BỘ TÀi chính số: 1426/QĐ-btc cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúctải về 15.42 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu24.07.2016
Kích15.42 Kb.

BỘ TÀI CHÍNH
-------

Số: 1426/QĐ-BTCCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------


Hà Nội, ngày 18 tháng 06 năm 2013

 
QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐÍNH CHÍNH THÔNG TƯ LIÊN TỊCH SỐ 40/2013/TTLT-BTC-BGDĐT

NGÀY 10 THÁNG 4 NĂM 2013 CỦA BỘ TÀI CHÍNH, BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HƯỚNG DẪN

CHẾ ĐỘ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG KINH PHÍ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA

GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO GIAI ĐOẠN 2012-2015

-------------------------

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNHCăn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 17/2008/QH12 ngày 03/6/2008;

Căn cứ Nghị định số 100/2010/NĐ-CP ngày 28/9/2010 của Chính phủ về Công báo;

Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tài chính Hành chính Sự nghiệp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đính chính điểm 3.1, điểm 3.5, điểm 3.9 và điểm 3.10 Khoản 3 Điều 3 tại Thông tư liên tịch số 40/2013/TTLT-BTC-BGDĐT ngày 10 tháng 4 năm 2013 của Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giáo dục và đào tạo giai đoạn 2012-2015 như sau:

1. Tại điểm 3.1 Khoản 3 Điều 3 sửa lại như sau:

"3.1. Chi hỗ trợ xây dựng bổ sung phòng học, phòng học bộ môn, phòng thư viện, nhà tập đa năng, phòng ở nội trú cho học sinh, nhà ăn, phòng làm việc của cán bộ quản lý và giáo viên cho trường phổ thông dân tộc nội trú (PTDTNT): Thực hiện theo quy định tại Điểm 3.3 Khoản 3 Điều 4 của Thông tư này".

2. Tại điểm 3.5 Khoản 3 Điều 3 sửa lại như sau:"3.5. Chi hỗ trợ cải tạo cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị, xây dựng các hạng mục công trình:

a) Chi hỗ trợ xây dựng, cải tạo nâng cấp cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị theo hướng đạt chuẩn quốc gia cho các cơ sở giáo dục miền núi, vùng khó khăn và cơ sở giáo dục có học sinh người dân tộc, các trường PTDT bán trú: Thực hiện theo quy định tại Khoản 4 Điều 2 và Điểm 3.3 Khoản 3 Điều 4 của Thông tư này.

b) Chi hỗ trợ xây dựng bổ sung các hạng mục công trình, mua sắm trang thiết bị cho các trường dự bị đại học, khoa dự bị đại học và trường PTDTNT thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo: Thực hiện theo quy định tại Khoản 4 Điều 2 và Điểm 3.3 Khoản 3 Điều 4 của Thông tư này.

c) Chi hỗ trợ xây dựng bổ sung phòng học, nhà công vụ và mua sắm thiết bị, đồ dùng dạy học cho một số điểm trường tiểu học ở các thôn bản có học sinh dân tộc rất ít người tại 6 tỉnh là Lào Cai, Hà Giang, Điện Biên, Lai Châu, Nghệ An, Kon Tum: Thực hiện theo quy định tại Khoản 4 Điều 2 và Điểm 3.3 Khoản 3 Điều 4 của Thông tư này."

3. Tại điểm 3.9 Khoản 3 Điều 3 sửa lại như sau:"3.9. Chi hỗ trợ xây dựng phòng học, phòng học bộ môn, nhà tập đa năng, thư viện, phòng họp giáo viên, nhà nội trú và nhà ăn cho trường chuyên: Thực hiện theo quy định tại Điểm 3.3 Khoản 3 Điều 4 của Thông tư này."

4. Tại điểm 3.10 Khoản 3 Điều 3 sửa lại như sau:"3.10. Chi hỗ trợ đầu tư xây dựng, cải tạo, sửa chữa nhà học, giảng đường, ký túc xá, thư viện, nhà thí nghiệm, nhà làm việc của giảng viên; mua sắm bổ sung thiết bị phục vụ nghiên cứu, thí nghiệm và các thiết bị khác phục vụ dạy, học cho các trường sư phạm, khoa sư phạm: Thực hiện theo quy định tại Khoản 4 Điều 2 và Điểm 3.3 Khoản 3 Điều 4 của Thông tư này."

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 27 tháng 5 năm 2013 và là một bộ phận không tách rời của Thông tư liên tịch số 40/2013/TTLT-BTC-BGDĐT ngày 10 tháng 4 năm 2013 của Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giáo dục và đào tạo giai đoạn 2012-2015.

Điều 3. Vụ trưởng Vụ Tài chính Hành chính Sự nghiệp, Chánh văn phòng Bộ Tài chính, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Tài chính và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


 Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng TW và các Ban của Đảng;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND, Sở TC, Sở GD&ĐT, KBNN các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- Công báo;
- Website Chính phủ, Bộ TC, Bộ GD&ĐT;
- Lưu VT: Bộ TC, Bộ GD&ĐT.

TUQ. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Nguyễn Đức Chi


 

Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương