BỘ TÀi nguyên và MÔi trưỜNG


VÒ kh¶ n¨ng chÊp nhËn cña thÞ tr­êngtải về 2.98 Mb.
trang20/29
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích2.98 Mb.
#669
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   ...   29


VÒ kh¶ n¨ng chÊp nhËn cña thÞ tr­êng

I. Nhu cÇu thÞ tr­êng

TT

Tªn s¶n phÈm

§¬n vÞ ®o

Sè l­îng cã thÓ tiªu thô trong n¨m:

Chó thÝch

20..

20..

20..

1

2

3

4

5

6

7
II. Ph­¬ng ¸n s¶n phÈm

TT

Tªn s¶n phÈm

§¬n vÞ ®o

Sè l­îng s¶n xuÊt trong n¨m:

Tæng sè

C¬ së tiªu thô

20..

20..

20..

1

2

3

4

5

6

7

8

III. Danh môc chØ tiªu chÊt l­îng s¶n phÈm

TT

Tªn s¶n phÈm vµ
chØ tiªu chÊt l­îng chñ yÕu


§¬n vÞ ®o

Møc chÊt l­îng

Ghi chó

CÇn ®¹t

T­¬ng tù mÉu

Trong n­íc

ThÕ giíi

1

2

3

4

5

6

7

PL2-LLTC

05/2015/TT-BTNMTTÓM TẮT HOẠT ĐỘNG KH&CN

CỦA TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ CHỦ TRÌ

NHIỆM VỤ KH&CN CẤP BỘ


  1. Tên tổ chức:

Năm thành lập:


Địa chỉ:

Số đăng ký hoạt động khoa học công nghệ:


Website:
Điện thoại: Fax:
E-mail:


2. Chức năng, nhiệm vụ và loại hình hoạt động KH&CN hoặc sản xuất kinh doanh liên quan đến nhiệm vụ KH&CN.

  1. Tổng số cán bộ có trình độ đại học trở lên của tổ chức
TT

Cán bộ có trình độ

đại học trở lên

Tổng số

1

Tiến sỹ2

Thạc sỹ3

Đại học
4. Số cán bộ nghiên cứu của tổ chức trực tiếp tham gia thực hiện nhiệm vụ


TT

Cán bộ có trình độ

đại học trở lên

Số trực tiếp tham gia thực hiện

nhiệm vụ

1

Tiến sỹ2

Thạc sỹ3

Đại học5. Kinh nghiệm và thành tựu KH&CN trong 5 năm gần nhất liên quan đến nhiệm vụ KH&CN tuyển chọn/giao trực tiếp của các cán bộ trong tổ chức trực tiếp tham gia đã kê khai ở mục 4 trên đây (Nêu lĩnh vực chuyên môn có kinh nghiệm, số năm kinh nghiệm, tên các đề tài/dự án/đề án đã chủ trì hoặc tham gia, những công trình đã áp dụng vào sản xuất và đời sống, thành tựu hoạt động KH&CN và sản xuất kinh doanh khác, ...)

6. Cơ sở vật chất kỹ thuật hiện có liên quan đến nhiệm vụ KH&CN:
- Nhà xưởng:

- Trang thiết bị chủ yếu:
7. Khả năng huy động các nguồn vốn khác (ngoài ngân sách SNKH) cho việc thực hiện nhiệm vụ KH&CN đăng ký.


  • Vốn tự có: ..................... triệu đồng (văn bản chứng minh kèm theo).

  • Nguồn vốn khác: ..................... triệu đồng (văn bản chứng minh kèm theo).
............, ngày ...... tháng ...... năm 20...
THỦ TRƯỞNG

Tổ chức đăng ký chủ trì nhiệm vụ kh&cn

(Họ, tên và chữ ký của người lãnh đạo tổ chức, đóng dấu)

PL2-LLCN

05/2015/TT-BTNMTLý lịch khoa học

của cá nhân thực hiện chính nhiệm vụ KH&CN9


Đăng ký Chủ nhiệm nhiệm vụ:Đăng ký Tham gia thực hiện nhiệm vụ:

Tên nhiệm vụ:. ................................

1. Họ và tên:

2. Năm sinh: 3. Nam/Nữ:


4. Học hàm: Năm được phong học hàm:

Học vị: Năm đạt học vị:5. Chức danh nghiên cứu:

Chức vụ:


6. Địa chỉ nhà riêng:

7. Điện thoại: CQ: ; NR: ; Mobile:

8. Fax: E-mail:

9. Tổ chức - nơi làm việc của cá nhân đăng ký chủ nhiệm:

Tên tổ chức :

Tên người Lãnh đạo:

Điện thoại người Lãnh đạo:

Địa chỉ tổ chức:


10. Quá trình đào tạo

Bậc đào tạo

Nơi đào tạo

Chuyên môn

Năm tốt nghiệp

Đại học


Thạc sỹ


Tiến sỹ


Thực tập sinh khoa học


11. Quá trình công tác


Thời gian

(Từ năm ... đến năm...)Vị trí công tác

Tổ chức công tác

Địa chỉ Tổ chức


12. Các công trình công bố chủ yếu

(liệt kê tối đa 05 công trình tiêu biểu đã công bố liên quan đến nhiệm vụ KH&CN đăng ký trong 5 năm gần nhất)


TT

Tên công trình

(bài báo, công trình...)Là tác giả hoặc

là đồng tác giả

công trình


Nơi công bố

(tên tạp chí đã đăng công trình)Năm công bố13. Số lượng văn bằng bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp, thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn, giống cây trồng đã được cấp

(liên quan đến đề tài, dự án đăng ký - nếu có)


TT

Tên và nội dung văn bằng

Năm cấp văn bằng
14. Số công trình được áp dụng trong thực tiễn

(liên quan đến nhiệm vụ KH&CN đăng ký - nếu có)


TT

Tên công trình

Hình thức, quy mô, địa chỉ áp dụng

Thời gian

(bắt đầu - kết thúc)15. Các đề tài/đề án, dự án, nhiệm vụ khác đã chủ trì hoặc tham gia

(trong 5 năm gần đây thuộc lĩnh vực nghiên cứu của đề tài/đề án, dự án đăng ký - nếu có)


Tên đề tài/đề án,

dự án,nhiệm vụ khác

đã chủ trì

Thời gian

(bắt đầu - kết thúc)Thuộc Chương trình

(nếu có)


Tình trạng đề tài

(đã nghiệm thu, chưa nghiệm thu)Tên đề tài/đề án,

dự án, nhiệm vụ khác đã tham gia

Thời gian

(bắt đầu - kết thúc)Thuộc Chương trình

(nếu có)


Tình trạng đề tài

(đã nghiệm thu, chưa nghiệm thu)
16. Giải thưởng

(về KH&CN, về chất lượng sản phẩm,... liên quan đến đề tài/đề án, dự án đăng ký - nếu có)


TT

Hình thức và nội dung giải thưởng

Năm tặng thưởng
17. Thành tựu hoạt động KH&CN và sản xuất kinh doanh khác

(liên quan đến đề tài, dự án đăng ký - nếu có)


............, ngày ....... tháng ....... năm 20...


Tổ chức - nơi làm việc của cá nhân đăng ký chủ nhiệm (hoặc tham gia thực hiện chính) đề tài/đề án, Dự án10

(Xác nhận và đóng dấu)


Đơn vị đồng ý và sẽ dành thời gian cần thiết để Ông, Bà …... chủ trì (tham gia) thực hiện

đề tài/đề án, dự án

cá nhân đăng ký chủ nhiệm

(hoặc tham gia thực hiện chính)

đề tài/đề án, Dự án

(Họ, tên và chữ ký)
Каталог: uploads -> laws -> file -> 2012
file -> THỦ TƯỚng chính phủ Số: 152/2008/QĐ-ttg CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
file -> Hỗ trợ cải cách chế độ công vụ, công chức Việt Nam
file -> BỘ XÂy dựng số: 1066/bxd-ktxd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
file -> Ubnd tỉnh cao bằng sở TÀi nguyên và MÔi trưỜNG
file -> Số: 112/2004/NĐ-cp cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
file -> Ubnd tỉnh cao bằNG
file -> Hướng dẫn số 1156/hd-tlđ về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản của tổ chức Công đoàn
file -> UỶ ban nhân dân huyện bảo lâM
2012 -> BỘ TÀi nguyên và MÔi trưỜng cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
2012 -> BỘ TÀi nguyên và MÔi trưỜng cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập

tải về 2.98 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   ...   29
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương