BỘ TÀi nguyên và MÔi trưỜNGtải về 2.98 Mb.
trang16/29
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích2.98 Mb.
#669
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   29

Khoản 5. Chi khác

Đơn vị: Triệu đồng

TT

Nội dung

Khối lượng

Đơn giá

Tổng số

Nguồn vốn

Kinh phí

Tỷ lệ (%)

Ngân sách SNKH

Tự có

Khác

Tổng số

Trong đó, khoán chi theo quy định

Năm thứ nhất

Trong đó, khoán chi theo quy định

Năm thứ hai

Trong đó, khoán chi theo quy định

Năm thứ ba

Trong đó, khoán chi theo quy định

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

a

Kinh phí quản lý (của cơ quan chủ trì)b

Công tác trong nước (địa điểm, thời gian, số lượt người)c

Chi điều tra, khảo sát (số phiếu, số chỉ tiêu...)c

Hợp tác quốc tế


Đoàn ra (nước đến, số người, số ngày, số lần,...)


Đoàn vào (số người, số ngày, số lần...)d

Chi hội nghị, hội thảo khoa học (địa điểm, số người, số ngày…)e

Chi đào tạo, tập huấn (số ngày, số người, địa điểm…)g

Chi phí đánh giá, kiểm tra nội bộ, nghiệm thu các cấph

Chi khác


- Ấn loát tài liệu, văn phòng phẩm, thông tin…


- Các khoản thuê dịch vụ (dịch tài liệu…)


-Phụ cấp chủ nhiệm đề tài (cho đến khi có Thông tư thay thế Thông tư 44/2007/TTLT/BTC-BKHCN)


- Các khoản chi khác (liệt kê và thuyết minh theo từng khoản chi)


Cộng:PL2-TMNV.c

05/2015/TT-BTNMT


ThuyÕt minh

NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP BỘ

(Áp dụng đối với dự án sản xuất thử nghiệm)
I. Th«ng tin chung vÒ dù ¸n

1

Tªn dù ¸n

1a

M· sè (được cấp khi Hồ sơ trúng tuyển):


2

Thêi gian thùc hiÖn: .......... th¸ng

3

CÊp qu¶n lý

(Tõ th¸ng ....../20.... ®Õn th¸ng ....../20....)

Quèc gia  Bé 

C¬ së  TØnh 4

 Thuéc Ch­¬ng tr×nh (ghi râ tªn ch­¬ng tr×nh, nÕu cã)
 Thuộc dự án KH&CN
 Dù ¸n ®éc lËp

5

Tæng vèn thùc hiÖn dù ¸n: ...................... triÖu ®ång, trong ®ã:

Nguån

Kinh phÝ (triÖu ®ång)
- Tõ Ng©n s¸ch sù nghiÖp khoa häc- Vèn tù cã cña tổ chức chñ tr×- Kh¸c (liªn doanh...)6

Ph­¬ng thøc kho¸n chi:

Kho¸n ®Õn s¶n phÈm cuèi cïngKho¸n tõng phÇn, trong ®ã:
- Kinh phÝ kho¸n: …………triÖu ®ång

- Kinh phÝ kh«ng kho¸n:…………triÖu ®ång7

Chñ nhiÖm dù ¸n

Họ và tên:....................................................................

Ngày, tháng, năm sinh: ............................................... Giới tính: Nam / Nữ:

Häc hµm, häc vÞ / Tr×nh ®é chuyªn m«n: ..............................................................................

Chøc danh khoa häc: ................................................. Chøc vô: ...........................................

§iÖn tho¹i: Tæ chøc: ......................... Nhµ riªng: ......................... Mobile: ...........................

Fax: .................................................. E-mail: ........................................................................

Tªn tæ chøc ®ang c«ng t¸c: ....................................................................................................

§Þa chØ tæ chøc: .....................................................................................................................

§Þa chØ nhµ riªng: ...................................................................................................................


8

Th­ ký Dù ¸n

Hä vµ tªn:....................................................................

N¨m sinh: ............................................... ........ ........ Giới tính: Nam / Nữ

Häc hµm, häc vÞ / Tr×nh ®é chuyªn m«n: .............................................................................

Chøc danh khoa häc: ............................................................................................................

Chøc vô: ................................................................................................................................

§iÖn tho¹i: Tæ chøc: ......................... Nhµ riªng: ......................... Mobile: ...........................

Fax: .................................................. E-mail: ........................................................................

Tªn tæ chøc ®ang c«ng t¸c: ....................................................................................................

§Þa chØ tæ chøc: .....................................................................................................................

§Þa chØ nhµ riªng: ...................................................................................................................9

Tæ chøc chñ tr× thùc hiÖn dù ¸n

Tªn tæ chøc chñ tr× dù ¸n: ..................................................................................................................................................

§iÖn tho¹i: ...................................... Fax: ..................................................................................

E-mail: .......................................................................................................................................

Website: .....................................................................................................................................

§Þa chØ: ......................................................................................................................................

Hä vµ tªn thñ tr­ëng tæ chøc: ...................................................................................................

Sè tµi kho¶n: ..............................................................................................................................

Kho b¹c Nhµ n­íc/Ng©n hµng: ...............................................................................................

Tªn c¬ quan chñ qu¶n dù ¸n: ..................................................................................................


10

Tæ chøc tham gia chÝnh

10.1. Tæ chøc chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ c«ng nghÖ

Tªn tæ chøc chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ c«ng nghÖ: ............................................................................

...................................................................................................................................................

§iÖn tho¹i: ...................................... Fax: ..................................................................................

E-mail: .........................................................Website: ..........................................................

§Þa chØ: .......................................................................................................................................

Hä vµ tªn thñ tr­ëng tæ chøc: ....................................................................................................

Ng­êi chÞu tr¸ch nhiÖm chÝnh vÒ c«ng nghÖ cña dù ¸n: ............................................................10.2. Tæ chøc kh¸c

Tªn tæ chøc: ...............................................................................................................................

§iÖn tho¹i: ...................................... Fax: ..................................................................................

E-mail: ............................................Website: ............................................................................

§Þa chØ: .......................................................................................................................................

Hä vµ tªn thñ tr­ëng tæ chøc: ....................................................................................................11

C¸n bé thùc hiÖn Dù ¸n

(Ghi nh÷ng ng­êi dù kiÕn ®ãng gãp khoa häc chÝnh thuéc tæ chøc chñ tr× vµ tæ chøc phèi hîp tham gia thùc hiÖn dù ¸n, kh«ng qu¸ 10 ng­êi kÓ c¶ chñ nhiÖm Dù ¸n - mçi ng­êi cã tªn trong danh s¸ch nµy cÇn khai b¸o lý lÞch khoa häc theo BiÓu B1-4-LLCN. Những thành viên tham gia khác lập danh sách theo mẫu này và gửi kèm theo hồ sơ khi đăng ký)

TT

Hä vµ tªn

Tæ chøc

c«ng t¸c

Néi dung c«ng viÖc tham gia

Thêi gian lµm viÖc cho dù ¸n
(Sè th¸ng quy ®æi7)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

12

XuÊt xø (đối với dự án SNTN)

[Ghi râ xuÊt xø cña dù ¸n tõ mét trong c¸c nguån sau:

- Tõ kÕt qu¶ cña ®Ò tµi nghiªn cøu khoa häc vµ ph¸t triÓn c«ng nghÖ (R&D) ®· ®­îc Héi ®ång khoa häc vµ c«ng nghÖ c¸c cÊp ®¸nh gi¸, nghiÖm thu vµ kiÕn nghÞ (tªn ®Ò tµi, thuéc Ch­¬ng tr×nh khoa häc vµ c«ng nghÖ cÊp Nhµ n­íc (nÕu cã), m· sè, ngµy th¸ng n¨m ®¸nh gi¸ nghiÖm thu; kÌm theo Biªn b¶n ®¸nh gi¸ nghiÖm thu/ QuyÕt ®Þnh c«ng nhËn kÕt qu¶ ®¸nh gi¸ nghiÖm thu cña cÊp cã thÈm quyÒn);

- Tõ s¸ng chÕ, gi¶i ph¸p h÷u Ých, s¶n phÈm khoa häc ®­îc gi¶i th­ëng khoa häc vµ c«ng nghÖ (tªn v¨n b»ng, chøng chØ, ngµy cÊp);

- KÕt qu¶ khoa häc c«ng nghÖ tõ n­íc ngoµi (hîp ®ång chuyÓn giao c«ng nghÖ; tªn v¨n b»ng, chøng chØ, ngµy cÊp nÕu cã; nguån gèc, xuÊt xø, hå s¬ liªn quan);

- S¶n phÈm khoa häc vµ c«ng nghÖ kh¸c.]

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................13

LuËn cø vÒ sù cÇn thiÕt, tÝnh kh¶ thi vµ hiÖu qu¶ cña dù ¸n

13.1. Lµm râ vÒ c«ng nghÖ lùa chän cña dù ¸n (TÝnh míi, ­u viÖt, tiªn tiÕn cña c«ng nghÖ; tr×nh ®é c«ng nghÖ so víi c«ng nghÖ hiÖn cã ë ViÖt Nam, kh¶ n¨ng triÓn khai c«ng nghÖ trong n­íc, tÝnh phï hîp cña c«ng nghÖ ®èi víi ph­¬ng ¸n s¶n xuÊt vµ yªu cÇu cña thÞ tr­êng,...).

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

13.2. Lîi Ých kinh tÕ, kh¶ n¨ng thÞ tr­êng vµ c¹nh tranh cña s¶n phÈm dù ¸n (HiÖu qu¶ kinh tÕ mang l¹i khi ¸p dông kÕt qu¶ cña dù ¸n; kh¶ n¨ng më réng thÞ tr­êng ë trong n­íc vµ xuÊt khÈu: nªu râ c¸c yÕu tè chñ yÕu lµm t¨ng kh¶ n¨ng c¹nh tranh vÒ chÊt l­îng, gi¸ thµnh cña s¶n phÈm dù ¸n so víi c¸c s¶n phÈm cïng lo¹i, ch¼ng h¹n: sö dông nguån nguyªn liÖu trong n­íc, gi¸ nh©n c«ng rÎ, phÝ vËn chuyÓn thÊp, tÝnh ­u viÖt cña c«ng nghÖ...).

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................


13.3. T¸c ®éng cña kÕt qu¶ dù ¸n ®Õn kinh tÕ-x· héi, an ninh, quèc phßng (T¸c ®éng cña s¶n phÈm dù ¸n ®Õn ph¸t triÓn KT-XH, m«i tr­êng, kh¶ n¨ng t¹o thªm viÖc lµm, ngµnh nghÒ míi, ¶nh h­ëng ®Õn søc khoÎ con ng­êi, ®¶m b¶o an ninh, quèc phßng...).

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................


13.4. N¨ng lùc thùc hiÖn dù ¸n (Møc ®é cam kÕt vµ n¨ng lùc thùc hiÖn cña c¸c tæ chøc tham gia chÝnh trong dù ¸n: n¨ng lùc khoa häc, c«ng nghÖ cña ng­êi thùc hiÖn vµ c¬ së vËt chÊt-kü thuËt, c¸c cam kÕt b»ng hîp ®ång vÒ møc ®ãng gãp vèn, sö dông c¬ së vËt chÊt kü thuËt, lao ®éng, bao tiªu s¶n phÈm, ph©n chia lîi Ých vÒ khai th¸c quyÒn së h÷u trÝ tuÖ, chia sÎ rñi ro).

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................


13.5. Kh¶ n¨ng øng dông, chuyÓn giao, nh©n réng kÕt qu¶ cña dù ¸n (Nªu râ ph­¬ng ¸n vÒ tæ chøc s¶n xuÊt; nh©n réng, chuyÓn giao c«ng nghÖ; thµnh lËp doanh nghiÖp míi ®Ó s¶n xuÊt-kinh doanh,...).

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................II. Môc tiªu, néi dung vµ ph­¬ng ¸n triÓn khai Dù ¸n

14

Môc tiªu

14.1 Môc tiªu cña dù ¸n s¶n xuÊt8 hoÆc chuyÓn giao c«ng nghÖ ®Æt ra (ChÊt l­îng s¶n phÈm; quy m« s¶n xuÊt);

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................14.2 Môc tiªu cña dù ¸n s¶n xuÊt thö nghiÖm (Tr×nh ®é c«ng nghÖ, quy m« s¶n phÈm)

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................
15

Néi dung

15.1 M« t¶ c«ng nghÖ, s¬ ®å hoÆc quy tr×nh c«ng nghÖ (lµ xuÊt xø cña dù ¸n) ®Ó triÓn khai trong dù ¸n

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

15.2 Ph©n tÝch nh÷ng vÊn ®Ò mµ dù ¸n cÇn gi¶i quyÕt vÒ c«ng nghÖ (HiÖn tr¹ng cña c«ng nghÖ vµ viÖc hoµn thiÖn, thö nghiÖm t¹o ra c«ng nghÖ míi; n¾m v÷ng, lµm chñ quy tr×nh c«ng nghÖ vµ c¸c th«ng sè kü thuËt; æn ®Þnh chÊt l­îng s¶n phÈm, chñng lo¹i s¶n phÈm; n©ng cao khèi l­îng s¶n phÈm cÇn s¶n xuÊt thö nghiÖm ®Ó kh¼ng ®Þnh c«ng nghÖ vµ quy m« cña dù ¸n s¶n xuÊt thö nghiÖm);

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

15.3 LiÖt kª vµ m« t¶ néi dung, c¸c b­íc c«ng viÖc cÇn thùc hiÖn ®Ó gi¶i quyÕt nh÷ng vÊn ®Ò ®Æt ra, kÓ c¶ ®µo t¹o båi d­ìng ®éi ngò c¸n bé, c«ng nh©n kü thuËt ®¸p øng cho viÖc thùc hiÖn dù ¸n s¶n xuÊt thö nghiÖm.

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................16

Ph­¬ng ¸n triÓn khai

16.1. Ph­¬ng ¸n tæ chøc s¶n xuÊt thö nghiÖm:

a) Ph­¬ng thøc tæ chøc thùc hiÖn:

(- §èi víi ®¬n vÞ chñ tr× lµ doanh nghiÖp: cÇn lµm râ n¨ng lùc triÓn khai thùc nghiÖm vµ hoµn thiÖn c«ng nghÖ theo môc tiªu trong dù ¸n; ph­¬ng ¸n liªn doanh, phèi hîp víi c¸c tæ chøc KH&CN trong viÖc ph¸t triÓn, hoµn thiÖn c«ng nghÖ;

- §èi víi ®¬n vÞ chñ tr× lµ tæ chøc khoa häc vµ c«ng nghÖ: cÇn lµm râ n¨ng lùc triÓn khai thùc nghiÖm vµ hoµn thiÖn c«ng nghÖ theo môc tiªu trong dù ¸n; viÖc liªn doanh víi doanh nghiÖp ®Ó tæ chøc s¶n xuÊt thö nghiÖm (kÕ ho¹ch/ph­¬ng ¸n cña doanh nghiÖp vÒ bè trÝ ®Þa ®iÓm, ®iÒu kiÖn c¬ së vËt chÊt, ®ãng gãp vÒ vèn, vÒ nh©n lùc, vÒ kh¶ n¨ng tiªu thô s¶n phÈm cña dù ¸n phôc vô s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp, ph­¬ng thøc ph©n chia lîi nhuËn;...)

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................b) M« t¶, ph©n tÝch vµ ®¸nh gi¸ c¸c ®iÒu kiÖn triÓn khai dù ¸n:

- §Þa ®iÓm thùc hiÖn dù ¸n (nªu ®Þa chØ cô thÓ, nªu thuËn lîi vµ h¹n chÕ vÒ c¬ së h¹ tÇng nh­ giao th«ng, liªn l¹c, ®iÖn n­íc.... cña ®Þa bµn triÓn khai dù ¸n); nhµ x­ëng, mÆt b»ng hiÖn cã (m2), dù kiÕn c¶i t¹o, më réng,.....;

- Trang thiÕt bÞ chñ yÕu ®¶m b¶o cho triÓn khai dù ¸n s¶n xuÊt thö nghiÖm (lµm râ nh÷ng trang thiÕt bÞ ®· cã, bao gåm c¶ liªn doanh víi c¸c ®¬n vÞ tham gia, trang thiÕt bÞ cÇn thuª, mua hoÆc tù thiÕt kÕ chÕ t¹o; kh¶ n¨ng cung øng trang thiÕt bÞ cña thÞ tr­êng cho dù ¸n;......);

- Nguyªn vËt liÖu (kh¶ n¨ng cung øng nguyªn vËt liÖu chñ yÕu cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt thö nghiÖm, lµm râ nh÷ng nguyªn vËt liÖu cÇn nhËp cña n­íc ngoµi;.....);

- Nh©n lùc cÇn cho triÓn khai dù ¸n: sè c¸n bé khoa häc c«ng nghÖ vµ c«ng nh©n lµnh nghÒ tham gia thùc hiÖn dù ¸n; kÕ ho¹ch tæ chøc nh©n lùc tham gia dù ¸n; nhu cÇu ®µo t¹o phôc vô dù ¸n (sè l­îng c¸n bé, kü thuËt viªn, c«ng nh©n).

- M«i tr­êng (®¸nh gi¸ t¸c ®éng m«i tr­êng do viÖc triÓn khai dù ¸n vµ gi¶i ph¸p kh¾c phôc);

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................


16.2. Ph­¬ng ¸n tµi chÝnh (Ph©n tÝch vµ tÝnh to¸n tµi chÝnh cña qu¸ tr×nh thùc hiÖn dù ¸n) trªn c¬ së:

- Tæng vèn ®Çu t­ ®Ó triÓn khai dù ¸n, trong ®ã nªu râ vèn cè ®Þnh, vèn l­u ®éng cho mét khèi l­îng s¶n phÈm cÇn thiÕt trong mét chu kú s¶n xuÊt thö nghiÖm ®Ó cã thÓ tiªu thô vµ t¸i s¶n xuÊt cho ®ît s¶n xuÊt thö nghiÖm tiÕp theo (trong tr­êng hîp cÇn thiÕt);

- Ph­¬ng ¸n huy ®éng vµ sö dông c¸c nguån vèn ngoµi ng©n s¸ch nhµ n­íc tham gia dù ¸n (kÌm theo c¸c v¨n b¶n ph¸p lý minh chøng cho viÖc huy ®éng c¸c nguån vèn: b¸o c¸o tµi chÝnh cña doanh nghiÖp trong 2-3 n¨m gÇn nhÊt; cam kÕt cho vay vèn hoÆc b¶o l·nh vay vèn cña ng©n hµng; cam kÕt ph¸p lý vÒ viÖc ®ãng gãp vèn cña c¸c tæ chøc tham gia dù ¸n,...);

- Ph­¬ng ¸n sö dông nguån vèn hç trî tõ ng©n s¸ch Nhµ n­íc (c¸c néi dung chi b»ng nguån vèn nµy).

- TÝnh to¸n, ph©n tÝch gi¸ thµnh s¶n phÈm cña dù ¸n (theo tõng lo¹i s¶n phÈm cña dù ¸n nÕu cã); thêi gian thu håi vèn.

C¸c sè liÖu cô thÓ cña ph­¬ng ¸n tµi chÝnh ®­îc tr×nh bµy t¹i c¸c b¶ng 1 ®Õn b¶ng 5 vµ c¸c phô lôc 1 ®Õn phô lôc 7)

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................


16.3. Dù b¸o nhu cÇu thÞ tr­êng vµ ph­¬ng ¸n kinh doanh s¶n phÈm cña dù ¸n (Gi¶i tr×nh vµ lµm râ thªm c¸c b¶ng tÝnh to¸n vµ phô lôc kÌm theo b¶ng 3-5, phô lôc 9);

- Dù b¸o nhu cÇu thÞ tr­êng (dù b¸o nhu cÇu chung vµ thèng kª danh môc c¸c ®¬n ®Æt hµng hoÆc hîp ®ång mua s¶n phÈm dù ¸n);

- Ph­¬ng ¸n tiÕp thÞ s¶n phÈm cña dù ¸n (tuyªn truyÒn, qu¶ng c¸o, x©y dùng trang web, tham gia héi chî triÓn l·m, tr×nh diÔn c«ng nghÖ, tê r¬i,...);

- Ph©n tÝch gi¸ thµnh, gi¸ b¸n dù kiÕn cña s¶n phÈm trong thêi gian s¶n xuÊt thö nghiÖm; gi¸ b¸n khi æn ®Þnh s¶n xuÊt (so s¸nh víi gi¸ s¶n phÈm nhËp khÈu, gi¸ thÞ tr­êng trong n­íc hiÖn t¹i; dù b¸o xu thÕ gi¸ s¶n phÈm cho nh÷ng n¨m tíi); c¸c ph­¬ng thøc hç trî tiªu thô s¶n phÈm dù ¸n;

- Ph­¬ng ¸n tæ chøc m¹ng l­íi ph©n phèi s¶n phÈm khi ph¸t triÓn s¶n xuÊt quy m« c«ng nghiÖp.

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................


17

S¶n phÈm cña Dù ¸n

[Ph©n tÝch, lµm râ c¸c th«ng sè vµ so s¸nh víi c¸c s¶n phÈm cïng lo¹i trong n­íc vµ cña n­íc ngoµi: (i)D©y chuyÒn c«ng nghÖ, c¸c thiÕt bÞ, quy tr×nh c«ng nghÖ ®· ®­îc æn ®Þnh (quy m«, c¸c th«ng sè vµ tiªu chuÈn kü thuËt); (ii)S¶n phÈm ®¨ng ký b¶o hé quyÒn së h÷u c«ng nghiÖp, quyÒn ®èi víi gièng c©y trång; (iii)Ên phÈm; (iv)§µo t¹o c¸n bé; (v)S¶n phÈm s¶n xuÊt thö nghiÖm (chñng lo¹i, khèi l­îng, tiªu chuÈn chÊt l­îng)].

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................


18

Ph­¬ng ¸n ph¸t triÓn cña dù ¸n sau khi kÕt thóc

18.1. Ph­¬ng thøc triÓn khai [M« t¶ râ ph­¬ng ¸n triÓn khai lùa chän trong c¸c lo¹i h×nh sau ®©y: (i)§­a vµo s¶n xuÊt c«ng nghiÖp cña doanh nghiÖp; (ii)Nh©n réng, chuyÓn giao kÕt qu¶ cña dù ¸n; (iii)Liªn doanh, liªn kÕt; (iv)Thµnh lËp doanh nghiÖp khoa häc vµ c«ng nghÖ míi ®Ó tiÕn hµnh s¶n xuÊt- kinh doanh; (v)H×nh thøc kh¸c: Nªu râ].

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................18.2. Quy m« s¶n xuÊt (C«ng nghÖ, nh©n lùc, s¶n phÈm,...)

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

18.3. Tæng sè vèn cña dù ¸n s¶n xuÊt.

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................


III. Ph©n tÝch tµi chÝnh cña dù ¸n

Tæng kinh phÝ cÇn thiÕt ®Ó triÓn khai dù ¸n = Vèn cè ®Þnh cña dù ¸n + Kinh phÝ hç trî c«ng nghÖ + vèn l­u ®éng.* Vèn cè ®Þnh cña Dù ¸n gåm: (i)ThiÕt bÞ, m¸y mãc ®· cã (gi¸ trÞ cßn l¹i); (ii)ThiÕt bÞ, m¸y mãc mua míi; (iii)Nhµ x­ëng ®· cã (gi¸ trÞ cßn l¹i); (iv)Nhµ x­ëng x©y míi hoÆc c¶i t¹o.

* Vèn l­u ®éng: chØ tÝnh chi phÝ ®Ó s¶n xuÊt khèi l­îng s¶n phÈm cÇn thiÕt cã thÓ tiªu thô vµ t¸i s¶n xuÊt cho ®ît s¶n xuÊt thö nghiÖm tiÕp theo.

* Kinh phÝ hç trî c«ng nghÖ: chi phÝ hoµn thiÖn, æn ®Þnh c¸c th«ng sè kinh tÕ-kü thuËt.

B¶ng 1. Tæng kinh phÝ ®Çu t­ cÇn thiÕt ®Ó triÓn khai Dù ¸n

§¬n vÞ: triÖu ®ång
Nguån vèn

Tæng céng

Trong ®ã

Vèn cè ®Þnh

Kinh phÝ hç trî c«ng nghÖ

Vèn l­u ®éng

ThiÕt bÞ, m¸y mãc mua míi

Nhµ x­ëng x©y dùng míi vµ c¶i t¹o

Chi phÝ lao ®éng

Nguyªn
vËt liÖu,
n¨ng l­îng


Thuª thiÕt bÞ, nhµ x­ëng

Kh¸c


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

Ng©n s¸ch SNKH:

- N¨m thø nhÊt:

- N¨m thø hai:

- N¨m thø ba:2

C¸c nguån vèn kh¸c

2.1 Vèn tù cã cña


c¬ së:

- N¨m thø nhÊt:

- N¨m thø hai:

- N¨m thø ba:

2.2 Kh¸c (vèn huy ®éng, ...)

- N¨m thø nhÊt:

- N¨m thø hai:

- N¨m thø ba:Céng

B¶ng 2. Tæng chi phÝ vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm
(Trong thêi gian thùc hiÖn Dù ¸n)
Néi dung

Tæng sè chi phÝ (tr.®)

Trong ®ã theo s¶n phÈm

Ghi chó

1

2

3

4

5

6

7

A

Chi phÝ trùc tiÕp
1

Nguyªn vËt liÖu, bao b×

Phô lôc 1

2

§iÖn, n­íc, x¨ng dÇu

Phô lôc 2

3

Chi phÝ lao ®éng

Phô lôc 6

4

Söa ch÷a, b¶o tr× thiÕt bÞ

Phô lôc 7

5

Chi phÝ qu¶n lý

Phô lôc 7

B

Chi phÝ gi¸n tiÕp vµ khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh
6

KhÊu hao thiÕt bÞ cho dù ¸n

- KhÊu hao thiÕt bÞ cò

- KhÊu hao thiÕt bÞ míi


Phô lôc 3

7

KhÊu hao nhµ x­ëng cho dù ¸n

- KhÊu hao nhµ x­ëng cò- KhÊu hao nhµ x­ëng míi

Phô lôc 5

8

Thuª thiÕt bÞ

Phô lôc 3

9

Thuª nhµ x­ëng

Phô lôc 5

10

Ph©n bæ chi phÝ hç trî c«ng nghÖ

Phô lôc 4

11

TiÕp thÞ, qu¶ng c¸o

Phô lôc 7

12

Kh¸c (tr¶ l·i vay, c¸c lo¹i phÝ,...)

Phô lôc 7

- Tæng chi phÝ s¶n xuÊt thö nghiÖm (A+B):
- Gi¸ thµnh 1 ®¬n vÞ s¶n phÈm:
Каталог: uploads -> laws -> file -> 2012
file -> THỦ TƯỚng chính phủ Số: 152/2008/QĐ-ttg CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
file -> Hỗ trợ cải cách chế độ công vụ, công chức Việt Nam
file -> BỘ XÂy dựng số: 1066/bxd-ktxd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
file -> Ubnd tỉnh cao bằng sở TÀi nguyên và MÔi trưỜNG
file -> Số: 112/2004/NĐ-cp cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
file -> Ubnd tỉnh cao bằNG
file -> Hướng dẫn số 1156/hd-tlđ về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản của tổ chức Công đoàn
file -> UỶ ban nhân dân huyện bảo lâM
2012 -> BỘ TÀi nguyên và MÔi trưỜng cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
2012 -> BỘ TÀi nguyên và MÔi trưỜng cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập

tải về 2.98 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   29
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương