Bộ trưởng Bộ y tế về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý Dược thuộc Bộ y tếtải về 19 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu26.11.2017
Kích19 Kb.

BỘ Y TẾ
CỤC QUN LÝ DƯỢC
-------


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------


Số: 571/QĐ-QLD

Hà Nội, ngày 21 tháng 10 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THU HỒI SỐ TIẾP NHẬN PHIẾU CÔNG BỐ SẢN PHẨM MỸ PHẨMCỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ DƯỢC

Căn cứ Nghị định số 63/2012/NĐ-CP ngày 31/8/2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cu tổ chức của Bộ Y tế;

Căn cứ Quyết định số 3861/QĐ-BYT ngày 30/9/2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý Dược thuộc Bộ Y tế;

Căn cứ Thông tư số 06/2011/TT-BYT ngày 25/01/2011 của Bộ Y tế quy định về quản lý mỹ phẩm;

Căn cứ Biên bản kiểm tra hậu mại ngày 14/5/2015 đối với Công ty TNHH thương mại dịch vụ quảng cáo Huyền Minh;

Xét đề nghị của Trưởng Phòng Quản lý mỹ phẩm và Trưởng Phòng Thanh tra dược, mỹ phẩm thuộc Cục Quản lý Dược,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm của Công ty TNHH thương mại dịch vụ quảng cáo Huyền Minh do Cục Quản lý Dược cấp đối với các sản phẩm mỹ phẩm sau:

STT

Tên sản phẩm

Số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm đã được Cục Quản lý Dược cấp

Ngày cấp

1

3W Clinic Moisturizing Collagen Hand Cream

71554/13/CBMP-QLD

04/5/2013

2

3W Clinic Brown Rice Foam Cleansing

71555/13/CBMP-QLD

04/5/2013

3

3W Clinic Collagen Whitening Cream

71558/13/CBMP-QLD

04/5/2013

4

3W Clinic Enrich Foot Treatment

71560/13/CBMP-QLD

04/5/2013

Tổng số: 04 sản phẩm

- Công ty chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường:

+ Tên Công ty: Công ty TNHH thương mại dịch vụ quảng cáo Huyền Minh;

+ Địa chỉ: 256/9E/12 (số mới do Cơ quan địa chính cấp: 958/23/12) Lạc Long Quân, Phường 8, quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh.

- Lý do thu hồi: Công ty không cung cấp được Hồ sơ thông tin sản phẩm theo yêu cầu của Đoàn kiểm tra hậu mại mỹ phẩm của Cục Quản lý Dược nêu tại Biên bản kiểm tra ngày 14/5/2015.Điều 2. Cục Quản lý Dược Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tạm ngừng xem xét, tiếp nhận hồ sơ công bố sản phẩm mỹ phẩm trong vòng 06 tháng đối với Công ty TNHH thương mại dịch vụ quảng cáo Huyền Minh.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 4. Giám đốc Công ty TNHH thương mại dịch vụ quảng cáo Huyền Minh, Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Cục trưởng Trương Quốc Cường (để b/c);
- Tổng cục Hải quan - Bộ Tài chính (để p/h);
- Lưu VT, TTr, MP.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Tất Đạt


 

: data -> 2015
2015 -> Danh mục năng lực thử nghiệm năM 2015 viện nghiên cứu công nghệ sinh học và MÔi trưỜng mẫu câY, NÔng sảN, thực phẩM
2015 -> Căn cứ Pháp lệnh phí và lệ phí
2015 -> VỀ việc ban hành bảng giá TỐi thiểu tính lệ phí trưỚc bạ CÁc loại xe ô TÔ; xe hai, ba bánh gắn máY; xe máY ĐIỆn và phưƠng tiện thủy nộI ĐỊA
2015 -> Căn cứ Luật Đầu tư công số 49/2014/QH13 ngày 18/6/2014
2015 -> Danh mục năng lực thử nghiệm năM 2015 viện nghiên cứu công nghệ sinh học và MÔi trưỜNG
2015 -> BỘ trưỞng bộ NÔng nghiệp và phát triển nông thôN
2015 -> 1. Tên hàng theo khai báo: Chất hoạt động bề mặt (Silkool-P70) npl sx thuốc
2015 -> On promulgation of list of oriental medicines, herbal medicines and traditional ingredients covered by health insurance
2015 -> Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân số 11/2003/QH11 ngày 26 tháng 11 năm 2003
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương