BỘ TÀi chính số: 1009/QĐ-btc cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúctải về 35.91 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu10.08.2016
Kích35.91 Kb.
#16154

BỘ TÀI CHÍNH
________

Số: 1009/QĐ-BTCCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
________________________

Hà Nội, ngày 29 tháng 05 năm 2015 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật về chống buôn lậu,

gian lận thương mại và hàng giả năm 2015 của Bộ Tài chính________
BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
Căn cứ Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 215/2013/NĐ-CP ngày 23/12/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Xét đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan,
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật về chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 2015 của Bộ Tài chính.

Điều 2. Các đơn vị được giao chủ trì, thực hiện và phối hợp có trách nhiệm tổ chức thực hiện kế hoạch này theo quy định tại Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 và Quy chế theo dõi, đánh giá thi hành pháp luật tài chính ban hành kèm theo Quyết định số 2247/QĐ-BTC ngày 06/9/2013 của Bộ Tài chính và báo cáo Bộ kết quả thực hiện trước ngày 15/10/2015.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan, Cục trưởng Cục Hải quan các tỉnh, thành phố và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện quyết định này./.

 


Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Bộ Tư pháp (để biết);

- Lãnh đạo Bộ (để b/cáo);

- Lưu: VT, TCHQ (48b).


KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn


 


BỘ TÀI CHÍNH
________


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
________________________KẾ HOẠCH

Theo dõi tình hình thi hành pháp luật về chống buôn lậu,

gian lận thương mại và hàng giả năm 2015 của Bộ Tài chính
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1009/QĐ-BTC ngày 29 tháng 5 năm 2015

của Bộ Tài chính)


I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích: Xem xét đánh giá thực trạng thi hành pháp luật về chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, từ đó có cơ sở thực tiễn để kiến nghị các giải pháp nhằm tiếp tục nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật trong lĩnh vực này.

2. Yêu cầu:

- Việc thực hiện theo dõi thi hành pháp luật phải đảm bảo đồng bộ, toàn diện trên 03 phương diện theo quy định tại Nghị định số 59/2012/NĐ-CP của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật và hướng dẫn của Bộ Tư pháp tại Thông tư số 14/2014/TT-BTP, bao gồm: (i) tình hình ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành văn bản quy phạm pháp luật; (ii) tình hình bảo đảm các điều kiện cho thi hành pháp luật và (iii) tình hình tuân thủ pháp luật.

- Thực hiện gắn kết chặt chẽ giữa thi hành pháp luật với xây dựng pháp luật, kiểm soát thủ tục hành chính và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật về chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

- Bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa Bộ Tài chính và các Bộ, Ngành có liên quan trong quá trình theo dõi, kiểm tra việc thi hành pháp luật về chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH

1. Triển khai công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật về chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Phổ biến, tập huấn các văn bản quy phạm pháp luật quy định về chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

- Sản phẩm đầu ra: các hoạt động phổ biến, tập huấn được thực hiện.

- Đơn vị chủ trì: Tổng cục Hải quan (Vụ Pháp chế, Cục Điều tra chống buôn lậu).

- Đơn vị thực hiện: Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố phổ biến, tập huấn các văn bản quy phạm pháp luật về chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tại đơn vị mình.

- Thời gian hoàn thành: 31/12/2015.

- Kinh phí thực hiện nhiệm vụ theo quy định hiện hành về việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

2. Theo dõi tình hình thi hành pháp luật về chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

2.1. Phạm vi thực hiện:

Phạm vi hoạt động theo dõi tình hình thi hành pháp luật tại kế hoạch này gồm các nội dung được điều chỉnh bởi hệ thống văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Bộ Tài chính. Cụ thể là: Bộ luật Dân sự năm 2005, Bộ luật Hình sự năm 1999, Luật Thương mại năm 2005, Luật Chất lượng sản phẩm hàng hoá năm 2007, Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012, Luật Hải quan năm 2014, Luật Thuế xuất nhập khẩu năm 2005, Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2010, Luật Di sản văn hoá năm 2001 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hoá năm 2009, Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật năm 2006, Luật Đo lường năm 2011, Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005, Luật Quản lý thuế năm 2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế năm 2012 và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan.2.2. Nội dung công việc:

Thực hiện đánh giá tình hình thi hành các quy định pháp luật về chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

+ Về nội dung theo dõi: theo quy định từ Điều 7 đến Điều 10 của Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ, từ Điều 1 đến Điều 5 Thông tư số 14/2014/TT-BTP ngày 15/05/2014 của Bộ Tư pháp;

+ Về hình thức theo dõi: theo quy định từ Điều 11 đến Điều 14 của Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ, từ Điều 7 đến Điều 9 Thông tư số 14/2014/TT-BTP ngày 15/05/2014 của Bộ Tư pháp;

- Sản phẩm đầu ra: Báo cáo theo dõi tình hình thi hành pháp luật; văn bản xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật.

- Đơn vị chủ trì: Tổng cục Hải quan (Cục Điều tra chống buôn lậu).

- Đơn vị phối hợp: Vụ Pháp chế Bộ Tài chính, Vụ Pháp chế và các đơn vị có liên quan thuộc Tổng cục Hải quan.

- Đơn vị thực hiện: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.2.3. Các hoạt động theo dõi tình hình thi hành pháp luật về chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả:

2.3.1. Thu thập, xử lý thông tin về tình hình thi hành pháp luật về chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả:

- Nội dung hoạt động: Thu thập thông tin từ báo cáo của các cơ quan nhà nước (Văn phòng Chính phủ, các Bộ, Ngành có liên quan như Bộ Công thương, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Y tế, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Bộ Thông tin và truyền thông).

+ Thu thập thông tin về tình hình thi hành pháp luật được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng và thông tin do tổ chức, cá nhân phản ánh, cung cấp.

- Sản phẩm đầu ra: Văn bản xử lý hoặc kiến nghị xử lý phản ánh, kiến nghị của cơ quan, tổ chức, cá nhân và thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng.

- Đơn vị chủ trì: Tổng cục Hải quan (Cục Điều tra chống buôn lậu).

- Đơn vị thực hiện: Vụ Pháp chế Bộ Tài chính, Các đơn vị thuộc Tổng cục Hải quan, Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

- Thời gian thực hiện: Cả năm 2015.

2.3.2. Kiểm tra tình hình thi hành pháp luật về chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả:

- Nội dung công việc: Thực hiện kiểm tra tình hình thi hành pháp luật về chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

- Sản phẩm đầu ra: Thông báo về tình hình thi hành pháp luật; văn bản xử lý kết quả kiểm tra tình hình thi hành pháp luật (nếu có).

- Đơn vị thực hiện:

+ Tổng cục Hải quan (Cục Điều tra chống buôn lậu) tham gia theo Kế hoạch số 227/QĐ-BTP ngày 30/01/2015 của Bộ Tư pháp.

+ Cục Hải quan các tỉnh, thành phố kiểm tra tình hình thi hành pháp luật về chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tại đơn vị mình.

- Thời gian thực hiện: theo Kế hoạch số 227/QĐ-BTP ngày 30/01/2015 của Bộ Tư pháp.

2.3.3. Hội thảo, toạ đàm, điều tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật về chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả:

- Nội dung công việc: tổ chức hội thảo, toạ đàm, điều tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật về chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

- Sản phẩm đầu ra: Báo cáo kết quả điều tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật; văn bản xử lý kết quả điều tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật.

- Đơn vị thực hiện:

+ Tổng cục Hải quan (Cục Điều tra chống buôn lậu) tham gia theo Kế hoạch số 227/QĐ-BTP ngày 30/01/2015 của Bộ Tư pháp.

+ Cục Hải quan các tỉnh, thành phố tổ chức hội thảo, toạ đàm, điều tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật về chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả theo yêu cầu theo dõi tình hình thi hành pháp luật tại đơn vị.

- Thời gian thực hiện: theo Kế hoạch số 227/QĐ-BTP ngày 30/01/2015 của Bộ Tư pháp.2.3.4. Theo dõi, đánh giá chung về tình hình thi hành pháp luật về chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả:

- Nội dung thực hiện: Việc theo dõi được thực hiện thường xuyên, liên tục; tổng hợp, xây dựng báo cáo năm về tình hình thi hành pháp luật về chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

- Sản phẩm đầu ra: Báo cáo tình hình thi hành pháp luật về chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài chính.

- Đơn vị chủ trì: Tổng cục Hải quan (Cục Điều tra chống buôn lậu).

- Đơn vị thực hiện: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

- Thời gian thực hiện: trước ngày 15/10/2015.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trách nhiệm của Tổng cục Hải quan:

- Chủ trì và phối hợp cùng các đơn vị liên quan thực hiện theo dõi thi hành pháp luật về chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

- Tham gia đoàn kiểm tra, điều tra, khảo sát liên ngành về tình hình thi hành pháp luật về chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

- Tổng hợp báo cáo, thông tin của các đơn vị có liên quan, xây dựng báo cáo về tình hình thi hành pháp luật về chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả gửi Vụ Pháp chế Bộ Tài chính tổng hợp trong báo cáo chung về tình hình thi hành pháp luật của Bộ Tài chính gửi Bộ Tư pháp theo quy định tại Nghị định số 59/2012/NĐ-CP hoặc báo cáo đột xuất theo yêu cầu của cơ quan, người có thẩm quyền.

2. Trách nhiệm của Cục Hải quan các tỉnh, thành phố:

- Thực hiện theo dõi thi hành pháp luật về chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tại đơn vị.

- Tổ chức kiểm tra, điều tra, khảo sát về tình hình thi hành pháp luật về chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tại đơn vị.

- Gửi báo cáo về tình hình thi hành pháp luật về chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tại địa phương, trong đó nêu rõ các khó khăn vướng mắc, kiến nghị sửa đổi hệ thống pháp luật (nếu có) về Tổng cục Hải quan (Cục Điều tra chống buôn lậu) trước ngày 15/10/2015.

3. Trách nhiệm của các đơn vị phối hợp: các đơn vị được giao phối hợp có trách nhiệm tổ chức thực hiện các hoạt động theo dõi thi hành pháp luật theo quy định Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngay 23/7/2012.

IV. Kinh phí thực hiệnKinh phí bảo đảm thực hiện nhiệm vụ theo dõi thi hành pháp luật được thực hiện theo quy định pháp luật hiện hành./.
Каталог: exporters -> van-ban-phap-luat-moi-ban-hanh -> VBPL-Khac
VBPL-Khac -> BỘ TÀi nguyên và MÔi trưỜNG
van-ban-phap-luat-moi-ban-hanh -> Số: 1317/ubnd-cnn
van-ban-phap-luat-moi-ban-hanh -> Số: 42/2010/tt-byt cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
van-ban-phap-luat-moi-ban-hanh -> Số: 2173/QĐ-nhnn cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
van-ban-phap-luat-moi-ban-hanh -> BỘ TÀi chính số: 192/2014/tt-btc cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
van-ban-phap-luat-moi-ban-hanh -> V/v vướng mắc của Tổng cục Hải quan về chứng từ thanh toán qua ngân hàng
VBPL-Khac -> BỘ CÔng an số: 54/2015/tt-bca cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
VBPL-Khac -> BỘ TƯ pháp số: 1170/QĐ-btp cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
VBPL-Khac -> Số: 40/2013/tt-bnnptnt

tải về 35.91 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương