BỘ TÀi nguyên và MÔi trưỜNG


PL2.TMNV-b 05/2015/TT-BTNMT THUYẾT MINHtải về 2.98 Mb.
trang13/29
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích2.98 Mb.
#669
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   29


PL2.TMNV-b

05/2015/TT-BTNMT


THUYẾT MINH

NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP BỘ

(Áp dụng đối với đề tài khoa học xã hội và nhân văn và đề án khoa học CN)


 1. THÔNG TIN CHUNG VỀ ĐỀ TÀI

1

Tên đề tài/Đề án:


1a. Mã số của đề tài: (đư­ợc cấp khi hồ sơ trúng tuyển)

2

Loại đề tài:

 • Thuộc Ch­ương trình KHCN cấp Bộ (Ghi rõ tên ch­ương trình), Mã số:

 • Độc lập

 • Khác

3

Thời gian thực hiện: …….tháng

(từ tháng /năm 20… đến tháng /năm 20…)4

Kinh phí thực hiện:

Tổng kinh phí: ………… (triệu đồng), trong đó: • Từ ngân sách sự nghiệp khoa học: …

 • Từ nguồn tự có của tổ chức

 • Từ nguồn khác: …

5

Phương thức khoán chi:

 Khoán đến sản phẩm cuối cùng Khoán từng phần, trong đó:

- Kinh phí khoán: …………….. triệu đồng

- Kinh phí không khoán: ……….triệu đồng6

Chủ nhiệm đề tài:

Họ và tên:..................................................................................................................................

Ngày, tháng, năm sinh: ........................................................ Nam/ Nữ: ....................................

Học hàm, học vị:........................................................................................................................

Chức danh khoa học: ...........................................................Chức vụ:.......................................

Điện thoại của tổ chức: ............................ Nhà riêng: ......................Mobile:............................

Fax: ........................................................... E-mail: .................................................................

Tên tổ chức đang công tác:.........................................................................................................

Địa chỉ tổ chức:..........................................................................................................................

Địa chỉ nhà riêng: ......................................................................................................................


7

Thư ký đề tài:

Họ và tên:....................................................................................................................................

Ngày, tháng, năm sinh: ........................................................ Nam/ Nữ: .....................................

Học hàm, học vị: ........................................................................................................................

Chức danh khoa học: .................................................... Chức vụ: ......................................

Điện thoại của tổ chức: ...............................Nhà riêng: ...................Mobile: ............................

Fax: ........................................................... E-mail: ..................................................................

Tên tổ chức đang công tác: .......................................................................................................

Địa chỉ tổ chức: ..........................................................................................................................

Địa chỉ nhà riêng: ......................................................................................................................


8

Tổ chức chủ trì đề tài:

Tên tổ chức chủ trì đề tài: ...........................................................................................................

Điện thoại: ...................................... Fax: .................................................................................

E-mail: ................................................................................................................... ..................

Website: ............................................................................................................................ .....

Địa chỉ: ................................................................................................................................ ....

Họ và tên thủ trưởng tổ chức: .............................................................................................. .....

Số tài khoản: ...................................................................................................................... .....

Ngân hàng: ......................................................................................................................... .....

Cơ quan chủ quản đề tài: .................................................................................................. .......


9

Các tổ chức phối hợp chính thực hiện đề tài: (nếu có)

 1. Tổ chức 1 : ................................................................................................... ......................

Cơ quan chủ quản ......................................................................................................... ...........

Điện thoại: ...................................... Fax: .............................................................................. ....

Địa chỉ: .................................................................................................................................. ...

Họ và tên thủ trưởng tổ chức: ................................................................................................ ...

Số tài khoản: .......................................................................................................................... ...

Ngân hàng: ................................................................................................................. ............. 1. Tổ chức 2 : ..................................................................................................................... ....

Cơ quan chủ quản .............................................................................................................. .....

Điện thoại: ...................................... Fax: .............................................................................. ...

Địa chỉ: ................................................................................................................................ .....

Họ và tên thủ trưởng tổ chức: ............................................................................................. .......

Số tài khoản: ....................................................................................................................... ......

Ngân hàng: ............................................................................................................................ .3. Tổ chức .......

10

Các cán bộ thực hiện đề tài:

(Ghi những người có đóng góp khoa học và chủ trì thực hiện những nội dung chính thuộc tổ chức chủ trì và tổ chức phối hợp tham gia thực hiện đề tài, không quá 10 người kể cả chủ nhiệm đề tài. Những thành viên tham gia khác lập danh sách theo mẫu này và gửi kèm theo hồ sơ khi đăng ký)
Họ và tên, học hàm học vị

Tổ chức

công tác

Nội dung công việc tham gia

Thời gian làm việc cho đề tài

(Số tháng quy đổi4)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

II. MỤC TIÊU, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG ÁN TỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐỀ TÀI

11

Mục tiêu của đề tài: (phát triển và cụ thể hoá định hướng mục tiêu theo đặt hàng)

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................


12

Tình trạng đề tài:

 Mới Kế tiếp hướng nghiên cứu của chính nhóm tác giả

 Kế tiếp nghiên cứu của người khác13

Tổng quan tình hình nghiên cứu, luận giải về mục tiêu và những nội dung nghiên cứu của đề tài:

13.1. Tổng quan tình hình nghiên cứu thuộc lĩnh vực của đề tài

(Mô tả, phân tích, đánh giá đầy đủ, rõ ràng mức độ thành công, hạn chế của các công trình nghiên cứu trong và ngoài nước có liên quan và những kết quả nghiên cứu mới nhất trong lĩnh vực nghiên cứu của đề tài)
13.2 Luận giải về sự cần thiết, tính cấp bách, ý nghĩa lý luận và thực tiễn của đề tài

(Trên cơ sở tổng quan tình hình nghiên cứu, luận giải sự cần thiết, tính cấp bách, ý nghĩa lý luận và thực tiễn của đề tài, nêu rõ cơ sở cho việc cụ thể hoá mục tiêu và những định hướng nội dung chính cần thực hiện trong đề tài)
14

Liệt kê danh mục các công trình nghiên cứu, tài liệu trong nước và ngoài nước có liên quan đến đề tài đã trích dẫn khi đánh giá tổng quan:

(tên công trình, tác giả, nơi và năm công bố, chỉ nêu những danh mục đã được trích dẫn)


15

Nội dung nghiên cứu của đề tài:

(xác định các nội dung nghiên cứu rõ ràng, có tính hệ thống, logíc, phù hợp cần thực hiện để đạt mục tiêu đề ra; ghi rõ các chuyên đề nghiên cứu cần thực hiện trong từng nội dung)

Nội dung 1:.............................................................................................................................................

.............................................. .....................................................................................................

Nội dung 2:.............................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.............................................. .....................................................................................................

Nội dung 3:.............................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................16

Các hoạt động phục vụ nội dung nghiên cứu của đề tài:

(giải trình các hoạt động cần thiết dưới đây phục vụ cho nội dung nghiên cứu của đề tài)

 • S­ưu tầm/dịch tài liệu phục vụ nghiên cứu (các tài liệu chính)

 • Hội thảo/toạ đàm khoa học (số l­ượng, chủ đề, mục đích, yêu cầu)

 • Khảo sát/điều tra thực tế trong nư­ớc (quy mô, địa bàn, mục đích/yêu cầu, nội dung, phư­ơng pháp)

 • Khảo sát nư­ớc ngoài (quy mô, mục đích/yêu cầu, đối tác, nội dung)

 • ........
17

Cách tiếp cận, phương pháp nghiên cứu, kỹ thuật sử dụng:

(Luận cứ rõ cách tiếp cận vấn đề nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu, kỹ thuật dự kiến sử dụng gắn với từng nội dung chính của đề tài; so sánh với các phương pháp giải quyết tương tự khác và phân tích để làm rõ được tính ưu việt của phương pháp sử dụng)

Cách tiếp cận: ..................................................................................................................................................

Phương pháp nghiên cứu, kỹ thuật sử dụng: ......................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

18

Phương án phối hợp với các tổ chức nghiên cứu trong nước:

[Trình bày rõ phương án phối hợp: tên các tổ chức phối hợp chính tham gia thực hiện đề tài (kể cả tổ chức sử dụng kết quả nghiên cứu) và nội dung công việc tham gia trong đề tài; khả năng đóng góp về nhân lực, tài chính - nếu có]


19

Phương án hợp tác quốc tế: (nếu có)

(Trình bày rõ phương án phối hợp: tên đối tác nước ngoài; nội dung đã hợp tác- đối với đối tác đã có hợp tác từ trước; nội dung cần hợp tác trong khuôn khổ đề tài; hình thức thực hiện. Phân tích rõ lý do cần hợp tác và dự kiến kết quả hợp tác, tác động của hợp tác đối với kết quả của đề tài)

20

Kế hoạch thực hiện:
Các nội dung, công việc
chủ yếu cần được thực hiện;
các mốc đánh giá chủ yếu


Kết quả phải đạt

Thời gian (bắt đầu,
kết thúc)


Cá nhân,
tổ chức
thực hiện*


Dự kiến
kinh phí


1

Nội dung 1

- Công việc 1

- Công việc 2

..........

2

Nội dung 2

- Công việc 1

- Công việc 2
......

Каталог: uploads -> laws -> file -> 2012
file -> THỦ TƯỚng chính phủ Số: 152/2008/QĐ-ttg CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
file -> Hỗ trợ cải cách chế độ công vụ, công chức Việt Nam
file -> BỘ XÂy dựng số: 1066/bxd-ktxd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
file -> Ubnd tỉnh cao bằng sở TÀi nguyên và MÔi trưỜNG
file -> Số: 112/2004/NĐ-cp cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
file -> Ubnd tỉnh cao bằNG
file -> Hướng dẫn số 1156/hd-tlđ về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản của tổ chức Công đoàn
file -> UỶ ban nhân dân huyện bảo lâM
2012 -> BỘ TÀi nguyên và MÔi trưỜng cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
2012 -> BỘ TÀi nguyên và MÔi trưỜng cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập

tải về 2.98 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   29
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương