ…: ngày …tháng …năm.…

Gia hạn lần thứ…: ngày …tháng …năm.…

1. Tên doanh nghiệp du lịch nước ngoài ..………………(ghi bằng chữ in hoa theo tên doanh nghiêp trong giấy phép thành lập/đăng ký kinh doanh)....................

- Nơi đăng ký thành lập/đăng ký kinh doanh: …………………………………...

- Địa chỉ trụ sở chính: ………………………………………………………….....

- Lĩnh vực hoạt động chính: ……………………………………………………...

được thành lập chi nhánh tại Việt Nam.

2. Tên chi nhánh:

- Tên chi nhánh: (ghi bằng chữ in hoa theo tên chi nhánh trong Đơn đề nghị) ...................................................................................................................................

- Tên giao dịch bằng tiếng Anh: (ghi bằng chữ in hoa, đậm theo tên giao dịch bằng tiếng Anh) …………………………….............................

- Địa chỉ trụ sở chi nhánh

(ghi địa điểm đặt chi nhánh theo đơn đề nghị) ...........…..............................

- Người đứng đầu chi nhánh

Họ và tên: (ghi bằng chữ in hoa) …………………………….Giới tính: .............

Quốc tịch: ………………………………………………………………..............

Hộ chiếu/Giấy chứng minh nhân dân số: ..............................................................

Do: ……………………….cấp ngày…tháng……năm……...tại..........................


3. Nội dung hoạt động của chi nhánh (ghi cụ thể trên cơ sở đề nghị của doanh nghiệp du lịch nước ngoài và phù hợp với các Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên, Luật Du lịch, Nghị định số 92/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 6 năm 2007, Thông tư số......../2008/TT-BVHTTDL ngày....... tháng.......năm....... hướng dẫn thực hiện Nghị định số 92/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 06 năm 2007 của Chính phủ và các quy định pháp luật có liên quan).

a. ……………………………………………………………………..........

b. …………………………………………………......................................
4. Thời hạn hiệu lực của giấy phép

Giấy phép này có hiệu lực từ ngày……tháng……năm……đến hết ngày ….. tháng ….. năm……..


5. Giấy phép này được lập thành 02 (hai) bản gốc: 01 (một) bản cấp cho: ...… (tên doanh nghiệp du lịch nước ngoài theo đơn đề nghị); 01 (một) bản lưu tại Tổng cục Du lịch./.

Hà Nội, ngày....tháng…..năm ……

TỔNG CỤC TRƯỞNG

Phụ lục số 9b


(Ban hành kèm theo Thông tư số 89/2008/TT-BVHTTDL

ngày 30 tháng 12 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)
MẪU GIẤY PHÉP THÀNH LẬP VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN

DOANH NGHIỆP DU LỊCH NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM
1. Trang bìa8

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH/THÀNH PHỐ...

SỞ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCHGIẤY PHÉP

THÀNH LẬP VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN

DOANH NGHIỆP DU LỊCH NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM

Licence for representative officeSố : VP-00-0000

2. Trang thứ nhất9
UBND TỈNH/THÀNH PHỐ ...

SỞ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCHCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY PHÉP

THÀNH LẬP VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN

DOANH NGHIỆP DU LỊCH NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM
Số:……

Cấp lần đầu: ngày …tháng … năm…

Cấp lại lần thứ…: ngày …tháng …năm…

Sửa đổi, bổ sung lần thứ…: ngày …tháng …năm…

Gia hạn lần thứ…: ngày …tháng …năm…
1. Tên doanh nghiệp du lịch nước ngoài ..………………(ghi bằng chữ in hoa theo tên doanh nghiệp trong giấy phép thành lập/đăng ký kinh doanh)....................

- Nơi đăng ký thành lập/đăng ký kinh doanh: …………………………………...

- Địa chỉ trụ sở chính: ………………………………………………………….....

- Lĩnh vực hoạt động chính: ……………………………………………………...

được thành lập văn phòng đại diện tại (tỉnh/ thành phố) ………………..........
2. Tên văn phòng đại diện

- Tên văn phòng đại diện: (ghi bằng chữ in hoa, đậm theo tên văn phòng đại diện trong đơn đề nghị) .....................................................................................................

- Tên giao dịch bằng tiếng Anh: (ghi bằng chữ in hoa theo tên giao dịch bằng tiếng Anh trong đơn đề nghị) …………………………….............................

- Tên viết tắt: (nếu có) ……………………………………….....................


3. Địa chỉ trụ sở văn phòng đại diện

(Ghi địa điểm đặt văn phòng đại diện theo đơn đề nghị) ........... ………..............


4. Người đứng đầu văn phòng đại diện

Họ và tên: (ghi bằng chữ in hoa) ……………………………........... Giới tính:....

Quốc tịch: ………………………………………………………..........................

Hộ chiếu/Giấy chứng minh nhân dân số: ...............................................................

Do:……………………….cấp ngày …tháng……năm……...tại...........................
5. Nội dung hoạt động của văn phòng đại diện (ghi cụ thể trên cơ sở đề nghị của doanh nghiệp du lịch nước ngoài và phù hợp với các Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên, Luật Du lịch, Nghị định số 92/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 6 năm 2007 và các quy định pháp luật có liên quan).

a. ……………………………………………………………………..........

b. …………………………………………………......................................
6. Thời hạn hiệu lực của giấy phép

Giấy phép này có hiệu lực từ ngày……tháng……năm……đến hết ngày … tháng … năm……


7. Giấy phép này được lập thành 02 (hai) bản gốc: 01 (một) bản cấp cho: .… (tên doanh nghiệp du lịch nước ngoài theo đơn đề nghị); 01 (một) bản lưu tại Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch) tỉnh/thành phố……………../.

GIÁM ĐỐC

tải về 0.54 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương