BỘ TÀi nguyên và MÔi trưỜNGtải về 2.98 Mb.
trang17/29
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích2.98 Mb.
#669
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   29

Ghi chó: - KhÊu hao thiÕt bÞ vµ tµi s¶n cè ®Þnh: tÝnh theo quy ®Þnh cña Nhµ n­íc ®èi víi tõng lo¹i thiÕt bÞ cña tõng ngµnh kinh tÕ t­¬ng øng.

- Chi phÝ hç trî c«ng nghÖ: ®­îc ph©n bæ cho thêi gian thùc hiÖn dù ¸n s¶n xuÊt thö nghiÖm vµ 01 n¨m ®Çu s¶n xuÊt æn ®Þnh (tèi ®a kh«ng qu¸ 3 n¨m).

B¶ng 3. Tæng doanh thu
(Cho thêi gian thùc hiÖn dù ¸n)

TT

Tªn s¶n phÈm

§¬n vÞ

Sè l­îng

Gi¸ b¸n dù kiÕn

(Tr. ®)

Thµnh tiÒn

(Tr. ®)

1

2

3

4

5

6

Céng:_____B¶ng_4._Tæng_doanh_thu'>Céng:
B¶ng 4. Tæng doanh thu
(Cho 1 n¨m ®¹t 100% c«ng suÊt)

TT

Tªn s¶n phÈm

§¬n vÞ

Sè l­îng

§¬n gi¸

(1.000 ®)

Thµnh tiÒn

(Tr.®)

1

2

3

4

5

6Céng:
B¶ng 5. TÝnh to¸n hiÖu qu¶ kinh tÕ dù ¸n (cho 1 n¨m ®¹t 100% c«ng suÊt)

TT

Néi dung

Thµnh tiÒn
(Tr ®)

1

2

3

1

Tæng vèn ®Çu t­ cho Dù ¸n
2

Tæng chi phÝ, trong mét n¨m
3

Tæng doanh thu, trong mét n¨m
4

L·i gép (3) - (2)
5

L·i rßng : (4) - (thuÕ + l·i vay+ c¸c lo¹i phÝ)
6

KhÊu hao thiÕt bÞ, XDCB vµ chi phÝ hç trî c«ng nghÖ trong 1 n¨m
7

Thêi gian thu håi vèn T (n¨m, ­íc tÝnh)
8

Tû lÖ l·i rßng so víi vèn ®Çu t­, % (­íc tÝnh)
9

Tû lÖ l·i rßng so víi tæng doanh thu, % (­íc tÝnh)

Chó thÝch :

- Tæng vèn ®Çu t­ bao gåm: tæng gi¸ trÞ cßn l¹i cña thiÕt bÞ, m¸y mãc vµ nhµ x­ëng ®· cã + tæng gi¸ trÞ cña thiÕt bÞ, m¸y mãc mua míi vµ nhµ x­ëng bæ sung míi (kÓ c¶ c¶i t¹o) + chi phÝ hç trî c«ng nghÖ;

- ThuÕ: gåm thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp, thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng vµ c¸c lo¹i thuÕ kh¸c nÕu cã, trong 1 n¨m;

- L·i vay: lµ c¸c kho¶n l·i vay ph¶i tr¶ trong 1 n¨m.Thêi gian thu håi vèn T = = = ..... n¨m

Tû lÖ l·i rßng so víi vèn ®Çu t­ = x 100 =x 100 = ..... %;

Tû lÖ l·i rßng so víi tæng doanh thu = x 100 =x 100 = ..... %;


18

HiÖu qu¶ kinh tÕ - x· héi

(TiÕt kiÖm nguyªn nhiªn vËt liÖu, n¨ng l­îng, gi¶m gi¸ thµnh vµ t¨ng søc c¹nh tranh cña s¶n phÈm hµng ho¸, gi¶m nhËp khÈu, t¹o c«ng ¨n viÖc lµm, b¶o vÖ m«i tr­êng....)

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................IV. KÕt luËn vµ kiÕn nghÞ
......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................, ngµy...... th¸ng ...... n¨m 20....

. , ngµy...... th¸ng ...... n¨m 20....

Chñ nhiÖm dù ¸n
(Hä, tªn vµ ch÷ ký)


T chc chñ tr× dù ¸n
(Hä, tªn, ch÷ ký, ®ãng dÊu)

Ngày……tháng …… năm 20…

Cơ quan chủ quản trực tiếp của tổ chức chủ trì

(Họ tên, chữ ký và đóng dấu khi phê duyệt )

TL. BỘ TRƯỞNG

VỤ TRƯỞNG

VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
(Họ tên, chữ ký và đóng dấu khi phê duyệt )
Dù to¸n kinh phÝ dù ¸n

(Theo néi dung chi)

§¬n vÞ: triÖu ®ång

TT

Néi dung

c¸c kho¶n chi

Tæng sè

Nguån vèn

Kinh phÝ

Tû lÖ (%)

Ng©n s¸ch SNKH

Tù cã

Kh¸c

Tæng sè

Trong ®ã, kho¸n chi theo quy ®Þnh

N¨m thø nhÊt

Trong ®ã, kho¸n chi theo quy ®Þnh

N¨m thø hai

Trong ®ã, kho¸n chi theo quy ®Þnh

N¨m thø ba

Trong ®ã, kho¸n chi theo quy ®Þnh

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1

ThiÕt bÞ, m¸y mãc mua míi

2

Nhµ x­ëng x©y dùng míi vµ c¶i t¹o

3

Kinh phÝ hç trî c«ng nghÖ

4

Chi phÝ lao ®éng

5

Nguyªn vËt liÖu n¨ng l­îng

6

Thuª thiÕt bÞ, nhµ x­ëng

7

Chi kh¸c
Tæng céng


Nhu cÇu nguyªn vËt liÖu

§¬n vÞ: triÖu ®ång

TT

Môc chi

Néi dung

§¬n vÞ ®o

Sè l­îng

§¬n gi¸

Thµnh tiÒn

Nguån vèn

Ng©n s¸ch SNKH

Tù cã

Kh¸c

Tæng sè

Trong đó, khoán chi

N¨m thø nhÊt

Trong đó, khoán chi

N¨m thø hai

Trong đó, khoán chi

N¨m thø ba

Trong đó, khoán chi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

1
Nguyªn, vËt liÖu chñ yÕu

2
Nguyªn, vËt liÖu phô

3
Dông cô, phô tïng, vËt rÎ tiÒn mau hángCéng:


Каталог: uploads -> laws -> file -> 2012
file -> THỦ TƯỚng chính phủ Số: 152/2008/QĐ-ttg CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
file -> Hỗ trợ cải cách chế độ công vụ, công chức Việt Nam
file -> BỘ XÂy dựng số: 1066/bxd-ktxd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
file -> Ubnd tỉnh cao bằng sở TÀi nguyên và MÔi trưỜNG
file -> Số: 112/2004/NĐ-cp cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
file -> Ubnd tỉnh cao bằNG
file -> Hướng dẫn số 1156/hd-tlđ về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản của tổ chức Công đoàn
file -> UỶ ban nhân dân huyện bảo lâM
2012 -> BỘ TÀi nguyên và MÔi trưỜng cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
2012 -> BỘ TÀi nguyên và MÔi trưỜng cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập

tải về 2.98 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   29
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương