BỘ VĂn hoá, thể thao và du lịCHtải về 0.54 Mb.
trang12/14
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích0.54 Mb.
#394
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14

(Chi nhánh chỉ báo cáo các nội dung trong bảng trên nếu có)

3. Các hoạt động khác: khuyến mại, quảng cáo, hội chợ, triển lãm, trưng bày, giới thiệu hàng hoá, dịch vụ, triển lãm.... theo quy định của pháp luật, các hoạt động xã hội (nếu có) .....


IV. Đánh giá chung về tình hình hoạt động trong năm của chi nhánh và kiến nghị, đề xuất:

1. Đánh giá chung:

2. Kiến nghị, đề xuất:
Chúng tôi xin chịu trách nhiệm hoàn toàn về sự trung thực và tính chính xác của nội dung báo cáo./.

Nơi nhận:


-Tổng cục Du lịch

- Lưu VTNGƯỜI ĐỨNG ĐẦU CHI NHÁNH

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)


Phụ lục số 13


(Ban hành kèm theo Thông tư số 89/2008/TT-BVHTTDL

ngày 30 tháng 12 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Địa điểm, ngày....... tháng.........năm....

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN

(Năm ..... )

Văn phòng đại diện (ghi rõ tên theo giấy phép) xin báo cáo hoạt động của chúng tôi trong thời gian từ ngày….tháng….năm đến ngày…tháng….năm..., với nội dung cụ thể như sau:
I. Văn phòng đại diện:

Tên văn phòng đại diện: (ghi bằng chữ in hoa, đậm theo tên văn phòng đại diện trong giấy phép) ...............................................................................................................

Tên giao dịch bằng tiếng Anh: (ghi bằng chữ in hoa theo tên giao dịch bằng tiếng Anh trong giấy phép) ……………………………........................................

Do……………………………………cấp ngày....... tháng… năm……................

Thời hạn hoạt động: từ ngày…tháng…năm…đến ngày…tháng…năm.................

Địa chỉ trụ sở văn phòng đại diện: (ghi theo giấy phép)................................... ....………………....................................................................................................

Điện thoại: …………………………..Fax:………………………………............

Email: ………………………………..………………………...............................

Số tài khoản ngoại tệ tại Việt Nam:……….tại ngân hàng:......................…….....

Số tài khoản tiền Việt Nam:………………tại ngân hàng: ……………........…...


II. Nhân sự của văn phòng đại diện

1. Người đứng đầu văn phòng đại diện

Họ và tên: (ghi bằng chữ in hoa) ……………………...Giới tính:.........................

Quốc tịch: …………………………………………………..................................

Hộ chiếu/Giấy chứng minh nhân dân số:................................................................

Do: ……………………….cấp ngày:…tháng……năm……...tại..........................

Nơi đăng ký lưu trú (đối với người nước ngoài)/nơi đăng ký hộ khẩu thường trú (đối với người Việt Nam):………………………………………......……............

2. Lao động làm việc tại văn phòng đại diện

- Lao động nước ngoài làm việc tại văn phòng đại diện: (ghi rõ họ và tên, giới tính, quốc tịch, số hộ chiếu, ngày và nơi cấp, chức danh tại văn phòng đại diện của từng người);

- Lao động Việt Nam làm việc tại văn phòng đại diện: (ghi rõ họ và tên, giới tính, số chứng minh nhân dân, ngày và nơi cấp, chức danh tại văn phòng đại diện của từng người)


3. Tình hình thay đổi nhân sự trong năm (báo cáo chi tiết về):

- Thay đổi người đứng đầu văn phòng đại diện (nếu có)

- Thay đổi số lao động nước ngoài làm việc tại văn phòng đại diện: (nếu có)

- Thay đổi số lao động Việt Nam làm việc tại văn phòng đại diện: (nếu có)


4. Tình hình thực hiện chế độ đối với người lao động làm việc tại văn phòng đại diện: lương, thưởng, bảo hiểm, các hoạt động khác...
III. Hoạt động của văn phòng đại diện

1. Nội dung hoạt động của văn phòng đại diện (ghi cụ thể theo giấy phép):

2. Tình hình hoạt động thực tế trong năm:STT

Nội dung hoạt động

Đối tác

Việt Nam

Dịch vụ cung cấp

Giá trị (USD)

Dự báo năm tiếp theo

Thị trường

(nước)

Ghi chú

Ký kết

Thực hiệntải về 0.54 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương