BỘ VĂn hoá, thể thao và du lịCH



tải về 0.54 Mb.
trang5/14
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích0.54 Mb.
#394
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

Phụ lục số 1


(Ban hành kèm theo Thông tư số 89/2008/TT-BVHTTDL

ngày 30 tháng 12 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)
TÊN DOANH NGHIỆP:...... CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




........., ngày tháng năm......

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

CẤP, ĐỔI, CẤP LẠI GIẤY PHÉP KINH DOANH LỮ HÀNH QUỐC TẾ

Kính gửi: Tổng cục Du lịch (trong trường hợp đề nghị cấp, đổi hoặc cấp lại giấy phép)

Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh/thành phố... (trong trường hợp đề nghị cấp giấy phép)
1. Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa):..........................................................

Tên giao dịch:.........................................................................................................

Tên viết tắt:..............................................................................................................
2. Địa chỉ trụ sở chính :...........................................................................................

..............................................................................................................…………...

Điện thoại :...........................……- Fax :.................................................................

Website :..................................... - Email :..............................................................


3. Họ tên người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp:……………………....

................................................................................Giới tính :............................….

Chức danh:...............................................................................................................

Sinh ngày :......./…..../…....Dân tộc :......... Quốc tịch :.......................................…

Giấy chứng minh thư nhân dân (hoặc hộ chiếu) số :..................................……….

Ngày cấp : …../….../…..Nơi cấp : .....................................................…………….

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú :...........................................................................

.................................................................................................................................

Chỗ ở hiện tại :........................................................................................................

.............................................................................................................................…


4. Tên, địa chỉ chi nhánh :......................................................................................

..................................................................................................................………...


5. Tên, địa chỉ văn phòng đại diện .........................................................................

..................................................................................................................………...


6. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: Số..........ngày cấp..../...../....nơi cấp............................................................................................................................

Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế số ...............do.................................cấp ngày...........tháng.........năm............(trong trường hợp đổi, cấp lại Giấy phép)


7. Tài khoản tiền đồng số........... …........tại ngân hàng..........................................

Tài khoản tiền ngoại tệ số...................tại ngân hàng.........................................

Tài khoản ký quỹ số…………………tại ngân hàng……………………..........
8. Lý do đề nghị đổi, cấp lại giấy phép:.................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................


Căn cứ vào các quy định hiện hành, kính đề nghị Tổng cục Du lịch cấp, đổi, cấp lại giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế cho doanh nghiệp.
Chúng tôi xin chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung hồ sơ đề nghị cấp, đổi, cấp lại giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế.
NGƯỜI ĐẠI DIỆN

THEO PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

Phụ lục số 2


(Ban hành kèm theo Thông tư số 89/2008/TT-BVHTTDL

ngày 30 tháng 12 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)
TÊN DOANH NGHIỆP:…… CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



..........., ngày tháng năm............
PHƯƠNG ÁN KINH DOANH LỮ HÀNH
1. Phạm vi kinh doanh lữ hành

2. Kế hoạch kinh doanh trong ba năm đầu

a. Thị trường mục tiêu theo phạm vi kinh doanh;

b. Loại hình du lịch dự kiến phục vụ khách;

c. Biện pháp đảm bảo trật tự, an ninh, an toàn cho khách du lịch trong quá trình thực hiện chương trình du lịch;

d. Biện pháp bảo vệ môi trường, bản sắc văn hoá và thuần phong mỹ tục của dân tộc khi thực hiện chương trình du lịch.

3. Tổ chức bộ máy hoạt động kinh doanh

- Sơ đồ bộ máy tổ chức, chức năng nhiệm vụ của các bộ phận cấu thành;


- Số lượng cán bộ, nhân viên trong đó tỷ lệ cán bộ, nhân viên có nghiệp vụ lữ hành;

- Số lượng và danh sách hướng dẫn viên đã có thẻ hướng dẫn viên du lịch.

4. Cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ kinh doanh (trang thiết bị văn phòng, phương tiện vận chuyển và các trang thiết bị khác)

5. Dự kiến kết quả kinh doanh trong ba năm đầu:

- Lượng khách (chia theo đối tượng khách):

- Doanh thu:

- Lợi nhuận trước thuế:

- Lợi nhuận ròng (sau thuế):

- Nộp ngân sách:

NGƯỜI ĐẠI DIỆN

THEO PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)


tải về 0.54 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14




Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương