BỘ TÀi nguyên và MÔi trưỜNG


Nhu cÇu ®iÖn, n­íc, x¨ng dÇutải về 2.98 Mb.
trang18/29
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích2.98 Mb.
#669
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   ...   29


Nhu cÇu ®iÖn, n­íc, x¨ng dÇu

§¬n vÞ: triÖu ®ång

TT

Môc chi

Néi dung

§¬n vÞ ®o

Sè l­îng

§¬n gi¸

Thµnh tiÒn

Nguån vèn

Ng©n s¸ch SNKH

Tù cã

Kh¸c

Tæng sè

Trong ®ã, kho¸n chi theo quy ®Þnh

N¨m thø nhÊt

Trong ®ã, kho¸n chi theo quy ®Þnh

N¨m thø hai

Trong ®ã, kho¸n chi theo quy ®Þnh

N¨m thø ba

Trong ®ã, kho¸n chi theo quy ®Þnh

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

1
VÒ ®iÖn :

kW/h


- §iÖn s¶n xuÊt:
Tæng c«ng suÊt thiÕt bÞ, m¸y mãc.....kW


2
VÒ n­íc:

m33
VÒ x¨ng dÇu :

LÝt


- Cho thiÕt bÞ s¶n xuÊt .............. tÊn

- Cho ph­¬ng tiÖn vËn t¶i ......... tÊn
Céng:YÊU CẦU VỀ THIẾT BỊ, MÁY MÓC

§¬n vÞ: triÖu ®ång

A. ThiÕt bÞ hiÖn cã (tÝnh gi¸ trÞ cßn l¹i)

TT

Néi dung

§¬n vÞ ®o

Sè l­îng

§¬n gi¸

Thµnh tiÒn

1

2

3

4

5

6

I

ThiÕt bÞ c«ng nghÖ

1
2
3
4
II

ThiÕt bÞ thö nghiÖm, ®o l­êng

1
2
3
4
Céng:

YÊU CẦU VỀ THIẾT BỊ, MÁY MÓC

B. ThiÕt bÞ míi bæ sung, thuª thiÕt bÞ

§¬n vÞ: triÖu ®ång

TT

Môc chi

Néi dung

§¬n vÞ ®o

Sè l­îng

§¬n gi¸

Thµnh tiÒn

Nguån vèn

Ng©n s¸ch SNKH

Tù cã

Kh¸c

Tæng sè

N¨m thø nhÊt

N¨m thø hai

N¨m thø ba

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1
Mua thiÕt bÞ c«ng nghÖ


2
Mua thiÕt bÞ thö nghiÖm, ®o l­êng


3
Mua b»ng s¸ng chÕ, b¶n quyÒn4
Mua phÇn mÒm m¸y tÝnh5
VËn chuyÓn l¾p ®Æt6
Thuª thiÕt bÞ (nªu c¸c thiÕt bÞ cÇn thuª, gi¸ thuª vµ chØ ghi vµo cét 7 ®Ó tÝnh vèn l­u ®éng)

Céng:

Chó ý: Ng©n s¸ch Nhµ n­íc chØ hç trî mua nguyªn chiÕc thiÕt bÞ, m¸y mãcChi phÝ hç trî c«ng nghÖ

§¬n vÞ: triÖu ®ång

TT

Môc chi

Néi dung

Chi phÝ

Nguån vèn

Ng©n s¸ch SNKH

Tù cã

Kh¸c

Tæng sè

N¨m thø nhÊt

N¨m thø hai

N¨m thø ba

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

A
Chi phÝ hç trî cho c¸c h¹ng môc c«ng nghÖ (kÓ c¶ c«ng nghÖ nhËp)


1
- Hoµn thiÖn, n¾m v÷ng vµ lµm chñ quy tr×nh c«ng nghÖ


2
- Hoµn thiÖn c¸c th«ng sè vÒ kü thuËt


3
- æn ®Þnh c¸c th«ng sè vµ chÊt l­îng nguyªn vËt liÖu ®Çu vµo


4
- æn ®Þnh chÊt l­îng s¶n phÈm; vÒ khèi l­îng s¶n phÈm cÇn s¶n xuÊt thö nghiÖm


5
..........


B
Chi phÝ ®µo t¹o c«ng nghÖ


1
- C¸n bé c«ng nghÖ


2
- C«ng nh©n vËn hµnh


3
.........
Céng

Каталог: uploads -> laws -> file -> 2012
file -> THỦ TƯỚng chính phủ Số: 152/2008/QĐ-ttg CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
file -> Hỗ trợ cải cách chế độ công vụ, công chức Việt Nam
file -> BỘ XÂy dựng số: 1066/bxd-ktxd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
file -> Ubnd tỉnh cao bằng sở TÀi nguyên và MÔi trưỜNG
file -> Số: 112/2004/NĐ-cp cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
file -> Ubnd tỉnh cao bằNG
file -> Hướng dẫn số 1156/hd-tlđ về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản của tổ chức Công đoàn
file -> UỶ ban nhân dân huyện bảo lâM
2012 -> BỘ TÀi nguyên và MÔi trưỜng cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
2012 -> BỘ TÀi nguyên và MÔi trưỜng cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập

tải về 2.98 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   ...   29
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương