BỘ TÀi nguyên và MÔi trưỜNGtải về 2.98 Mb.
trang22/29
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích2.98 Mb.
#669
1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   ...   29PHIẾU NHẬN XÉT

HỒ SƠ ĐĂNG KÝ TUYỂN CHỌN, GIAO TRỰC TIẾP

TỔ CHỨC VÀ CÁ NHÂN CHỦ TRÌ NHIỆM VỤ KH&CN CẤP BỘ

(Áp dụng đối với dự án sản xuất thử nghiệm)


Chuyên gia/Ủy viên phản biện
Ủy viên hội đồng
Họ và tên chuyên gia:

1. Tên dự án:

2. Tên tổ chức và cá nhân đăng ký chủ trì:

Tên tổ chức:

Họ và tên cá nhân:
Tiêu chí nhận xét

1. Đánh giá chung [Mục 12, 13]

- Mức độ làm rõ được xuất xứ của công nghệ và chứng minh sự cần thiết phải thực hiện dự án.

- Sản phẩm của dự án có khả năng tạo ra cơ hội kinh doanh.

Ý kiến nhận xét đối với tiêu chí 1:


2. Mục tiêu, nội dung và phương án triển khai [Mục 14, 15, 16]

- Mục tiêu của hoàn thiện công nghệ của dự án đáp ứng được yêu cầu đặt hàng của nhà nước.

- Mức độ hoàn thiện, cải tiến công nghệ của dự án so với công nghệ xuất xứ.

- Mức độ làm rõ cho giải pháp hoàn thiện công nghệ.

- Tính khả thi của phương án tổ chức triển khai.

Ý kiến nhận xét đối với tiêu chí 2:

3. Giá trị của công nghệ [Mục 13, 14, 15, 17]

- Trình độ công nghệ của dự án so với công nghệ trong và ngoài nước.

- Khả năng tạo ra sản phẩm mới từ công nghệ của dự án.

- Tính khả thi của công nghệ được bảo hộ sở hữu trí tuệ.

Ý kiến nhận xét đối với tiêu chí 3:


4. Lợi ích của dự án [Mục 13.2, 13.2, 16]

- Làm rõ lợi ích của dự án đối với đơn vị chủ trì hoặc đơn vị hỗ trợ kinh phí để hoàn thiện công nghệ.

- Khả năng cạnh tranh của công nghệ, sản phẩm tạo ra bằng công nghệ của dự án.

- Lợi ích của khách hàng khi sử dụng sản phẩm dự án.

- Định lượng được những lợi ích khi triển khai dự án

Ý kiến nhận xét đối với tiêu chí 4:

5. Phương án tài chính [Phần III và văn bản pháp lý có liên quan]

- Phương án huy động vốn ngoài ngân sách SNKH để thực hiện.

- Sự phù hợp của tổng dự toán.

Ý kiến nhận xét đối với tiêu chí 5:

6. Năng lực thực hiện [Phần III và Mục 13.4, 16]

- Năng lực tổ chức, quản lý của chủ trì dự án và các cá nhân tham gia.

- Điều kiện và năng lực của cơ quan chủ trì và tổ chức phối hợp chính.

Ý kiến nhận xét tổng hợpK

iến nghị của chuyên gia: (đánh dấu X)

1

. Đề nghị thực hiện:1.1 Khoán đến sản phẩm cuối cùng 1.2 Khoán từng phần

2


. Đề nghị thực hiện với các điều chỉnh nêu dưới đây.

3


. Không thực hiện (có kết quả đánh giá tổng hợp là “Kém” hoặc “Rất kém”).

Nhận xét, giải thích cho kiến nghị trên:
Ngày.....tháng.....năm 20...

(Chuyên gia nhận xét ký, ghi rõ họ tên)


PL2a-PĐGa

05/2015/TT-BTNMT

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúcHỘI ĐỒNG KH&CN TƯ VẤN TUYỂN CHỌN, GIAO TRỰC TIẾP TỔ CHỨC, CÁ NHÂN

CHỦ TRÌ NHIỆM VỤ KH&CN CẤP BỘ
..........., ngày.....tháng.....năm 20...

PHIẾU ĐÁNH GIÁ

HỒ SƠ ĐĂNG KÝ TUYỂN CHỌN, GIAO TRỰC TIẾP TỔ CHỨC VÀ CÁ NHÂN CHỦ TRÌ ĐỀ TÀI KHOA HỌC CÔNG NGHỆ CẤP BỘ

(Áp dụng đối với đề tài trong lĩnh vực khoa học công nghệ và kỹ thuật)

1. Tên đề tài:2. Tên tổ chức và cá nhân đăng ký chủ trì:

Tên tổ chức:

Họ và tên cá nhân:
Tiêu chí đánh giá

Chuyên giá đánh giá

Hệ số

ĐiểmĐiểm tối đa

4

3

2

1

0

1. Đánh giá tổng quan


8

- Mục tiêu của đề tài đáp ứng được yêu cầu đặt hàng và làm rõ được sự cần thiết phải nghiên cứu [Định hướng mục tiêu theo đặt hàng và Mục 14.2]

1


- Tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước [Mục 14.1]

1

2. Nội dung, phương pháp nghiên cứu, kỹ thuật sử dụng [Mục 16, 17]


24

- Các nội dung nghiên cứu phù hợp để đạt được mục tiêu

3

- Phương pháp nghiên cứu phù hợp với các nội dung nghiên cứu đề ra

2

- Kỹ thuật sử dụng trong nghiên cứu

1

3. Sản phẩm khoa học và công nghệ [Mục 22]

16

- Đáp ứng được yêu cầu đặt hàng

1

- Khả thi khi đăng ký sở hữu trí tuệ

1

- Khả năng được công bố trên các tạp chí KH&CN uy tín trong/ngoài nước

1

- Đào đạo sau đại học

1

4. Khả năng ứng dụng và dự kiến tác động [Mục 22,23, 24]


16

- Khả năng thị trường của sản phẩm, công nghệ tạo ra.

1

- Phương án chuyển giao kết quả nghiên cứu.

1

- Mức độ làm rõ được (tên) các địa chỉ sẵn sàng (dự kiến) áp dụng kết quả đề tài.

2

5. Tính khả thi


16

- Tính hợp lý và khả thi của phương án phối hợp [Mục 18 và 19]

1

- Tính hợp lý trong bố trí kế hoạch [Mục 20].

1

- Dự toán phù hợp với nội dung và sản phẩm dự kiến tạo ra của đề tài

2

6. Năng lực tổ chức và cá nhân [Hồ sơ năng lực kèm theo]

20

- Cơ quan chủ trì đề tài và tổ chức phối hợp chính thực hiện đề tài.

2

- Năng lực và thành tích nghiên cứu của chủ trì và của các thành viên tham gia nghiên cứu.

3

Ý kiến đánh giá tổng hợp

100


Ghi chú: Điểm đánh giá của chuyên gia theo thang điểm:

4 = Rất tốt; 3 = Tốt; 2 = Trung bình; 1 = Kém; 0 = Rất kémK

iến nghị của chuyên gia: (đánh dấu X)

1

. Đề nghị thực hiện:1.1 Khoán đến sản phẩm cuối cùng 1.2 Khoán từng phần

2


. Đề nghị thực hiện với các điều chỉnh nêu dưới đây.

3


. Không thực hiện (có kết quả đánh giá tổng hợp là “Kém” hoặc “Rất kém”).

(Hồ sơ trúng tuyển là hồ sơ có tổng số điểm của các tiêu chí đánh giá lớn hơn 70 điểm)

Lưu ý: Người đề xuất nhiệm vụ KHCN được xét ưu tiên giao làm chủ nhiệm nhiệm vụ hoặc tham gia thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ.Nhận xét, kiến nghị:Ngày.....tháng.....năm 20...

(Chuyên gia đánh giá ký, ghi rõ họ tên)

PL2-PĐGb

05/2015/TT-BTNMT

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúcHỘI ĐỒNG KH&CN TƯ VẤN TUYỂN CHỌN, GIAO TRỰC TIẾP TỔ CHỨC, CÁ NHÂN

CHỦ TRÌ NHIỆM VỤ KH&CN CẤP BỘ
..........., ngày.....tháng.....năm 20...

Каталог: uploads -> laws -> file -> 2012
file -> THỦ TƯỚng chính phủ Số: 152/2008/QĐ-ttg CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
file -> Hỗ trợ cải cách chế độ công vụ, công chức Việt Nam
file -> BỘ XÂy dựng số: 1066/bxd-ktxd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
file -> Ubnd tỉnh cao bằng sở TÀi nguyên và MÔi trưỜNG
file -> Số: 112/2004/NĐ-cp cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
file -> Ubnd tỉnh cao bằNG
file -> Hướng dẫn số 1156/hd-tlđ về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản của tổ chức Công đoàn
file -> UỶ ban nhân dân huyện bảo lâM
2012 -> BỘ TÀi nguyên và MÔi trưỜng cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
2012 -> BỘ TÀi nguyên và MÔi trưỜng cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập

tải về 2.98 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   ...   29
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương