BỘ TÀi nguyên và MÔi trưỜNG


PHỤ LỤC 02 DANH SÁCH CÁC PHỤ LỤC ĐĂNG KÝ TUYỂN CHỌN, XÉT CHỌN NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆtải về 2.98 Mb.
trang8/29
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích2.98 Mb.
#669
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   29

PHỤ LỤC 02
DANH SÁCH CÁC PHỤ LỤC ĐĂNG KÝ TUYỂN CHỌN, XÉT CHỌN NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

(Ban hành kèm theo Thông tư số 05/2015/TT-BTNMT ngày 24 tháng 02 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)


TT

Ký hiệu phụ lục

Nội dung phụ lục

TrangĐĐK

Đơn đăng ký chủ trì thực hiện nhiệm vụ

2TMNV-a

Thuyết minh đề tài KHCN

3TMNV-b

Thuyết minh đề tài KHXH

19TMNV-c

Thuyết minh dự án SX TN

33LLTC

Tóm tắt hoạt động khoa học và công nghệ của tổ chức đăng ký chủ trì nhiệm vụ

55LLCN

Lý lịch Khoa học cá nhân

57XNPH

Văn bản xác nhận phối hợp

60BBMHS

Biên bản mở hồ sơ

61PNXa

Phiếu nhận xét đề tài Khoa học và công nghệ

63PNXb

Phiếu nhận xét đề tài Khoa học xã hội

65PNXc

Phiếu nhận xét dự án SX thử nghiệm

67PĐGa

Phiếu đánh giá chấm điểm đề tài KHCN

69PĐGb

Phiếu đánh giá chấm điểm đề tài KHXH

71PĐGc

Phiếu đánh giá chấm điểm dự án SXTN

73BBKP

Biên bản kiểm phiếu đánh giá

75THKP

BảngTổng hợp kiểm phiếu đánh giá

76BBHĐ

Biên bản Hội đồng xác định danh mục

77BCTH

Báo cáo tổng hợp hoàn thiện thuyết minh

79BBTĐ

Biên bản thẩm định nội dung và dự toán kinh phí

81

Hợp đồng nghiên cứu khoa học và công nghệ

84

PL2-ĐĐK

05/2015/TT-BTNMT


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________­­­­­­­­­­­­­­___________


ĐƠN ĐĂNG KÝ 1

CHỦ TRÌ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP BỘ
Kính gửi: Bộ Tài nguyên và Môi trường

Căn cứ thông báo của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc tuyển chọn,/giao trực tiếp tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ năm ………, chúng tôi: 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(Tên, địa chỉ của tổ chức đăng ký tuyển chọn/giao trực tiếp làm cơ quan chủ trì nhiệm vụ)

 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(Họ và tên, học vị, chức vụ địa chỉ cá nhân đăng ký làm chủ nhiệm)

đăng ký chủ trì thực hiện nhiệm vụ:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Thuộc lĩnh vực KH&CN: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Hồ sơ đăng ký tuyển chọn/giao trực tiếp chủ trì thực hiện nhiệm vụ gồm:


 1. Thuyết minh nhiệm vụ (phụ lục..........);

 2. Tóm tắt hoạt động khoa học của tổ chức đăng ký chủ trì nhiệm vụ (phụ lục...);

 3. Lý lịch khoa học của Chủ nhiệm (phụ lục...);

 4. Văn bản xác nhận về sự đồng ý tham gia của các tổ chức phối hợp nghiên cứu thực hiện nhiệm vụ theo danh sách kê khai tại Thuyết minh nhiệm vụ

 5. Các văn bản có giá trị pháp lý chứng minh khả năng huy động vốn từ nguồn khác (trong trường hợp tổ chức và cá nhân có kê khai huy động được kinh phí từ nguồn vốn khác);

 6. .....(Liệt kê các thành phần có trong hồ sơ)

Chúng tôi xin cam đoan những nội dung và thông tin kê khai trong Hồ sơ này là đúng sự thật.

......................., ngày tháng năm 2 12

CÁ NHÂN

(đăng ký chủ nhiệm nhiệm vụ)

(Họ, tên và chữ ký)TỔ CHỨC CHỦ TRÌ

(đăng ký chủ trì nhiệm vụ)

(Họ tên và chữ ký của thủ trưởng tổ chức, đóng dấu)
PL2-TMNV.a

05/2015/TT-BTNMT


THUYẾT MINH

NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP BỘ
(Áp dụng đối với đề tài nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ )
I. THÔNG TIN CHUNG VỀ ĐỀ TÀI

1

Tên đề tài

1a

Mã số (được cấp khi Hồ sơ trúng tuyển)


2

Thời gian thực hiện: .......... tháng

(Từ tháng /20.. đến tháng /20…)

3

Tổng kinh phí thực hiện: ........................... triệu đồng, trong đó:

Nguồn

Kinh phí (triệu đồng)

- Từ Ngân sách sự nghiệp khoa học
- Từ nguồn tự có của tổ chức
- Từ nguồn khác
4

Phương thức khoán chi:
Khoán đến sản phẩm cuối cùng

Khoán từng phần, trong đó:
- Kinh phí khoán: ………………….....triệu đồng

- Kinh phí không khoán: ………….….triệu đồng

5

 Thuộc Chương trình khoa học và công nghệ cấp Bộ (Ghi rõ tên chương trình, nếu có), Mã số:

 Độc lập

 Khác

6

Lĩnh vực khoa học
 Tự nhiên; Khoa học xã hội và nhân văn

 Kỹ thuật và công nghệ; Khác.7

Chủ nhiệm đề tài

Họ và tên:..............................................................................................................................

Ngày, tháng, năm sinh: ............................................... Giới tính: Nam / Nữ:

Học hàm, học vị/ Trình độ chuyên môn: ..............................................................................

Chức danh khoa học: ...................................................Chức vụ............................................

Điện thoại:

Tổ chức: ................................. Nhà riêng: .............................. Mobile: .................................

Fax: .................................................. E-mail: ........................................................................

Tên tổ chức đang công tác:.....................................................................................................

Địa chỉ tổ chức:.......................................................................................................................

.................................................................................................................................................

Địa chỉ nhà riêng: ...................................................................................................................


8

Thư ký đề tài

Họ và tên:...............................................................................................................................

Ngày, tháng, năm sinh: ............................................... Nam/ Nữ: ..........................................

Học hàm, học vị/ Trình độ chuyên môn: ................................................................................

Chức danh khoa học: ........................................... Chức vụ: ............................................

Điện thoại: ………………………………………………………………………………….

Tổ chức: ............................... Nhà riêng: ............................... Mobile: .................................

Fax: .................................................. E-mail: ........................................................................

Tên tổ chức đang công tác: ....................................................................................................

Địa chỉ tổ chức: .....................................................................................................................

...............................................................................................................................................

Địa chỉ nhà riêng: ...................................................................................................................


9

Tổ chức chủ trì đề tài

Tên tổ chức chủ trì đề tài: ......................................................................................................

Điện thoại: ...................................... Fax: ..............................................................................

Website: .................................................................................................................................

Địa chỉ: ..................................................................................................................................

Họ và tên thủ trưởng tổ chức: ................................................................................................

Số tài khoản: ..........................................................................................................................

Kho bạc nhà nước/Ngân hàng: ...............................................................................................

Tên cơ quan chủ quản đề tài: ..................................................................................................10

Các tổ chức phối hợp chính thực hiện đề tài (nếu có)

 1. Tổ chức 1 : .......................................................................................................................

Tên cơ quan chủ quản ...........................................................................................................

Điện thoại: ...................................... Fax: ..............................................................................

Địa chỉ: ..................................................................................................................................

Họ và tên thủ trưởng tổ chức: ................................................................................................

Số tài khoản: ..........................................................................................................................

Ngân hàng: ............................................................................................................................. 1. Tổ chức 2 : ......................................................................................................................

Tên cơ quan chủ quản .........................................................................................................

Điện thoại: ...................................... Fax: ..............................................................................

Địa chỉ: ..................................................................................................................................

Họ và tên thủ trưởng tổ chức: ................................................................................................

Số tài khoản: ..........................................................................................................................

Ngân hàng: ............................................................................................................................11

Các cán bộ thực hiện đề tài

(Ghi những người có đóng góp khoa học và chủ trì thực hiện những nội dung chính thuộc tổ chức chủ trì và tổ chức phối hợp tham gia thực hiện đề tài, không quá 10 người kể cả chủ nhiệm đề tài. Những thành viên tham gia khác lập danh sách theo mẫu này và gửi kèm theo hồ sơ khi đăng ký)

TT

Họ và tên,

học hàm học vị

Tổ chức

công tác

Nội dung,

công việc chính tham gia

Thời gian làm việc cho đề tài
(Số tháng quy đổi2)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Каталог: uploads -> laws -> file -> 2012
file -> THỦ TƯỚng chính phủ Số: 152/2008/QĐ-ttg CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
file -> Hỗ trợ cải cách chế độ công vụ, công chức Việt Nam
file -> BỘ XÂy dựng số: 1066/bxd-ktxd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
file -> Ubnd tỉnh cao bằng sở TÀi nguyên và MÔi trưỜNG
file -> Số: 112/2004/NĐ-cp cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
file -> Ubnd tỉnh cao bằNG
file -> Hướng dẫn số 1156/hd-tlđ về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản của tổ chức Công đoàn
file -> UỶ ban nhân dân huyện bảo lâM
2012 -> BỘ TÀi nguyên và MÔi trưỜng cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
2012 -> BỘ TÀi nguyên và MÔi trưỜng cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập

tải về 2.98 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   29
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương