BỘ TÀi nguyên và MÔi trưỜNGtải về 2.98 Mb.
trang7/29
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích2.98 Mb.
#669
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   29

K

ết luận chung:

Đề nghị thực hiện Đề nghị không thực hiện

(tất cả các tiêu chí đạt) (một trong các tiêu chí không đạt)Ngày tháng năm 20…

(Chuyên gia ký, ghi rõ họ tên)


BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNGHỘI ĐỒNG TƯ VẤN XÁC ĐỊNH

NHIỆM VỤ KH&CN CẤP BỘ
PL2-BBKP

05/2015/TT-BTNMTCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
………, ngày… tháng… năm 20…


KIỂM PHIẾU ĐÁNH GIÁ ĐỀ XUẤT

NHIỆM VỤ KH&CN CẤP BỘ

Loại hình nhiệm vụ KH&CN: ………………………………………………………………………………………..

Số thành viên hội đồng tham gia bỏ phiếu: …………………………..…………………………………………………..

Số

TT

Tên nhiệm vụ đề xuất

Tổng hợp đánh giá theo các nội dung của các thành viên Hội đồng

Thành viên 1

Thành viên 2

Thành viên 3

Thành viên 4HĐ

Thành viên …

Kết luận chung

Đạt

Không đạt

Đạt

Không đạt

Đạt

Không đạt

Đạt

Không đạt

Đạt

Không đạt

Thực hiện

Không thực hiện

1
2
3
……

Các thành viên Ban kiểm phiếu Trưởng Ban kiểm phiếu (Thư ký khoa học)

(Gồm thư ký khoa học, thư ký hành chính;

Họ, tên và chữ ký của từng thành viên) (Họ, tên và chữ ký)
PL1-BBHĐ

05/2015/TT-BTNMT
BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

HỘI ĐỒNG TƯ VẤN XÁC ĐỊNH

NHIỆM VỤ KH&CN CẤP BỘ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc, ngày … tháng … năm 20…

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG TƯ

VẤN XÁC ĐỊNH NHIỆM VỤ KH&CN CẤP BỘ

Loại nhiệm vụ KH&CN: (Đề tài, dự án, đề án, ..): ……………………………………………………………

A. Những thông tin chung

1. Quyết định thành lập Hội đồng chuyên ngành…

..../QĐ-BTNMT ngày .../ .../20... của Bộ trưởng Bộ TNMT

2. Số lượng các nhiệm vụ đề xuất: …………

3. Địa điểm và thời gian họp Hội đồng:

..., ngày... / .../20...

- Số thành viên Hội đồng có mặt trên tổng số thành viên: .../...

- Vắng mặt: ... người, gồm các thành viên:

- Khách mời tham dự họp Hội đồng


TT

Họ và tên

Đơn vị công tác

....

.....

.......

B. Nội dung làm việc của Hội đồng (*)

Hội đồng đã tiến hành họp theo định tại Quyết định số …..QĐ-BTNMT ngày …. tháng….. năm …. của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và môi trường ban hành Quy chế quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ. Các ý kiến của thành viên Hội đồng đã nêu cụ thể tại PL1-NXĐX và PL2 – PĐG, ngoài ra các ý kiến cụ thể tại cuộc họp được ghi theo phụ lục đính kèm.Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu của hội đồng và thảo luận việc chỉnh sửa, bổ sung và hoàn thiện tên gọi và các mục của nhiệm vụ, phương thức thực hiện (tuyển chọn, giao trực tiếp nhiệm vụ), thảo luận thứ tự ưu tiên trong danh mục, Hội đồng thông qua biên bản làm việc với kết quả như sau:

1. Kết quả đánh giá của Hội đồng:

1.1. Các đề xuất “đề nghị thực hiện”*TT

Tên đề xuất đặt hàng

Kết quả đánh giá của hội đồng

Ghi chú

1

2

3

4

1


2


3
……..
*) Đề xuất đặt hàng “đề nghị thực hiện” khi có trên ¾ tổng sô phiếu đánh giá “Đạt yêu cầu

1.2. Các đề xuất đề nghị “không thực hiện”


TT

Tên đề xuất

Tóm tăt lý do đề nghị “không thực hiện”

Ghi chú

1

2

3

4

1


2


3
……..
2. Tổng hợp kiến nghị của Hội đồng đối với danh mục nhiệm vụ đề xuất thực hiện

(xếp theo thứ tự ưu tiên)


TT

Tên nhiệm vụ đề xuất đặt hàng

Định hướng mục tiêu

Yêu cầu

đối với

kết quả*

Phương thức

tổ chức

thực hiện (tuyển chọn hoặc giao trực tiếp)

Thời gian thực hiện

1

2

3

4

5

6

1

Nhiệm vụ KHCN

1.1
1.2
2

Nhiệm Vụ KHXH……..Thư ký khoa học của Hội đồng

(Họ, tên và chữ ký)

Chủ tịch Hội đồng

(Họ, tên và chữ ký)*) Ghi chú:

Đối với đề tài ứng dụng và phát triển công nghệ cần thể hiện rõ các yêu cầu về:

  • Các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật đối với công nghệ hoặc sản phẩm khoa học và công nghệ và

  • Yêu cầu đối với phương án phát triển công nghệ hoặc sản phẩm khoa học công nghệ trong giai đoạn sản xuất thử nghiệm

Đối với Dự án SXTN: Các yêu cầu đối với chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật cần đạt của các sản phẩm và quy mô Sản xuất thử nghiệm.

PL1-BBHĐ

05/2015/TT-BTNMT
BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

__________
HỘI ĐỒNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ BỘ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________________

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG XÁC ĐỊNH

DANH MỤC NHIỆM VỤ KH&CN CẤP BỘ NĂM 20..

A. Những thông tin chung

1. Lĩnh vực: …..

2. Quyết định thành lập Hội đồng:

- Quyết định số: 1035/QĐ-BTNMT ngày 04 tháng 6 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc thành lập Hội đồng Khoa học và Công nghệ;

- Quyết định số: 2253/QĐ-BTNMT ngày 30 tháng 11 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc thay đổi Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Công nghệ của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

3. Địa điểm và thời gian họp Hội đồng:

- Địa điểm: Phòng họp A , Trụ sở Bộ Tài nguyên và Môi trường

- Thời gian (giờ/ngày/tháng/năm): .. giờ .. ngày .. tháng .. năm 201

- Số thành viên Hội đồng có mặt trên tổng số thành viên: ../..

- Vắng mặt: ủy viên ( )

- Khách mời tham dự họp Hội đồng:

+ Lãnh đạo và các chuyên viên thuộc Vụ Khoa học và Công nghệ

+ Các chuyên viên của đơn vị thuộc Bộ có đề tài đưa ra họp Hội đồng.B. Nội dung làm việc của Hội đồng

1. TS. Nguyễn Đắc Đồng, Phó chủ tịch Hội đồng khoa học và công nghệ Bộ, Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ (cơ quan thường trực Hội đồng) tuyên bố lý do triệu tập cuộc họp , giới thiệu các thành viên, đại biểu tham dự và mời Chủ tịch Hội đồng điều khiển phiên họp hội đồng.

2. Chủ tịch Hội đồng thông qua chương trình làm việc của hội đồng.

3. Hội đồng nghe Vụ Khoa học và Công nghệ báo cáo tổng hợp kết quả họp Hội đồng chuyên ngành tư vấn, xác định nhiệm vụ của lĩnh vực/chuyên ngành và các hồ sơ, tài liệu kèm theo.

4. Hội đồng trao đổi, góp ý từng đề tài cụ thể như sau:

4.1. Đề tàiCác ý kiến góp ý:

-

Kiến nghị:

-

- Không triển khai.

4.2. Đề tài:Các ý kiến góp ý:

-

Kiến nghị:

-

- Không triển khai.

C. Kết quả làm việc của Hội đồng

Trên cơ sở kết quả đánh giá của các thành viên Hội đồng, Chủ tịch Hội đồng kết luận:

1. Nhất trí triển khai xxxx đề tài sau khi hoàn thiện lại mục tiêu, nội dung và sản phẩm và phương thức tổ chức triển khai, cụ thể như sau:

1.1. Các đề tài giao trực tiếp

-

-

1.2. Các đề tài tuyển chọn2. Các đề tài đề nghị không triển khai

3. Vụ Khoa học và Công nghệ tổng hợp, tổng hợp hoàn thiện danh mục đề tài xin ý kiến các Thứ trưởng phụ trách lĩnh vực và trình Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt danh mục để tổ chức triển khai thực hiện.

Hội đồng kết thúc lúc 16 giờ 30 phút cùng ngày.


Thư ký khoa học của Hội đồng

(Họ, tên và chữ ký)
Chủ tịch Hội đồng

(Họ, tên và chữ Ký)
PL1. NXDM

05/2015/TT-BTNMT


BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNGHỘI ĐỒNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ BỘ
NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ NHIỆM VỤ KH&CN

DỰ KIẾN TRIỂN KHAI NĂM 2015
1. Họ tên thành viên Hội đồng: .......................................................................................................

2. Đánh giá của thành viên Hội đồng
TT

Tên nhiệm vụ

Nội dung đánh giá

Phương thức thực hiện

Ý kiến khác

Đề nghị thực hiện

Đề nghị không thực hiện

Đề nghị thực hiện có bổ sung

Tuyển chọn

Giao trực tiếp

1


2


3


4


5


Hà Nội, ngày tháng năm 201..

Thành viên Hội đồng

(Ký tên)

PL1-THDM

05/2015/TT-BTNMTBỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
TỔNG HỢP DANH MỤC CÁC NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

DỰ KIẾN TRIỂN KHAI NĂM 201….TT

Tên nhiệm vụ KH&CN

Mục tiêu

Các nội dung chính

Địa chỉ

ứng dụng

Dự kiến kết quả

Thời gian thực hiện

Ghi chú

I

Các đề tài giao trực tiếpII

Các đề tài tuyển chọnКаталог: uploads -> laws -> file -> 2012
file -> THỦ TƯỚng chính phủ Số: 152/2008/QĐ-ttg CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
file -> Hỗ trợ cải cách chế độ công vụ, công chức Việt Nam
file -> BỘ XÂy dựng số: 1066/bxd-ktxd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
file -> Ubnd tỉnh cao bằng sở TÀi nguyên và MÔi trưỜNG
file -> Số: 112/2004/NĐ-cp cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
file -> Ubnd tỉnh cao bằNG
file -> Hướng dẫn số 1156/hd-tlđ về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản của tổ chức Công đoàn
file -> UỶ ban nhân dân huyện bảo lâM
2012 -> BỘ TÀi nguyên và MÔi trưỜng cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
2012 -> BỘ TÀi nguyên và MÔi trưỜng cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập

tải về 2.98 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   29
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương