BỘ VĂn hoá, thể thao và du lịch cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt namtải về 9.27 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu25.07.2016
Kích9.27 Kb.

BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 1236/QĐ-BVHTTDLHà Nội, ngày 03 tháng 4 năm 2012


QUYẾT ĐỊNH

Về việc xây dựng Báo cáo quốc gia triển khai Công ước UNESCO 2005 về bảo vệ và phát huy sự đa dạng của các biểu đạt văn hóa
BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành kèm theo Quyết định số 83/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 10 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Giao Cục Hợp tác quốc tế phối hợp với Viện Văn hóa, Nghệ thuật Việt Nam và các cơ quan liên quan thành lập nhóm biên soạn, tiến hành xây dựng Báo cáo quốc gia về việc triển khai Công ước UNESCO 2005 về bảo vệ và phát huy sự đa dạng của các biểu đạt văn hóa

- Thời gian hoàn thành báo cáo: 30/4/2012

Điều 2. Về kinh phí: Kinh phí xây dựng báo cáo, tổ chức hội thảo tham vấn, dịch và thẩm định báo cáo trích từ kinh phí hoạt động thường xuyên năm 2012 của Cục Hợp tác quốc tế (có dự toán kèm theo).

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Viện trưởng Viện Văn hóa, Nghệ thuật Việt Nam và các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

Nơi nhận :

- Như Điều 3;- Bộ trưởng (để báo cáo);

- Lưu: VT; HTQT (đã ký)Lê Khánh Hải
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương