BỘ TÀi chính số: 1135 /btc-tct v/v thuế gtgt đối với hàng hoá xuất khẩu tại chỗ. CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt namtải về 11.85 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu24.07.2016
Kích11.85 Kb.

     BỘ TÀI CHÍNH
---------------         
 Số:   1135     /BTC-TCT
  V/v thuế GTGT đối với hàng hoá xuất khẩu tại chỗ.

      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------------------                                 

            Hà Nội, ngày 24  tháng01   năm 2011


Kính gửi: Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.Bộ Tài chính nhận được công văn của một số Cục thuế địa phương và doanh nghiệp đề nghị hướng dẫn vướng mắc về thuế GTGT đối với hàng hoá xuất khẩu tại chỗ. Về nội dung này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:
Tại tiết a, Khoản 1, Điều 41, Mục III Chương II Thông tư số 79/2009/TT-BTC ngày 20/4/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu quy định như sau: “a) “Hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ” là hàng hoá do thương nhân Việt Nam (bao gồm cả thương nhân có vốn đầu tư nước ngoài; doanh nghiệp chế xuất) xuất khẩu cho thương nhân nước ngoài nhưng thương nhân nước ngoài chỉ định giao, nhận hàng hoá đó tại Việt Nam cho thương nhân Việt Nam khác”.
Tại điểm 1.3.d2, mục III, Phần B Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng và hướng dẫn thi hành Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế GTGT hướng dẫn điều kiện, thủ tục, hồ sơ để khấu trừ thuế GTGT đầu vào đối với hàng hoá xuất khẩu tại chỗ.
          Theo hướng dẫn trên, trường hợp thương nhân Việt Nam có hợp đồng bán hàng hoá cho thương nhân nước ngoài và thương nhân nước ngoài chỉ định giao hàng hoá đó cho thương nhân khác tại Việt Nam để tiếp tục gia công, sản xuất và xuất khẩu ra nước ngoài thì đề nghị Cục thuế kiểm tra cụ thể nếu thực tế hàng hoá giao cho thương nhân khác tại Việt Nam đã được sử dụng để gia công, sản xuất và xuất khẩu cho thương nhân nước ngoài (thương nhân Việt Nam phải có đủ hồ sơ chứng minh) thì hàng hoá này được coi là hàng hoá xuất khẩu tại chỗ theo hướng dẫn tại tiết a, Khoản 1, Điều 41, Mục III Chương II Thông tư số 79/2009/TT-BTC ngày 20/4/2009 của Bộ Tài chính và được áp dụng thuế suất thuế GTGT 0% phải đáp ứng các điều kiện quy định tại điểm 1.3.d2, mục III, Phần B Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính.
          Trường hợp hàng hoá giao cho thương nhân tại Việt Nam không được tiếp tục gia công, sản xuất để xuất khẩu mà để phục vụ sản xuất, gia công hàng hoá bán nội địa thì không được áp dụng thuế suất thuế GTGT 0%. Thương nhân Việt Nam giao hàng phải kê khai, nộp thuế GTGT theo quy định.
Bộ Tài chính hướng dẫn để Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được biết./.


Nơi nhận:

                 KT. BỘ TRƯỞNG

- Như trên;
- Vụ PC; CST; TCHQ (BTC);
- Lưu: VT, TCT(VT, PC (2), CS (4)).Đ.Hà

                   THỨ TRƯỞNG


Đã ký


                       Đỗ Hoàng Anh Tuấn

: Uploaded VGP -> phungthithuhuyen
phungthithuhuyen -> BỘ TÀi chính bộ lao đỘng thưƠng binh và XÃ HỘI
phungthithuhuyen -> BỘ TÀi chính số: 111/2012/tt-btc cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
phungthithuhuyen -> Căn cứ Luật Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu ngày 14/6/2005
phungthithuhuyen -> Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 67/2012/NĐ-cp ngày 10/9/2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 143/2003/NĐ-cp ngày 28/11/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ công trình thuỷ
phungthithuhuyen -> BỘ TÀi chính số: 120/2012/tt-btc cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
phungthithuhuyen -> THÔng tư Quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí tham quan tại các Vườn quốc gia: Bạch Mã, Cúc Phương, Ba Vì, Tam Đảo, Yokdon và Cát Tiên
phungthithuhuyen -> Danh sách 132 trường không tổ chức thi năm 2013
phungthithuhuyen -> BỘ TÀi chính bộ lao đỘng thưƠng binh và XÃ HỘI
phungthithuhuyen -> BỘ TÀi chính bộ lao đỘng thưƠng binh và XÃ HỘi bộ VĂn hóA, thể thao và du lịch
phungthithuhuyen -> BỘ TÀi chính số: 152/2011/tt-btc cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương