BỘ TÀi nguyên và MÔi trưỜNGtải về 2.98 Mb.
trang26/29
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích2.98 Mb.
#669
1   ...   21   22   23   24   25   26   27   28   29

PL3. BBKTĐK


05/2015/TTBTNMT


BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Số: BBKT/KHCN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày tháng năm 201....

BIÊN BẢN KIỂM TRA TÌNH HÌNH THỰC HIỆN

NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP BỘ 1. Tên nhiệm vụ:

 2. Mã số (nếu có):

 3. Thời gian thực hiện:

 4. Tổng kinh phí:

 5. Chủ nhiệm nhiệm vụ:

 6. Cơ quan chủ trì:

 7. Họ và tên, chức trách thành viên đoàn kiểm tra:
 1. Các nội dung nghiên cứu đã thực hiện:
 1. Các sản phẩm đã hoàn thành:
 1. Tình hình sử dụng kinh phí:
 1. Kiến nghị của chủ nhiệm nhiệm vụ và cơ quan chủ trì:
 1. Kết luận và đánh giá chung về tình hình thực hiện nhiệm vụ:Cơ quan chủ trì

(Họ, tên và chữ ký)Thư ký đoàn kiểm tra

(Họ,tên và chữ ký)
Trưởng đoàn Đoàn kiểm tra

(Họ,tên và chữ ký)
Nơi nhận:

- Thứ trưởng Phụ trách KHCN (để báo cáo)

- Đơn vị kiểm tra

- Lưu hồ sơ đề tài, Vụ KHCN,


PL3- KQTĐG

05/2015/TT-BTNMTCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc.............., ngày tháng năm 201…
BÁO CÁO KẾT QUẢ TỰ ĐÁNH GIÁ

NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP BỘ
I. Thông tin chung về nhiệm vụ:

1. Tên nhiệm vụ, mã số:

Thuộc:

- Chương trình (tên, mã số chương trình):- Khác (ghi cụ thể):

2. Mục tiêu nhiệm vụ:

3. Chủ nhiệm nhiệm vụ:

4. Tổ chức chủ trì nhiệm vụ:

5. Tổng kinh phí thực hiện: triệu đồng.

Trong đó, kinh phí từ ngân sách SNKH: triệu đồng.

Kinh phí từ nguồn khác: triệu đồng.

6. Thời gian thực hiện theo Hợp đồng:

Bắt đầu:

Kết thúc:

Thời gian thực hiện theo văn bản điều chỉnh của cơ quan có thẩm quyền (nếu có):

7. Danh sách thành viên chính thực hiện nhiệm vụ nêu trên gồm:


Số

TT

Họ và tên

Chức danh khoa học, học vị


Cơ quan công tác

1


2II. Nội dung tự đánh giá về kết quả thực hiện nhiệm vụ:

1. Về sản phẩm khoa học:

1.1. Danh mục sản phẩm đã hoàn thành:

Số TT

Tên sản phẩm

Số lượng

Khối lượng

Chất lượng

Xuất sắc

Đạt

Không đạt

Xuất sắc

Đạt

Không đạt

Xuất sắc

Đạt

Không đạt

12….

….1.2. Danh mục sản phẩm khoa học dự kiến ứng dụng, chuyển giao (nếu có):Số TT

Tên sản phẩm

Thời gian dự kiến ứng dụng

Cơ quan dự kiến ứng dụng

Ghi chú

1

2

...
1.3.Danh mục sản phẩm khoa học đã được ứng dụng (nếu có):Số TT

Tên sản phẩm

Thời gian ứng dụng

Tên cơ quan ứng dụng

Ghi chú

1

2

...
2. Về những đóng góp mới của nhiệm vụ:

3. Về hiệu quả của nhiệm vụ:

3.1. Hiệu quả kinh tế

3.2. Hiệu quả xã hội
III. Tự đánh giá, xếp loại kết quả thực hiện nhiệm vụ

1. Về tiến độ thực hiện: ánh dấu vào ô tương ứng):- Nộp hồ sơ đúng hạn- Nộp chậm từ trên 30 ngày đến 06 tháng- Nộp hồ sơ chậm trên 06 tháng2. Về kết quả thực hiện nhiệm vụ:

- Xuất sắc 

- Đạt 

- Không đạt 

Giải thích lý do:.....................................................................................................................................................................................

Cam đoan nội dung của Báo cáo là trung thực; Chủ nhiệm và các thành viên tham gia thực hiện nhiệm vụ không sử dụng kết quả nghiên cứu của người khác trái với quy định của pháp luật.


CHỦ NHIỆM NHIỆM VỤ

(Học hàm, học vị, Họ, tên và chữ ký)THỦ TRƯỞNG

TỔ CHỨC CHỦ TRÌ NHIỆM VỤ

(Họ, tên, chữ ký và đóng dấu)


PL3-CVNT


05/2015/TT-BTNMT

TÊN TỔ CHỨC CHỦ TRÌ

NHIỆM VỤ


Số: ........ /........

V/v: Đề nghị đánh giá, nghiệm thu nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
........, ngày tháng năm 201...


Каталог: uploads -> laws -> file -> 2012
file -> THỦ TƯỚng chính phủ Số: 152/2008/QĐ-ttg CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
file -> Hỗ trợ cải cách chế độ công vụ, công chức Việt Nam
file -> BỘ XÂy dựng số: 1066/bxd-ktxd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
file -> Ubnd tỉnh cao bằng sở TÀi nguyên và MÔi trưỜNG
file -> Số: 112/2004/NĐ-cp cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
file -> Ubnd tỉnh cao bằNG
file -> Hướng dẫn số 1156/hd-tlđ về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản của tổ chức Công đoàn
file -> UỶ ban nhân dân huyện bảo lâM
2012 -> BỘ TÀi nguyên và MÔi trưỜng cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
2012 -> BỘ TÀi nguyên và MÔi trưỜng cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập

tải về 2.98 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   21   22   23   24   25   26   27   28   29
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương