BỘ VĂn hoá, thể thao và du lịch ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ Số: 1214/QĐ-bvhttdl cộng hoà Xà HỘi chủ nghĩa việt namtải về 15.37 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu25.07.2016
Kích15.37 Kb.


BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Số: 1214/QĐ-BVHTTDL


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯Hà Nội, ngày 22 tháng 4 năm 2014


QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Ban Tổ chức Ngày hội văn hoá, thể thao và du lịch vùng đồng bào Khmer Nam bộ lần thứ VI, tại tỉnh Hậu Giang năm 2014

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 672/QĐ-BVHTTDL ngày 13 tháng 3 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức “Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch vùng đồng bào Khmer Nam bộ lần thứ VI, tại tỉnh Hậu Giang năm 2014”;Căn cứ Công văn cử thành viên tham gia Ban Tổ chức “Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch vùng đồng bào Khmer Nam bộ lần thứ VI, tại tỉnh Hậu Giang năm 2014 của các đơn vị: Tổng cục Du lịch, Tổng cục Thể dục thể thao, Văn phòng Bộ, Vụ Thi đua-Khen thưởng, Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục Văn hóa cơ sở, Vụ Thư viện, Thư viện Quốc gia Việt Nam, Trung tâm Triển lãm Văn hóa nghệ thuật Việt Nam, Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam, Viện phim Việt Nam, Ủy ban nhân dân, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố: An Giang, Bạc Liêu, Bình Phước, Cà Mau, Hậu Giang, Kiên Giang, Sóc Trăng, Tây Ninh, Trà Vinh, Vĩnh Long, thành phố Cần Thơ và thành phố Hồ Chí Minh;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Công tác phía Nam và Vụ trưởng Vụ Văn hoá dân tộc,QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban Tổ chức “Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch vùng đồng bào Khmer Nam bộ lần thứ VI, tại tỉnh Hậu Giang năm 2014” gồm các ông, bà có tên trong danh sách kèm theo.

Điều 2. Ban Tổ chức Ngày hội có nhiệm vụ:

- Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch tổ chức Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch vùng đồng bào Khmer Nam bộ lần thứ VI, tại tỉnh Hậu Giang năm 2014 sau khi được Ban Chỉ đạo thống nhất.

- Trưởng Ban Tổ chức có nhiệm vụ tổ chức, điều hành chung các hoạt động của Ban Tổ chức và phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban Tổ chức.

- Các thành viên Ban Tổ chức có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ được phân công, phối hợp hoàn thành tốt kế hoạch tổ chức Ngày hội.Điều 3. Kinh phí hoạt động của Ban Tổ chức trích từ kinh phí tổ chức Ngày hội trong dự toán được duyệt theo quy định.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban Tổ chức Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch vùng đồng bào Khmer Nam bộ lần thứ VI, tại tỉnh Hậu Giang năm 2014 tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 5. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Công tác phía Nam, Vụ trưởng Vụ Văn hoá dân tộc, Thủ trưởng các đơn vị liên quan trực thuộc Bộ, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố tham gia Ngày hội và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận:

- Như Điều 5;

- Bộ trưởng (để báo cáo);

- Thứ trưởng Hồ Anh Tuấn;

- UBND các tỉnh tham gia Ngày hội;

- Sở VHTTDL các tỉnh tham gia Ngày hội;

- Lưu: VT, Vụ VHDT, Cục CTPN, H65.


KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

(đã ký)Hồ Anh Tuấn
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương