BỘ VĂn hoá, thể thao và du lịCH


PHIẾU THÔNG TIN HƯỚNG DẪN VIÊN DU LỊCHtải về 0.54 Mb.
trang14/14
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích0.54 Mb.
#394
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14


PHIẾU THÔNG TIN HƯỚNG DẪN VIÊN DU LỊCH

Ảnh


4x6 cm

1. Thông tin chung:

Họ và tên (viết in hoa): .....................................................

Ngày sinh: ............./................./................Giới tính: Nam  Nữ 

Dân tộc: ....................................................Tôn giáo:...................................

Giấy CMND số: ........................................Nơi cấp: ...................................

Hộ khẩu thường trú:....................................................................................

Địa chỉ liên lạc: ..........................................................................................

Điện thoại: .................................................Fax: .........................................Emai: ..........................................................................................................
2. Thông tin về trình độ chuyên môn:

Chuyên ngành
Trình độ


Hướng dẫn du lịch

Du lịch

khác

Kinh tế/

Khoa học xã hội

Kỹ thuật/

Khoa học tự nhiên

Trung học

Cao đẳng

Đại học

Trên Đại học

Đánh dấu  vào ô thích hợp; kèm theo bản sao có công chứng các văn bằng.

Hình thứcChứng chỉ

Khóa bồi dưỡng nghiệp vụ 1 tháng

Khóa bồi dưỡng nghiệp vụ 2 tháng

Khóa bồi dưỡng nghiệp vụ 3 tháng

Kiểm tra nghiệp vụ hướng dẫn

Chứng chỉ nghiệp vụ hướng dẫn

Đánh dấu  vào ô thích hợp; kèm theo bản sao có công chứng các chứng chỉ.


Thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa

Số: ......................................

Cấp ngày:...../...../........


3. Thông tin về trình độ ngoại ngữ

Ngoại ngữ
Trình độ

Ngoại ngữ 1

Ngoại ngữ 2

Ngoại ngữ 3

Đại học ngoại ngữ


Trên đại học ngoại ngữ


Đại học chuyên ngành khác bằng tiếng nước ngoài


Trên đại học chuyên ngành khác bằng tiếng nước ngoài


Chứng nhận đạt trình độ ngoại ngữ do cơ sở đào tạo có thẩm quyền cấp


Bản sao có công chứng các văn bằng, chứng chỉ kèm theo
4. Thông tin về quá trình hành nghề hướng dẫn

TT

Tên doanh nghiệp đã và đang công tác

Hình thức hợp đồng

Thời gian

(Từ … đến …)

Cộng tác

Chính thức

1

2

3

4

5

6

Đánh dấu  vào ô hình thức hợp đồng thích hợp; bản sao có công chứng HĐLĐ kèm theo
5. Sở trường hướng dẫn:

Quy mô đoàn

Loại hình

Từ 01 đến 10 khách

Từ 11 đến 20 khách

Từ 21 đến 30 khách

Trên 30 khách

Du lịch sinh thái

Du lịch văn hóa - lịch sử

Du lịch thể thao - mạo hiểm

Du lịch MICE

Du lịch nghiên cứu - học tập

Du lịch nghỉ dưỡng - chữa bệnh

Loại hình khác

Đánh dấu  vào ô thích hợp
6. Thông tin khác:

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


Tôi xin cam đoan những thông tin trên là sự thật và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của những thông tin đó. Đề nghị Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh/ thành phố ................................................................ thẩm định và cấp thẻ hướng dẫn viên cho tôi theo quy định của Luật Du lịch.

….................……, ngày ....…tháng ....… năm ........

NGƯỜI ĐỀ NGHỊ CẤP THẺ

(Ký và ghi rõ họ tên)

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––PHẦN GHI DÀNH CHO SỞ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH


TT

THÔNG TIN THẺ

1

Họ và tên hướng dẫn viên

................................................................................

2

Số CMND

................................................................................

3

Ngoại ngữ

................................................................................

4

Số thẻ

........................

........................

........................

5

Ngày hết hạn

...................../......................../.................................

6

Loại thẻ

Nội địa 

Quốc tế 

CÁN BỘ PHỤ TRÁCH

BỘ PHẬN CẤP THẺ

(Ký và ghi rõ họ tên)

..............………, ngày …tháng … năm .......

LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ

THẨM ĐỊNH VÀ CẤP THẺ

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)


Phụ lục số 16


(Ban hành kèm theo Thông tư số 89/2008/TT-BVHTTDL

ngày 30 tháng 12 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

MẪU THẺ HƯỚNG DẪN VIÊN DU LỊCH QUỐC TẾMẫu thẻ hướng dẫn viên quốc tế – mặt trước


Mẫu thẻ hướng dẫn viên quốc tế – mặt sauQUY CÁCH THẺ:

a) Ứng dụng:

- Hướng dẫn viên du lịch quốc tếb) Chi tiết kỹ thuật của thẻ:

- Kích thước: 85.6mm x 54mm (dài x rộng);

- Chất liệu: PVC;

- Độ dày: 0.87mm.c) Mặt trước của thẻ:

- Màu sắc: Thẻ hướng dẫn viên quốc tế màu xanh nước biển, trắng;

- In hình ảnh theo công nghệ in off-set: Logo ngành du lịch (in chìm), ảnh hướng dẫn viên, loại thẻ, thông tin về hướng dẫn viên, thông tin về giá trị sử dụng thẻ;

- Mã số thẻ hướng dẫn viên được dập nổi, phủ nhũ bạc.d) Mặt sau của thẻ:

- Dải băng từ, dải băng chữ ký của hướng dẫn viên;

- Quy định nghĩa vụ của hướng dẫn viên;

- Địa chỉ website: http://www.huongdanvien.vn;

- Tên cơ quan chủ quản:Tổng cục Du lịch.

Phụ lục số 17


(Ban hành kèm theo Thông tư số 89/2008/TT-BVHTTDL

ngày 30 tháng 12 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

MẪU THẺ HƯỚNG DẪN VIÊN DU LỊCH NỘI ĐỊAMẫu thẻ hướng dẫn viên nội địa – mặt trước


Mẫu thẻ hướng dẫn viên nội địa – mặt sauQUY CÁCH THẺ:

a) Ứng dụng:

- Hướng dẫn viên du lịch nội địab) Chi tiết kỹ thuật của thẻ:

- Kích thước: 85.6mm x 54mm (dài x rộng);

- Chất liệu: PVC;

- Độ dày: 0.87mm.c) Mặt trước của thẻ:

- Màu sắc: Thẻ hướng dẫn viên nội địa màu hồng cánh sen, trắng;

- In hình ảnh theo công nghệ in off-set: Logo ngành du lịch (in chìm), ảnh hướng dẫn viên, loại thẻ, thông tin về hướng dẫn viên, thông tin về giá trị sử dụng thẻ;

- Mã số thẻ hướng dẫn viên được dập nổi, phủ nhũ bạc.d) Mặt sau của thẻ:

- Dải băng từ, dải băng chữ ký của hướng dẫn viên;

- Quy định nghĩa vụ của hướng dẫn viên;

- Địa chỉ website: http://www.huongdanvien.vn;

- Tên cơ quan chủ quản: Tổng cục Du lịch.

Phụ lục số 18


(Ban hành kèm theo Thông tư số 89/2008/TT-BVHTTDL

ngày 30 tháng 12 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

Tên đơn vị….... CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập -Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày tháng năm 20.....

Đơn đăng ký

TỔ chỨc HỘi chỢ -TriỂn lãm du lỊch

Kính gửi:.....................................................................................................


Căn cứ Luật Du lịch, ngày 01 tháng 01 năm 2006 và Nghị định số 92/NĐ-CP ngày 01 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số diều của Luật Du lịch; căn cứ Thông tư số…......./2008/TT-BVHTTDL ngày ... tháng ... năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về kinh doanh lữ hành, chi nhánh, văn phòng đại diện của nước ngoài, hướng dẫn du lịch và xúc tiến du lịch; căn cứ vào yêu cầu và điều kiện thực tế, khả năng tổ chức Hội chợ (Triển lãm) du lịch, sự kiện du lịch quốc gia (quốc tế),

Chúng tôi xin đăng ký tổ chức Hội chợ (Triển lãm) du lịch, sự kiện du lịch quốc gia (quốc tế), cụ thể như sau:


1- Tên doanh nghiệp:...............................................................................................

2- Trụ sở đặt tại:.......................................................................................................

3- Điện thoại cơ quan:..................................Fax:....................................................

4- Ngành nghề kinh doanh ( hoặc chức năng, nhiệm vụ tại quyết định thành lập của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.....................................................................................................................................................................................................

5- Giấy phép đăng ký kinh doanh số:............../ngày...../tháng....../năm 200...........

6- Vốn điều lệ:.........................................................................................................

7-Tài khoản tiền Việt số:.............................tại ngân hàng......................................

Tài khoản ngoại tệ số:..................................tại ngân hàng......................................

8- Số lần đăng cai tổ chức Hội chợ (Triển lãm) du lịch, sự kiện du lịch quốc gia quốc tế:………..………(có xác nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền)

9- Địa điểm dự kiến tổ chức:...................................................................................

10- Thời gian dự kiến:.............................................................................................

11- Đề án tổ chức:....................................................................................................
Nếu được tổ chức, chúng tôi cam kết thực hiện nghiêm túc quy định của pháp luật và các quy định của cơ quan quản lý nhà nước về du lịch./.
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

(ký tên, đóng dấu)1 Bìa cứng, kích thước khổ A3 gập đôi, nền màu đỏ, chữ và quốc huy vàng

2 Bìa cứng, kích thước khổ A4, nền hoa văn chìm, chữ đen

3 Tổng cục Du lịch (trong trường hợp đề nghị thành lập chi nhánh), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (trong trường hợp đề nghị thành lập văn phòng đại diện)

4 Tên chi nhánh/văn phòng đại diện ghi như sau: Tên chi nhánh/văn phòng đại diện + Tỉnh, thành phố nơi dự kiến đặt chi nhánh/văn phòng đại diện (trong trường hợp doanh nghiệp có từ 02 chi nhánh/văn phòng đại diện trở lên) hoặc Tên chi nhánh/văn phòng đại diện + tại Việt Nam (trong trường hợp doanh nghiệp chỉ có 01 chi nhánh/văn phòng đại diện tại Việt Nam).

5 Tổng cục Du lịch (trong trường hợp đề nghị thành lập chi nhánh), Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch (trong trường hợp đề nghị thành lập văn phòng đại diện)

6 Bìa cứng, kích thước khổ A3 gập đôi, nền màu đỏ, chữ và quốc huy vàng

7 Bìa cứng, kích thước khổ A4, nền hoa văn chìm màu vàng, chữ đen; in hai mặt

8 Bìa cứng, kích thước khổ A3 gập đôi, nền màu đỏ, chữ và quốc huy vàng

9 Bìa cứng, kích thước khổ A4, nền hoa văn chìm màu vàng, chữ đen; in hai mặt


tải về 0.54 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương