BỘ TÀi nguyên và MÔi trưỜNG


PL2-XNPH 05/2015/TT-BTNMT CỘNG HOà XÓ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMtải về 2.98 Mb.
trang21/29
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích2.98 Mb.
#669
1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   ...   29


PL2-XNPH

05/2015/TT-BTNMT


CỘNG HOà XÓ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
GIẤY XÁC NHẬN PHỐI HỢP NGHIÊN CỨU

NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP BỘ

Kính gửi: Bộ Tài nguyên và Môi trường1. Tên đề tài/đề án, dự án SXTN đăng ký tuyển chọn, giao trực tiếp:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Thuộc lĩnh vực KH&CN:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


2. Tổ chức và cá nhân đăng ký chủ trì
- Tên tổ chức đăng ký chủ trì

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- Họ và tên, học vị, chức vụ của cá nhân đăng ký làm chủ nhiệm đ
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3. Tổ chức đăng ký phối hợp thực hiện
- Tên tổ chức đăng ký phối hợp thực hiện
Địa chỉ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Điện thoại . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. Nội dung công việc tham gia trong đề tài/đề án, dự án (và kinh phí tương ứng) của tổ chức phối hợp nghiên cứu đã được thể hiện trong bản thuyết minh đề tài/đề án, dự án SXTN của hồ sơ đăng ký tuyển chọn, giao trực tiếp.

Khi Hồ sơ trúng tuyển, chúng tôi cam đoan sẽ hoàn thành những thủ tục pháp lý do Quý Bộ hướng dẫn về nghĩa vụ và quyền lợi của mỗi bên để thực hiện tốt nhất và đúng thời hạn mục tiêu, nội dung và sản phẩm của đề tài/đề án, dự án SXTN.


......................., ngày tháng năm 20.Cá nhân

đăng ký chủ nhiệm

(Họ, tên và chữ ký)
Thủ trưởng

tổ chức đăng ký chủ trì

(Họ, tên, chữ ký và đóng dấu)
Thủ trưởng

tổ chức đăng ký phối hợp thực hiện

(Họ, tên, chữ ký và đóng dấu)


PL2-BBMHS

05/2015/TT-BTNMT
BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

………, ngày tháng năm 20...BIÊN BẢN MỞ HỒ SƠ
ĐĂNG KÝ TUYỂN CHỌN, GIAO TRỰC TIẾP

TỔ CHỨC VÀ CÁ NHÂN CHỦ TRÌ NHIỆM VỤ KH&CN CẤP BỘ
1. Tên nhiệm vụ KH&CN:
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
2. Quyết định phê duyệt danh mục số: ............... /QĐ-BTNMT ngày ...../...../20... của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường
3. Địa điểm và thời gian
......................................., ngày ......./..... /20...
4. Đại diện các cơ quan và tổ chức liên quan tham gia mở hồ sơ


TT

Tên cơ quan, tổ chức


Họ và tên đại biểu5. T×nh tr¹ng cña c¸c hå s¬- Tæng sè hå s¬ ®¨ng ký tuyÓn chän, giao trùc tiÕp chñ tr× nhiÖm vô KH&CN: ...... hå s¬.

- Sè hå s¬ ®­îc niªm phong kÝn ®Õn thêi ®iÓm më hå s¬: ..../.... (tæng sè hå s¬ ®¨ng ký).- T×nh tr¹ng cña c¸c hå s¬ ®¨ng ký tuyÓn chän, giao trùc tiÕp ®­îc thÓ hiÖn trong b¶ng sau:TT


Tªn tæ chøc, c¸ nh©n ®¨ng ký tuyÓn chän hoÆc giao trùc tiÕp

T×nh tr¹ng Hå s¬

Nép

®óng h¹n1


TÝnh ®Çy ®ñ cña Hå s¬ ®¨ng ký2

Các yêu cầu về tổ chức chut trì và cá nhân chủ nhiệm
§ang chñ tr× từ 02 nhiÖm vô (chưa nghiệm thu)

Nî thu håi DA SXTN, DA CGCN

BÞ ®×nh chØ do sai ph¹m 6

Các nguyên nhân khác theo quy định tại Quy chế quản lý nhiệm vụ KH&CN của Bộ TNMT

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

Kết luận: Như vậy, trong số .........hồ sơ đăng ký, có ........ hồ sơ hợp lệ, đủ điều kiện để đưa vào xem xét đánh giá, cụ thể như sau:
TT

Tên tổ chức, cá nhân

đăng ký chủ trì đề tài/đề án/dự án SXTN11

Ghi chú

(1)

(2)

(3)Các bên thống nhất và ký vào biên bản mở hồ sơ vào …..h…..phút, ngày .…/…../20….

ĐẠI DIỆN

TỔ CHỨC, CÁ NHÂN NỘP HỒ SƠ

(Họ, tên và chữ ký)


ĐẠI DIỆN VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

(Họ, tên và chữ ký)


PL2-PNXa

05/2015/TT-BTNMT
BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúcHỘI ĐỒNG KH&CN TƯ VẤN TUYỂN CHỌN, GIAO TRỰC TIẾP TỔ CHỨC, CÁ NHÂN

CHỦ TRÌ NHIỆM VỤ KH&CN CẤP BỘ
..........., ngày.....tháng.....năm 20...


PHIẾU NHẬN XÉT

HỒ SƠ ĐĂNG KÝ TUYỂN CHỌN, GIAO TRỰC TIẾP TỔ CHỨC VÀ CÁ NHÂN CHỦ TRÌ NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP BỘ

(Áp dụng đối với đề tài trong lĩnh vực khoa học công nghệ và kỹ thuật)


Chuyên gia/Ủy viên phản biện
Ủy viên hội đồng
Họ và tên chuyên gia:


1. Tên đề tài:

2. Tên tổ chức và cá nhân đăng ký chủ trì:

Tên tổ chức:

Họ và tên cá nhân:
Tiêu chí nhận xét

1. Đánh giá tổng quan [Định hướng mục tiêu theo đặt hàng và Mục 14, 15]

- Mục tiêu của đề tài đáp ứng được yêu cầu đặt hàng và làm rõ được sự cần thiết phải nghiên cứu.

- Tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước.

Ý kiến nhận xét đối với tiêu chí 1:


2. Nội dung, phương pháp nghiên cứu, kỹ thuật sử dụng [Mục 16, 17]

- Các nội dung nghiên cứu phù hợp để đạt được mục tiêu

- Phương pháp nghiên cứu phù hợp với các nội dung nghiên cứu đề ra

- Kỹ thuật sử dụng trong nghiên cứu

Ý kiến nhận xét đối với tiêu chí 2:3. Sản phẩm khoa học và công nghệ [Mục 21]

- Đáp ứng được yêu cầu đặt hàng

- Có khả năng đăng ký sở hữu trí tuệ

- Khả năng được công bố trên các tạp chí KH&CN uy tín trong/ngoài nước

- Đào tạo sau đại học

Ý kiến nhận xét đối với tiêu chí 3:


4. Khả năng ứng dụng và dự kiến tác động [Mục 22,23, 24]

- Khả năng thị trường của sản phẩm, công nghệ tạo ra.

- Phương án chuyển giao kết quả nghiên cứu.

- Mức độ làm rõ được (tên) các địa chỉ sẵn sàng (dự kiến) áp dụng kết quả đề tài.

Ý kiến nhận xét đối với tiêu chí 4:


5. Tính khả thi

- Tính hợp lý và khả thi của phương án phối hợp [Mục 18 và 19]

- Tính hợp lý trong bố trí kế hoạch [Mục 20].

- Dự toán phù hợp với nội dung và sản phẩm dự kiến tạo ra của đề tài

Ý kiến nhận xét đối với tiêu chí 5:


6. Năng lực tổ chức và cá nhân [Hồ sơ năng lực kèm theo]

- Cơ quan chủ trì đề tài và tổ chức phối hợp chính thực hiện đề tài.

- Năng lực và thành tích nghiên cứu của chủ trì và của các thành viên tham gia nghiên cứu.

Ý kiến nhận xét đối với tiêu chí 6:


Ý kiến nhận xét tổng hợp

K

iến nghị của chuyên gia: (đánh dấu X)

1

. Đề nghị thực hiện:1.1 Khoán đến sản phẩm cuối cùng 1.2 Khoán từng phần

2


. Đề nghị thực hiện với các điều chỉnh nêu dưới đây.

3


. Không thực hiện (có kết quả đánh giá tổng hợp là “Kém” hoặc “Rất kém”).

Nhận xét, giải thích cho kiến nghị trên:


Ngày.....tháng.....năm 20...

(Chuyên gia nhận xét ký, ghi rõ họ tên)

PL2-PNXb

05/2015/TT-BTNMTBỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúcHỘI ĐỒNG KH&CN TƯ VẤN TUYỂN CHỌN, GIAO TRỰC TIẾP TỔ CHỨC, CÁ NHÂN

CHỦ TRÌ NHIỆM VỤ KH&CN CẤP BỘ
..........., ngày.....tháng.....năm 20...PHIẾU NHẬN XÉT

HỒ SƠ ĐĂNG KÝ TUYỂN CHỌN, GIAO TRỰC TIẾP TỔ CHỨC VÀ CÁ NHÂN CHỦ TRÌ NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP BỘ

(Áp dụng đối với đề tài khoa học xã hội và nhân văn/đề án khcn)


Chuyên gia/Ủy viên phản biện
Ủy viên hội đồng
Họ và tên chuyên gia:


1. Tên đề tài:

2. Tên tổ chức và cá nhân đăng ký chủ trì:

Tên tổ chức:

Họ và tên cá nhân:
Tiêu chí nhận xét

1. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài [Định hướng mục tiêu theo đặt hàng]

- Mục tiêu của đề tài đáp ứng được yêu cầu đặt hàng và làm rõ được sự cần thiết phải nghiên cứu; cụ thể hóa định hướng mục tiêu

Ý kiến nhận xét đối với tiêu chí 1:


2. Tổng quan tình hình nghiên cứu của đề tài [Mục 13]

- Tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước.

- Luận giải sự cần thiết, cấp bách, ý nghĩa lý luận và thực tiễn mới của đề tài

Ý kiến nhận xét đối với tiêu chí 2:


3. Nội dung, phương án tổ chức thực hiện [Mục 15, 16, 18, 19]

- Tính hệ thống, logic, đầy đủ, rõ ràng của các nội dung nghiên cứu

- Tính hợp lý, khả thi của phương án tổ chức nghiên cứu

- Phương án phối hợp các tổ chức, cá nhân trong/ngoài nước

- Tính hợp lý trong việc sử dụng kinh phí cho các nội dung nghiên cứu

Ý kiến nhận xét đối với tiêu chí 3:. Cách tiếp cận và phương pháp nghiên cứu [Mục 17]

- Cách tiếp cận đề tài với đối tượng nghiên cứu

- Phương pháp nghiên cứu phù hợp với đối tượng nghiên cứu

Ý kiến nhận xét đối với tiêu chí 4:


5. Sản phẩm, lợi ích của đề tài và phương án chuyển giao kết quả [Mục 21, 22]

- Sản phẩm của đề tài phù hợp với mục tiêu và nội dung nghiên cứu

- Tác động tốt đến xã hội, ngành, lĩnh vực; nâng cao năng lực nghiên cứu của tổ chức, cá nhân (bài báo quốc tế, đào tạo sau đại học)

Ý kiến nhận xét đối với tiêu chí 5:


6. Năng lực tổ chức và cá nhân [Hồ sơ năng lực kèm theo]

- Cơ quan chủ trì đề tài và tổ chức phối hợp chính thực hiện đề tài.

- Năng lực và thành tích nghiên cứu của chủ trì và của các thành viên tham gia nghiên cứu.

Ý kiến nhận xét đối với tiêu chí 6:


Ý kiến nhận xét tổng hợpK

iến nghị của chuyên gia: (đánh dấu X)

1

. Đề nghị thực hiện:1.1 Khoán chi đến sản phẩm cuối cùng 1.2 Khoán từng phần

2


. Đề nghị thực hiện với các điều chỉnh nêu dưới đây.

3


. Không thực hiện (có kết quả đánh giá tổng hợp là “Kém” hoặc “Rất kém”).

Nhận xét, giải thích cho kiến nghị trên:
Ngày.....tháng.....năm 20...

(Chuyên gia nhận xét ký, ghi rõ họ tên)


PL2-PNXc

05/2015/TT-BTNMTBỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúcHỘI ĐỒNG KH&CN TƯ VẤN TUYỂN CHỌN, GIAO TRỰC TIẾP TỔ CHỨC, CÁ NHÂN

CHỦ TRÌ NHIỆM VỤ KH&CN CẤP BỘ
..........., ngày.....tháng.....năm 20...

Каталог: uploads -> laws -> file -> 2012
file -> THỦ TƯỚng chính phủ Số: 152/2008/QĐ-ttg CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
file -> Hỗ trợ cải cách chế độ công vụ, công chức Việt Nam
file -> BỘ XÂy dựng số: 1066/bxd-ktxd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
file -> Ubnd tỉnh cao bằng sở TÀi nguyên và MÔi trưỜNG
file -> Số: 112/2004/NĐ-cp cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
file -> Ubnd tỉnh cao bằNG
file -> Hướng dẫn số 1156/hd-tlđ về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản của tổ chức Công đoàn
file -> UỶ ban nhân dân huyện bảo lâM
2012 -> BỘ TÀi nguyên và MÔi trưỜng cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
2012 -> BỘ TÀi nguyên và MÔi trưỜng cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập

tải về 2.98 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   ...   29
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương