BỘ VĂn hoá, thể thao và du lịch số: 866tải về 56.59 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu23.08.2016
Kích56.59 Kb.


BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH


Số: 866 /QĐ-BVHTTDLCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 26 tháng 3 năm 2014


QUYẾT ĐỊNH

Về việc cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề

bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích

_______________________________
BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
Căn cứ Luật di sản văn hóa ngày 29 tháng 6 năm 2001 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hóa ngày 18 tháng 6 năm 2009;

Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Nghị định số 70/2012/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 2012 của Chính phủ quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục lập, phê duyệt quy hoạch, dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh;

Căn cứ Thông tư số 18/2012/TT-BVHTTDL ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết một số quy định về bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích;

Căn cứ Quyết định số 2329/QĐ-BVHTTDL ngày 28 tháng 6 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ủy quyền cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích và Chứng chỉ hành nghề bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Di sản văn hóa,


QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích cho 20 tổ chức (có Danh sách kèm theo).

Điều 2. Giao Cục trưởng Cục Di sản văn hóa thực hiện việc cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích cho các tổ chức có tên tại Danh sách quy định tại Điều 1.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Di sản văn hóa, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và các tổ chức có tên tại Danh sách quy định tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận:

- Như Điều 4;

- Bộ trưởng;

- Thứ trưởng Đặng Thị Bích Liên;

- Lưu: VT, QLDT, VHN.12.


BỘ TRƯỞNG

(Đã ký)

Hoàng Tuấn Anh

BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCHCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH

Tổ chức được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề

bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích

(Ban hành theo Quyết định số 866 /QĐ-BVHTTDL ngày 26 tháng 3 năm 2014của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

_______________


Stt

Tên tổ chức

Địa chỉ

Lĩnh vực được cấp Giấy chứng nhận

1

VIỆN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG, BỘ XÂY DỰNG

81 Trần Cung, Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội

1. Lập quy hoạch di tích;

2. Lập dự án tu bổ di tích, báo cáo kinh tế - kỹ thuật tu bổ di tích, thiết kế tu bổ di tích;

3. Thi công tu bổ di tích.


2

PHÂN VIỆN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG MIỀN TRUNG, VIỆN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG

Đường Phạm Văn Đồng, khu quy hoạch Nam Vỹ Dạ, TP. Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

1. Lập quy hoạch di tích;

2. Lập dự án tu bổ di tích, báo cáo kinh tế - kỹ thuật tu bổ di tích, thiết kế tu bổ di tích;

3. Thi công tu bổ di tích.


3

CÔNG TY CỔ PHẦN TU BỔ DI TÍCH TRUNG ƯƠNG - VINAREMON

489 đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân, Hà Nội

1. Lập quy hoạch di tích;

2. Lập dự án tu bổ di tích, báo cáo kinh tế - kỹ thuật tu bổ di tích, thiết kế tu bổ di tích;

3. Thi công tu bổ di tích;

4. Giám sát thi công tu bổ di tích.4

CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC HOÀNG ĐẠO

P 1405, A3 làng Quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội

1. Lập quy hoạch di tích;

2. Lập dự án tu bổ di tích, báo cáo kinh tế - kỹ thuật tu bổ di tích, thiết kế tu bổ di tích.
5

CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO TỒN DI SẢN VĂN HÓA KIẾN TRÚC VIỆT

P 1504, tòa nhà 198 Nguyễn Tuân, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội

1. Lập quy hoạch di tích;

2. Lập dự án tu bổ di tích, báo cáo kinh tế - kỹ thuật tu bổ di tích, thiết kế tu bổ di tích;

3. Thi công tu bổ di tích.


6

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ BẢO TỒN CÔNG TRÌNH VĂN HÓA

28 Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, Hà Nội

1. Lập quy hoạch di tích;

2. Lập dự án tu bổ di tích, báo cáo kinh tế - kỹ thuật tu bổ di tích, thiết kế tu bổ di tích;

3. Thi công tu bổ di tích;

4. Giám sát thi công tu bổ di tích.7

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ THIẾT KẾ KIẾN TRÚC VIỆT NAM

Lô C2A, Cụm sản xuất tiểu thủ công nghiệp và công nghiệp nhỏ, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội

1. Lập quy hoạch di tích;

2. Lập dự án tu bổ di tích, báo cáo kinh tế - kỹ thuật tu bổ di tích, thiết kế tu bổ di tích.
8

CÔNG TY CỔ PHẦN TU BỔ DI TÍCH VÀ KIẾN TRÚC CẢNH QUAN

Số 17, ngõ 132, đường Nguyễn Xiển, phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội

1. Lập quy hoạch di tích;

2. Lập dự án tu bổ di tích, báo cáo kinh tế - kỹ thuật tu bổ di tích, thiết kế tu bổ di tích.
9

CÔNG TY CỔ PHẦN QUY HOẠCH HÀ NỘI

Lô 62, TT4, khu đô thị Mỹ Đình, Mễ Trì, xã Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội

1. Lập quy hoạch di tích;

2. Lập dự án tu bổ di tích, báo cáo kinh tế - kỹ thuật tu bổ di tích, thiết kế tu bổ di tích.10

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH VĂN HÓA VÀ ĐÔ THỊ

Số 16, ngõ 55, Vân Hồ 2, Hai Bà Trưng, Hà Nội

1. Lập quy hoạch di tích;

2. Lập dự án tu bổ di tích, báo cáo kinh tế - kỹ thuật tu bổ di tích, thiết kế tu bổ di tích;

3. Thi công tu bổ di tích;

4. Giám sát thi công tu bổ di tích.11

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH VĂN HÓA

Số 8/260 Cầu Giấy, Quan Hoa, Cầu Giấy, Hà Nội

1. Lập dự án tu bổ di tích, báo cáo kinh tế - kỹ thuật tu bổ di tích, thiết kế tu bổ di tích;

2. Thi công tu bổ di tích;

3. Giám sát thi công tu bổ di tích.


12

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ PHỤC CHẾ CÔNG TRÌNH VĂN HÓA

27 Thái Thịnh, Đống Đa, Hà Nội

1. Lập dự án tu bổ di tích, báo cáo kinh tế - kỹ thuật tu bổ di tích, thiết kế tu bổ di tích;

2. Thi công tu bổ di tích;

3. Giám sát thi công tu bổ di tích.


13

CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT DUY TÂN

Số 188, phố Bồ Đề, quận Long Biên, Hà Nội

1. Giám sát thi công tu bổ di tích.

14

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN PHỤC CHẾ CÔNG TRÌNH VĂN HÓA VIỆT

Số 9, ngõ 562, Đường Láng, Đống Đa, Hà Nội

1. Lập quy hoạch di tích;

2. Lập dự án tu bổ di tích, báo cáo kinh tế - kỹ thuật tu bổ di tích, thiết kế tu bổ di tích;

3. Thi công tu bổ di tích;

4. Giám sát thi công tu bổ di tích.15

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ & XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH VĂN HÓA TÂM VIỆT

Số nhà 20, ngách 183A/60/12, tổ 24, đường Lĩnh Nam, phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, Hà Nội

1. Lập dự án tu bổ di tích, báo cáo kinh tế - kỹ thuật tu bổ di tích, thiết kế tu bổ di tích.


16

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG A.V.I.E.W

Số 22 Cù Chính Lan, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội

1. Lập quy hoạch di tích;

2. Lập dự án tu bổ di tích, báo cáo kinh tế - kỹ thuật tu bổ di tích, thiết kế tu bổ di tích;

3. Thi công tu bổ di tích;

4. Giám sát thi công tu bổ di tích.17

CÔNG TY CÔ PHẦN QUY HOẠCH, KIẾN TRÚC VÀ ĐÔ THỊ MQL (MQLPAU)

P 1201, số 18 Yên Ninh, phường Trúc Bạch, quận Ba Đình, Hà Nội

1. Lập quy hoạch di tích;

2. Lập dự án tu bổ di tích, báo cáo kinh tế - kỹ thuật tu bổ di tích, thiết kế tu bổ di tích.18

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG SÔNG HỒNG

Phường Thanh Miếu, TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

1. Lập quy hoạch di tích;

2. Lập dự án tu bổ di tích, báo cáo kinh tế - kỹ thuật tu bổ di tích, thiết kế tu bổ di tích;

3. Thi công tu bổ di tích;

4. Giám sát thi công tu bổ di tích.19

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP THĂNG LONG

297 Khuất Duy Tiến, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

1. Lập dự án tu bổ di tích, báo cáo kinh tế - kỹ thuật tu bổ di tích, thiết kế tu bổ di tích;

2. Giám sát thi công tu bổ di tích.20

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH VĂN HÓA VÀ THỜI ĐẠI

Số 223, phố Phú Viên, phường Bồ Đề, quận Long Biên, Hà Nội

1. Lập dự án tu bổ di tích, báo cáo kinh tế - kỹ thuật tu bổ di tích, thiết kế tu bổ di tích;

2. Thi công tu bổ di tích;3. Giám sát thi công tu bổ di tích.Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương