BỘ VĂn hóA, thể thao và du lịch số: 2118/QĐ-bvhttdl cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt namtải về 9.78 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu10.08.2016
Kích9.78 Kb.


BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH


Số: 2118/QĐ-BVHTTDLCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúcHà Nội, ngày 10 tháng 6 năm 2013


QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt thực hiện đền án “Tăng cường năng lực quản lý,

thực thi có hiệu quả pháp luật bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan

đối với các tổ chức đại diện tập thể quyền tác giả, quyền liên quan

tại Việt Nam đến năm 2015” (năm 2013)
BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 649/QĐ-TTg ngày 01 tháng 6 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Tăng cường năng lực quản lý, thực thi có hiệu quả pháp luật bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan đối với các tổ chức đại diện tập thể quyền tác giả, quyền liên quan tại Việt Nam đến năm 2015”.

Căn cứ Quyết định số 3543/QĐ-BVHTTDL ngày 19/9/2012 và Quyết định số 3687/QĐ-BVHTTDL ngày 27/9/2012 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc thành lập Ban chỉ đạo và Tổ Thường trực thực hiện Đề án;

Căn cứ Kế hoạch số 364/KH-BVHTTDL ngày 30/01/2013 thực hiện Đề án (năm 2012-2013) của Ban Chỉ đạo Đề án;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Bản quyền tác giả.QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt thực hiện Đề án “Tăng cường năng lực quản lý, thực thi có hiệu quả pháp luật bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan đối với các tổ chức đại diện tập thể quyền tác giả, quyền liên quan tại Việt Nam đến năm 2015” (năm 2013).

Điều 2. Kinh phí thực hiện từ nguồn dự toán ngân sách cho Đề án năm 2013 tại Cục Bản quyền tác giả.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4.Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Bản quyền tác giả, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;

- Bộ trưởng;

- Lưu: VT, BQTGKT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

(đã ký)


TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO ĐỀ ÁN

Hồ Anh Tuấn
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương