BỘ VĂn hóA, thể thao và du lịch số: 1391/QĐ-bvhttdltải về 8.94 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu27.07.2016
Kích8.94 Kb.


BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH


Số: 1391/QĐ-BVHTTDL
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúcHà Nội, ngày 13 tháng 4 năm 2012QUYẾT ĐỊNH

Về việc tổ chức “Liên hoan Sân khấu Kịch chuyên nghiệp toàn quốc-2012”
BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
Căn cứ Nghị định 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Kế hoạch công tác của Cục Nghệ thuật biểu diễn tại Quyết định số 152/QĐ-BVHTTDL ngày 17 tháng 01 năm 2012 đã được Bộ Văn hóa, Thể thao phê duyệt;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao Cục Nghệ thuật biểu diễn chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế, Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam tổ chức “Liên hoan Sân khấu Kịch chuyên nghiệp toàn quốc – 2012” vào tháng 7 năm 2012 tại thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Điều 2. Kinh phí tổ chức chi từ nguồn:

- Kinh phí sự nghiệp năm 2012 của Cục Nghệ thuật biểu diễn được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phê duyệt.

- Kinh phí hoạt động của các đơn vị tham gia và của địa phương đăng cai.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế, Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Bộ trưởng (để báo cáo);

- Lưu: VT, NTBDKT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG
(đã ký)
Huỳnh Vĩnh Ái
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương