BỘ VĂn hóA, thể thao và du lịch số: 1712 /bvhttdl-tcdl v/v tăng cường công tác đảm bảo an ninh, an toàn cho khách du lịch CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt namtải về 15.66 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu30.07.2016
Kích15.66 Kb.


BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH


Số: 1712 /BVHTTDL-TCDL

V/v tăng cường công tác đảm bảo

an ninh, an toàn cho khách du lịchCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúcHà Nội, ngày 13 tháng 5 năm 2013

Kính gửi: Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh,

thành phố trực thuộc Trung ương


Thời gian qua, tình hình kinh tế trong nước và thế giới gặp nhiều khó khăn nhưng ngành Du lịch Việt Nam đã có bước phục hồi và tăng trưởng cao. Năm 2012, ngành Du lịch đã đón và phục vụ 6,847 triệu lượt khách quốc tế, 32,5 triệu lượt khách nội địa, tổng thu từ khách du lịch đạt 160.000 tỷ đồng. Du lịch phát triển đã tác động tích cực đến sự phát triển của nhiều ngành kinh tế, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, xóa đói giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, vẫn còn một số hạn chế, yếu kém chậm được khắc phục. Đặc biệt, thời gian gần đây, ở một số địa bàn trọng điểm về du lịch đã xảy ra tình trạng cướp giật tài sản, lừa đảo, gian lận, tăng giá, chặt chém, đeo bám, ép khách du lịch, hiện tượng taxi, xích lô hoạt động trái phép chưa được kiểm soát, nhiều điểm du lịch vẫn chưa đầu tư xây dựng nhà vệ sinh đạt chuẩn phục vụ khách du lịch...

Trước những khó khăn về kinh tế và diễn biến phức tạp trên, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm chỉ đạo, tổ chức thực hiện và giải quyết một số nhiệm vụ sau:

1. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Chiến lược Phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 và Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 phù hợp với điều kiện, tình hình của địa phương, tập trung vào các nội dung sau:

- Kiện toàn bộ máy, nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước về du lịch, của Ban Chỉ đạo phát triển du lịch tại địa phương.

- Tập trung huy động nguồn lực nhằm thực hiện thành công các mục tiêu phát triển du lịch, góp phần hoàn thành mục tiêu phát triển du lịch cả nước; xây dựng Quy hoạch phát triển du lịch đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 của địa phương phù hợp định hướng Chiến lược và Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

- Tập trung thực hiện nội dung “Nâng cao vai trò và trách nhiệm của chính quyền địa phương trong việc đảm bảo môi trường, văn minh du lịch, an ninh, trật tự, an toàn xã hội tại các khu, điểm du lịch” đã được Thủ tướng Chính phủ giao tại Quyết định số 2473/QĐ-TTg ngày 30 tháng 12 năm 2011.

2. Tổ chức triển khai đồng bộ các giải pháp, tăng cường công tác chỉ đạo, phối hợp liên ngành để kiểm tra, phát hiện và xử lý triệt để những hành vi cướp giật tài sản, lừa đảo, gian lận, tăng giá, chặt chém, đeo bám, ép khách du lịch...

3. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng nhà vệ sinh đạt chuẩn tại các khu, điểm du lịch, đến hết năm 2013, 100% các khu, điểm du lịch hoàn thành việc xây dựng nhà vệ sinh đạt chuẩn.

4. Thiết lập đường dây nóng để tiếp nhận, giải quyết và phản hồi thông tin kịp thời đến khách du lịch, tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trong nhân dân nhằm xây dựng phong cách ứng xử văn minh, lịch sự, việc giữ gìn, đảm bảo an ninh, an toàn, vệ sinh môi trường để phát triển du lịch. Khen thưởng, động viên các tổ chức, cá nhân có những đóng góp tích cực và hiệu quả trong công tác đảm bảo an ninh, an toàn, giữ gìn vệ sinh môi trường du lịch trên địa bàn.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trân trọng đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm chỉ đạo, tổ chức thực hiện thắng lợi các nội dung nêu trên và có báo cáo kết quả thực hiện về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (qua Tổng cục Du lịch) trước ngày 01/7/2013 để tổng hợp, báo cáo Ban Chỉ đạo Nhà nước về Du lịch và Thủ tướng Chính phủ./.
Nơi nhận:

- Như trên;

- PTT Nguyễn Thiện Nhân (để báo cáo);

- Các thành viên BCĐNN về DL;

- Bộ trưởng, các Thứ trưởng;

- Tổng cục Du lịch;

- Sở VHTTDL các tỉnh/thành;

- Lưu: VT, TCDL (VLH) (140b).

BỘ TRƯỞNG


(Đã ký)


Hoàng Tuấn AnhCơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương