BỘ TÀi chính cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc


Thông tin yêu cầu, đề xuất thay đổitải về 272.29 Kb.
trang3/3
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích272.29 Kb.
#716
1   2   3

2. Thông tin yêu cầu, đề xuất thay đổi

STT

Tên cán bộ duyệt

Tên tài khoản đăng nhập

Chức vụ

Nhiệm vụ được giao trên TABMIS (Quyền)

Danh sách cán bộ dưới quyền

Ghi chú

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

1

2

3

4

5

6

8

I

Đơn vị … (Mã số Kho bạc)

1

Trần An

0061_KB_ANTRAN

KTT

Duyệt chứng từ thu, chi, sổ cái, phân bổ ngân sách

Lê Lan

Lê Vân


Trần An được bổ nhiệm KTT. Lê Hoa bổ nhiệm Phó giám đốc.

Lâm Hưng

II

Đơn vị … (Mã số Kho bạc)

1

Họ tên người duyệtTP

Duyệt lệnh chi tiền, phân bổ ngân sách

Họ tên người nhập 1, 2
3. Thời gian hoàn thành xử lý giao dịch dở dang: (8)…


Cách ghi chép:

(1): Số thứ tự.

(2): Tên người sử dụng duyệt giao dịch trên TABMIS.

(3): Tên tài khoản đăng nhập TABMIS của người sử dụng duyệt giao dịch trên TABMIS

(4): Chức vụ.

(5): Nhiệm vụ tham gia trên TABMIS.(6): Danh sách người sử dụng nhập giao dịch dưới sự kiểm soát các giao dịch trên TABMIS của người sử dụng duyệt.

(7) Ghi chú nội dung cần điều chỉnh.

(8) Ngày hoàn thành xử lý giao dịch trên TABMIS của cán bộ duyệt giao dịch.

(9): Tên đơn vị đầu mối gửi yêu cầu đề xuất.


ĐƠN VỊ YÊU CẦU
…..(1)......

Mẫu số: 06/TKNSD-TABMIS
(Ban hành kèm theo Quyết định số 04/QĐ-BTC
ngày 04/01/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)PHIẾU YÊU CẦU, ĐỀ XUẤT

Cán bộ yêu cầu: (2)

Số điện thoại liên hệ:(3)

Ngày phát sinh yêu cầu, đề xuất: (4)

Nội dung chi tiết yêu cầu hỗ trợ: (5)

Trường hợp đổi mật khẩu tài khoản đăng nhập, cần cung cấp thêm các thông tin của người sử dụng TABMIS như sau:

Tên tài khoản đăng nhập:

Số điện thoại của người sử dụng:

Địa chỉ thư điện tử của người sử dụng:


Cách ghi chép:

- (1): Tên đơn vị đầu mối gửi yêu cầu, đề xuất

- (2): Tên cán bộ của đơn vị đầu mối gửi yêu cầu, đề xuất

- (3): Số điện thoại của cán bộ gửi yêu cầu.

- (4): Ngày phát sinh yêu cầu, đề xuất

- (5): Nội dung chi tiết yêu cầu, đề xuất. Lưu ý đối với 2 trường hợp dưới đây, phải cung cấp chi tiết các thông tin sau:

+ Thiết lập ký hiệu viết tắt tài khoản: cung cấp mã tài khoản tự nhiên, các đoạn mã theo dõi kết hợp với mã tài khoản tự nhiên.

+ Phương thức thu: cung cấp mã ngân hàng 8 số do Ngân hàng Nhà nước cấp, mã tài khoản tự nhiên, loại tiền, số hiệu tài khoản mở tại Ngân hàng.- Lưu ý: Tiêu đề thư điện tử đơn vị gửi: Yêu cầu hỗ trợ - Tên tỉnh - Nội dung tóm tắt yêu cầu.

ĐƠN VỊ YÊU CẦU
…..(4)......

Mẫu số 07/TKNSD-TABMIS
(Ban hành kèm theo Quyết định số 04/QĐ-BTC
ngày 04/01/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)PHIẾU KẾT HỢP TÀI KHOẢN

Cán bộ gửi yêu cầu: (1)

Số điện thoại liên hệ: (2)

Nội dung yêu cầu: (3)Mã quỹ

TKTN

NDKT

Cấp NS

Mã ĐVQHNS

Mã địa bàn

Mã chương

Mã ngành KT

CTMT

Mã Kho bạc

Mã nguồn

Mã dự phòng

01

9216

9999

4

1059651

99999

999

821

99999

0312

49

000


Cách ghi chép:

- (1): Tên cán bộ gửi yêu cầu của đơn vị đầu mối liên hệ của tỉnh.

- (2): Số điện thoại của cán bộ yêu cầu.

- (3): Nêu diễn giải nội dung yêu cầu. Điền đầy đủ 12 giá trị phân đoạn cần kết hợp trong bảng.- (4): Tên đơn vị đầu mối gửi yêu cầu, đề xuất.

Lưu ý: Tiêu đề thư điện tử đơn vị gửi: Năm tháng ngày - Yêu cầu hỗ trợ - Tên tỉnh - Nội dung tóm tắt yêu cầu.
Каталог: PortalFolders -> ImageUploads -> STC
ImageUploads -> CỤc thống kê tp hải phòng cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
ImageUploads -> CỤc thống kê tp hải phòng cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
ImageUploads -> Nghị định của Chính phủ số 107/2004/NĐ-cp ngày 01 tháng 4 năm 2004 quy định số lượng Phó Chủ tịch và cơ cấu thành viên Uỷ ban nhân dân các cấp
ImageUploads -> BỘ XÂy dựng
ImageUploads -> Nghị ĐỊnh của chính phủ SỐ 75/2006/NĐ-cp ngàY 02 tháng 8 NĂM 2006 quy đỊnh chi tiết và HƯỚng dẫn thi hành một số ĐIỀu của luật giáo dụC
ImageUploads -> HỘI ĐỒng nhân dân quận kiến an số: 25 /2006/nq – HĐND­3
STC -> SỞ TÀi chính số: 1182/ stc-nshx về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 1717/QĐ-ubnd ngày 10/9/2013 của Ủy ban nhân dân thành phố CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
STC -> Nghị quyết số 39-nq/TW, ngày 17-4-2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. I- tình hình và nguyên nhâN
STC -> Căn cứ Thông tư số 03/2005/tt-btc ngày 06/01/2005 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện Quy chế công khai tài chính đối với các cấp ngân sách nhà nước và chế độ báo cáo tình hình thực hiện công khai tài chính
STC -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập-Tự do-Hạnh phúc

tải về 272.29 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương