Bộ TÀi chính trường ĐẠi học tài chính – marketingtải về 46.37 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu04.08.2022
Kích46.37 Kb.
#52798
DecuongTHNN1


BỘ TÀI CHÍNH
TRường ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH – MARKETING



Học và tên sinh viên: Bùi Thị Mộng Thùy
MSSV: 2021003817 Lớp: 20DMC2
BÁO CÁO THỰC HÀNH NGHỀ NGHIỆP 1
PHÂN Tích hoạt động marketing cho
SẢN PHẨM DOWNY CỦA CÔNG TY P&G VIỆT NAM GIAI ĐOẠN TỪ NĂM 2019 ĐẾN NĂM 2022

Ngành: Marketing
Chuyên ngành: Truyền thông marketing
TP. Hồ Chí Minh, 2022
BỘ TÀI CHÍNH
TRường ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH – MARKETING



BÁO CÁO THỰC HÀNH NGHỀ NGHIỆP 1
PHÂN Tích hoạt động marketing của
sản phẩm downy của công ty p&g việt nam GIAI ĐOẠN TỪ NĂM 2019 ĐẾN NĂM 2022

Ngành: Marketing
Chuyên ngành: truyền thông marketing
Sinh viên thực hiện: Bùi Thị Mộng Thùy
Giảng viên hướng dẫn: Ths. Lâm Ngọc Thùy
MSSV: 2021003817 Lớp: 20DMC2
TP. Hồ Chí Minh, 2022
NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN
Họ và tên sinh viên: Bùi Thị Mộng Thùy MSSV: 2021003817


Điểm bằng số

Chữ ký giảng viên

(Điểm bằng chữ)(Họ tên giảng viên)
KHOA MARKETING
TS.GVC. NGUYỄN XUÂNN TRƯỜNG
LỜI CAM ĐOAN

LỜI CẢM ƠN

MỤC LỤC

DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT

DANH MỤC BẢNG

DANH MỤC HÌNH
TÓM TẮT

ABSTRACT
TỪ KHÓA

CHƯƠNG 1:

GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU

 1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI

 2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU

 3. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU

 4. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

 5. BỐ CỤC ĐỀ TÀI

CHƯƠNG 2:

CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ MARKETING

 1. KHÁI QUÁT VỀ MARKETING

 1. Khái niệm về marketing

 2. Quy trình marketing

 1. KHÁI QUÁT VỀ MARKETING – MIX

 1. Khái niệm về marketing – mix

 2. Vai trò của marketing – mix


 1. Đối với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp

 2. Đối với người tiêu dùng
 1. Các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động marketing – mix


 1. Môi trường vi mô

 2. Môi trường vĩ mô

 3. Môi trường nội vi

 4. Chiến lược STP
 1. CÁC PHỐI THỨC CỦA MARKETING – MIX

 1. Chiến lược sản phẩm


 1. Khái niệm sản phẩm

 2. Chiến lược sản phẩm
 1. Chiến lược giá


 1. Khái niệm giá

 2. Chiến lược giá
 1. Chiến lược phân phối


 1. Khái niệm phân phối

 2. Chiến lược phân phối
 1. Chiến lược chiêu thị


 1. Khái niệm chiêu thị

 2. Các hoạt động của chiêu thị


CHƯƠNG 3:

THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG MARKETING – MIX

CỦA SẢN PHẨM DOWNY

 1. TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG NƯỚC XẢ VẢI TẠI VIỆT NAM

 2. GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY P&G VIỆT NAM

 1. Lịch sử hình thành và phát triển của công ty P&G Việt Nam

 2. Mục tiêu và sứ mệnh của công ty P&G Việt Nam


 1. Mục tiêu của công ty P&G Việt Nam

 2. Sứ mệnh của công ty P&G Việt Nam
 1. Danh mục sản phẩm của công ty P&G Việt Nam

 1. PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG MARKETING CỦA SẢN PHẨM DOWNY

 1. Môi trường vi mô


 1. Khách hàng

 2. Nhà cung cấp

 3. Đối thủ cạnh tranh
 1. Môi trường vĩ mô


 1. Môi trường nhân khẩu học

 2. Môi trường kinh tế

 3. Môi trường Chính trị - Pháp luật

 4. Môi trường văn hóa – xã hội

 5. Môi trường tự nhiên
 1. Môi trường nội vi


 1. Tiềm lực tài chính

 2. Tiềm lực con người

 3. Trình độ tổ chức quản lý

 4. Máy móc thiết bị và công nghệ
 1. Chiến lược STP của Downy

 1. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG MARKETING – MIX CỦA SẢN PHẨM DOWNY

 1. Chiến lược sản phẩm


 1. Danh mục sản phẩm

 2. Phân tích nhãn hiệu và đặc tính của sản phẩm

 3. Các dịch vụ hỗ trợ của sản phẩm
 1. Chiến lược giá


 1. Định hướng về chiến lược giá

 2. Bảng giá

 3. So sánh giá với đối thủ

 4. Chiến lược giá điển hình
 1. Chiến lược phân phối


 1. Mạng lưới phân phối

 2. Hoạt động của các kênh phân phối
 1. Chiến lược chiêu thị


 1. Quảng cáo và PR

 2. Khuyến mãi

 3. Marketing tương tác và internet marketing

 4. Chào hàng cá nhân

 5. Marketing trực tiếp


CHƯƠNG 4:

GIẢI PHÁP CHO HOẠT ĐỘNG MARKETING – MIX

CỦA SẢN PHẨM DOWNY

 1. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG MARKETING – MIX CỦA SẢN PHẨM DOWNY


 1. Ưu điểm

 2. Nhược điểm
 1. GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG MARKETING – MIX CỦA SẢN PHẨM DOWNY

 1. Giải pháp về sản phẩm

 2. Giải pháp về giá

 3. Giải pháp về phân phối

 4. Giải pháp về chiêu thịCHƯƠNG 5:

KẾT LUẬNtải về 46.37 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương