BỘ TÀi chính nưỚc cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt namtải về 26.68 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu27.07.2016
Kích26.68 Kb.
#7771BỘ TÀI CHÍNH

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

VIỆT NAM

----------------

Hà Nội, ngày 28 tháng 01 năm 2013


THÔNG TIN BÁO CHÍ

Về nội dung Công văn số 1441/TB-BTC v/v điều hành kinh doanh xăng, dầu


BỘ TÀI CHÍNH

——

Số: 1441 /BTC-QLGV/v điều hành kinh doanh xăng dầu.


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

————————————Hà Nội, ngày 28 tháng 01 năm 2013

Kính gửi: Các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối.


Căn cứ Nghị định số 84/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu (sau đây gọi tắt là Nghị định số 84/2009/NĐ-CP);

Căn cứ Thông tư số 234/2009/TT-BTC ngày 9/12/2009 của Bộ Tài chính về hướng dẫn hình thành, quản lý và sử dụng Quỹ Bình ổn giá Xăng dầu theo quy định tại Nghị định số 84/2009/NĐ-CP (sau đây gọi tắt là Thông tư số 234/2009/TT-BTC);

Căn cứ diễn biến giá xăng dầu thế giới trong thời gian gần đây;

Căn cứ đăng ký giá của các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối; sau khi thống nhất với Bộ Công Thương; trên cơ sở nguyên tắc tính toán giá cơ sở theo các quy định tại Nghị định số 84/2009/NĐ-CP, Thông tư số 234/2009/TT-BTC (trong đó thuế suất thuế nhập khẩu, mức trích Quỹ Bình ổn giá xăng dầu như quy định hiện hành) thì chênh lệch giữa giá cơ sở bình quân 30 ngày từ ngày 27/12/2012 đến ngày 25/01/2013 và giá bán hiện hành các mặt hàng xăng dầu như sau:Đơn vị tính: VNĐ/lít,kg.

Mặt hàng

Giá bán hiện hànhGiá cơ sở


Mức sử dụng Quỹ BOG hiện hành

Chênh lệch giữa giá bán hiện hành với giá cơ sở sau khi sử dụng Quỹ BOG

(1)

(2)

(3)

(4) =(1)-(2)+(3)

1. Xăng RON 92

23.150

23.747

300

-297

2. Dầu điêzen 0,05 S

21.550

21.766

0

-216

3. Dầu hoả

21.600

22.084

300

-184

4. Dầu madút

17.650

18.108

300

-158

Ghi chú: (+) giá hiện hành cao hơn giá cơ sở; (-): giá hiện hành thấp hơn giá cơ sở; mức giá hiện hành lấy theo giá bán hiện hành của Tập đoàn xăng dầu Việt Nam.

Trên cơ sở chênh lệch giữa giá cơ sở và giá bán hiện hành theo tính toán như trên đồng thời chia sẻ hài hòa lợi ích doanh nghiệp và người tiêu dùng, Liên Bộ Tài chính - Công Thương thống nhất chỉ đạo điều hành kinh doanh xăng dầu như sau:

1. Không tăng giá; giữ ổn định giá bán, mức trích Quỹ Bình ổn giá đối với các chủng loại xăng dầu như hiện hành.

2. Cho phép các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối được sử dụng Quỹ Bình ổn giá tính cho lượng xăng, dầu thực tế bán ra ở nhiệt độ thực tế đối với các mặt hàng xăng, dầu cụ thể như sau:

Xăng: tăng mức sử dụng 200 đồng/lít (từ mức sử dụng 300 đồng/lít lên 500 đồng/lít);

Dầu điêzen bắt đầu sử dụng Quỹ BOG 200 đồng/lít;

Dầu hỏa: tăng mức sử dụng 100 đồng/lít (từ mức sử dụng 300 đồng/lít lên 400 đồng/lít);

Dầu madut: tăng mức sử dụng 100 đồng/kg (từ mức sử dụng 300 đồng/kg lên 400 đồng/kg);

3. Về thời điểm thực hiện:

Thời điểm thực hiện đối với mức sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu: Áp dụng từ 16 giờ 00 phút ngày 28 tháng 01 năm 2013.

Bộ Tài chính thông báo và yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối báo cáo tình hình thực hiện về Liên Bộ Tài chính   Công Thương để Liên Bộ theo dõi, giám sát theo quy định./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lãnh đạo Bộ Tài chính (báo cáo),

- Lãnh đạo Bộ Công Thương (báo cáo),

- Vụ TTTN (BCT);

- Cục TCDN, Thanh tra Tài chính, Vụ CST(BTC);- Lưu: VT, QLG (30).


TL. BỘ TRƯỞNG

KT. CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ GIÁ

PHÓ CỤC TRƯỞNG

(đã ký)

Nguyễn Anh Tuấn
BỘ TÀI CHÍNH

Số 28 Trần Hưng Đạo, Hà Nội

Fax: 844.220 8020/8021 Điện thoại: 844.220 2828

Каталог: Uploads -> Articles03
Uploads -> Tác giả phạm hồng thái bài giảng ngôn ngữ LẬp trình c/C++
Uploads -> BỘ TÀi nguyên và MÔi trưỜng
Uploads -> TRƯỜng đẠi học ngân hàng tp. Hcm markerting cơ BẢn lớP: mk001-1-111-T01
Uploads -> TIÊu chuẩn quốc gia tcvn 8108 : 2009 iso 11285 : 2004
Uploads -> ĐỀ thi học sinh giỏi tỉnh hải dưƠng môn Toán lớp 9 (2003 2004) (Thời gian : 150 phút) Bài 1
Articles03 -> Phụ lục 1 danh sách các nhân vật lịch sử, ĐỊa danh bổ sung Quỹ tên đường tại Thành phố Hồ Chí Minh
Articles03 -> Phụ lục số I nội dung đề án đưa đội tàu biển Việt Nam ra khỏi danh sách đen của Tokyo mou vào năm 2014
Articles03 -> Các doanh nghiệp trong nước; hộ gia đình, cá nhân, trang trại (sau đây gọi chung là nông dân); hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã

tải về 26.68 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương