BỘ TÀi chính cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúctải về 272.29 Kb.
trang2/3
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích272.29 Kb.
#716
1   2   3

ĐƠN VỊ YÊU CẦU
…..(9)......

Mẫu số 01/TKNSD-TABMIS
(Ban hành kèm theo Quyết định số 04/QĐ-BTC
ngày 04/01/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)CẤP MỚI, CẤP LẠI, CẤP ĐỔI, THU HỒI TÀI KHOẢN ĐĂNG NHẬP TABMIS

(Kèm theo công văn số... ngày... tháng... năm...)

1. Luồng phê duyệt giao dịch của cán bộ nhập giao dịch trên TABMIS

STT

Tên cán bộ nhập

Tên tài khoản đăng nhập

Chức vụ

Nhiệm vụ được giao trên TABMIS (Quyền)

Cán bộ duyệt 1

Cán bộ duyệt 2

Lý do

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

1

2

3

4

5

6

7

8

I

Đơn vị … (Mã số Kho bạc)

1

Họ tên người nhậpKTV

Thu, chi, sổ cái,…

Họ tên người duyệt
Cán bộ mới tuyển dụng

2

Họ tên người nhậpKTVHọ tên người duyệtII

Đơn vị … (Mã số kho bạc)

1

Họ tên người nhập
KTV

Thu, chi, sổ cái, …

Họ tên người duyệtIII

Đơn vị … (Mã số kho bạc)

1

Họ tên người nhậpCV

Nhập lệnh chi tiền

Họ tên người duyệt 1

Họ tên người duyệt 2


2. Thời gian hoàn thành xử lý giao dịch dở dang: (10)………………………..
Cách ghi chép:

(1): Số thứ tự.

(2): Tên người sử dụng nhập giao dịch trên TABMIS.

(3): Tên tài khoản đăng nhập

(4): Chức vụ.

(5): Nhiệm vụ tham gia trên TABMIS.

(6): Tên người sử dụng duyệt giao dịch trên TABMIS.

(7): Tên người sử dụng duyệt các giao dịch (cấp phê duyệt 2) trên TABMIS nếu người sử dụng nhập lệnh chi tiền.

(8): Nêu cụ thể lý do đề nghị cấp mới, cấp lại, cấp đổi hoặc thu hồi tài khoản đăng nhập của người sử dụng nhập giao dịch.

(9): Tên đơn vị đầu mối gửi yêu cầu, đề xuất.(10): Ngày hoàn thành xử lý giao dịch dở dang.


ĐƠN VỊ YÊU CẦU
…..(8)......

Mẫu số 02/TKNSD-TABMIS
(Ban hành kèm theo Quyết định số 04/QĐ-BTC
ngày 04/01/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)CẤP MỚI, CẤP LẠI, CẤP ĐỔI, THU HỒI TÀI KHOẢN ĐĂNG NHẬP TABMIS

(Kèm theo công văn số.../…. ngày... tháng... năm...)

1. Luồng phê duyệt giao dịch của cán bộ duyệt giao dịch trên TABMIS

STT

Tên cán bộ duyệt

Tên tài khoản đăng nhập

Chức vụ

Nhiệm vụ được giao trên TABMIS (Quyền)

Danh sách cán bộ dưới quyền

Lý do

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

1

2

3

4

5

6

7

I

Đơn vị … (Mã số Kho bạc)

1

Họ tên người duyệtKTT

Duyệt chứng từ thu, chi, sổ cái, phân bổ ngân sách

Họ tên người nhập 1

Thu hồi tài khoản. Do nghỉ hưu

Họ tên người nhập 2

2

Họ tên người duyệtKTT

Duyệt chứng từ thu, chi, sổ cái, phân bổ ngân sách

Họ tên người nhập 1, 2…

Cấp lại tài khoản do đi học nước ngoài về.

II

Đơn vị … Kho bạc)

1

Họ tên người duyệtTP

Duyệt lệnh chi tiền, phân bổ ngân sách

Họ tên người nhập 1

Cấp mới do trưởng phòng mới bổ nhiệm

2. Thời gian hoàn thành xử lý giao dịch dở dang: (9)………………………..
Cách ghi chép:

(1): Số thứ tự.

(2): Tên người sử dụng duyệt giao dịch trên TABMIS.

(3): Tên tài khoản đăng nhập TABMIS của người sử dụng duyệt giao dịch trên TABMIS.

(4): Chức vụ.

(5): Nhiệm vụ tham gia trên TABMIS.

(6): Danh sách người sử dụng nhập giao dịch dưới sự kiểm soát các giao dịch trên TABMIS của người sử dụng duyệt.

(7): Nêu cụ thể lý do đề nghị cấp mới, cấp lại, cấp đổi hoặc thu hồi tài khoản đăng nhập người sử dụng duyệt.

(8): Tên đơn vị đầu mối gửi yêu cầu, đề xuất.

(9): Ngày hoàn thành xử lý giao dịch dở dang.


Mẫu số 03/TKNSD-TABMIS
(Ban hành kèm theo Quyết định số 04/QĐ-BTC
ngày 04/01/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)DANH SÁCH CẤP TÀI KHOẢN ĐĂNG NHẬP TABMIS
(Kèm theo công văn số... /...ngày... tháng...năm...)

STT

Họ tên

Tên tài khoản đăng nhập

Chức vụ

Nhiệm vụ được giao trên TABMIS (Quyền)

Mã nhân viên trên TABMIS

Ghi chú

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

1

2

3

4

5

6

7

I

Đơn vị … (Mã số Kho bạc)

1

KTV

Quản lý sổ cái, thu, chi, phân bổ ngân sách.
Cấp mới tài khoản

2

KTV

Quản lý sổ cái
Thu hồi tài khoản

II

Đơn vị … (Mã số Kho bạc)
1Cách ghi chép:

(1): Số thứ tự.

(2): Tên người sử dụng TABMIS.

(3): Tên tài khoản đăng nhập TABMIS.

(4): Chức vụ.

(5): Nhiệm vụ tham gia trên TABMIS.

(6): Mã nhân viên được ghi sau khi hoàn thành tạo mới tài khoản đăng nhập trên TABMIS.

(7): Nêu rõ trường hợp cấp mới, cấp đổi, cấp lại, thu hồi tài khoản đăng nhập.
ĐƠN VỊ YÊU CẦU
…..(10)......

Mẫu số 04/TKNSD-TABMIS
(Ban hành kèm theo Quyết định số 04/QĐ-BTC
ngày 04/01/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)THAY ĐỔI LUỒNG PHÊ DUYỆT GIAO DỊCH, NHIỆM VỤ THAM GIA CỦA NGƯỜI NHẬP GIAO DỊCH
(Kèm theo công văn số... /… ngày... tháng... năm...)

1. Thông tin hiện tại

STT

Tên cán bộ nhập

Tên tài khoản đăng nhập

Chức vụ

Nhiệm vụ được giao trên TABMIS (Quyền)

Cán bộ duyệt 1

Cán bộ duyệt 2

Ghi chú

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

1

2

3

4

5

6

7

8

I

Tên đơn vị (Mã số Kho bạc)

1

Trần An

0061_KB_ANTRAN

KTV

Nhập dự toán

Lê Lan2


II

Tên đơn vị (Mã số kho bạc)

1

Lê Vân

0062_KB_VANLE

KTV

Nhập thu

Nguyễn Hương2


2. Thông tin yêu cầu, đề xuất thay đổi

STT

Tên cán bộ nhập

Tên tài khoản đăng nhập

Chức vụ

Nhiệm vụ được giao trên TABMIS (Quyền)

Cán bộ duyệt 1

Cán bộ duyệt 2

Ghi chú

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

1

2

3

4

5

6

7

8

I

Tên đơn vị (Mã số Kho bạc)

1

Trần An

0061_KB_VANTO

KTV

Nhập Thu, chi, sổ cái

Lê Lan
Thay đổi nhiệm vụ mới, Không nhập dự toán

2

II

Tên đơn vị (Mã Kho bạc)

1

Lê Vân

0062_KB_VANLE

KTV

Thu, chi, sổ cái

Nguyễn Hương
Thêm nhiệm vụ mới

2

3. Thời gian hoàn thành xử lý giao dịch dở dang: (9)………………………..
Cách ghi chép:

(1): Số thứ tự.

(2): Tên người sử dụng nhập giao dịch trên TABMIS.

(3): Tên tài khoản đăng nhập TABMIS của người sử dụng nhập giao dịch trên TABMIS.

(4): Chức vụ.

(5): Nhiệm vụ tham gia trên TABMIS.

(6): Tên cán bộ phê duyệt cấp 1 giao dịch trên TABMIS.

(7): Tên cán bộ phê duyệt cấp 2 giao dịch trên TABMIS.

(8): Ghi chú nội dung cần điều chỉnh.

(9): Ngày hoàn thành xử lý giao dịch dở dang của cán bộ nhập giao dịch.(10): Tên đơn vị đầu mối gửi yêu cầu, đề xuất.


ĐƠN VỊ YÊU CẦU
…..(9)......

Mẫu số 05/TKNSD-TABMIS
(Ban hành kèm theo Quyết định số 04/QĐ-BTC
ngày 04/01/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)THAY ĐỔI LUỒNG PHÊ DUYỆT GIAO DỊCH, NHIỆM VỤ THAM GIA CỦA NGƯỜI PHÊ DUYỆT
(Kèm theo công văn số... ngày... tháng... năm...)

1. Thông tin hiện tại

STT

Tên cán bộ duyệt

Tên tài khoản đăng nhập

Chức vụ

Nhiệm vụ được giao trên TABMIS (Quyền)

Danh sách cán bộ dưới quyền

Ghi chú

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

1

2

3

4

5

6

7

I

Đơn vị … (Mã số Kho bạc)

1

Trần An

0061_KB_ANTRAN

Phó phòng KT

Duyệt chứng từ thu, chi, sổ cái, phân bổ ngân sách

Lê Lan
Lê Vân

2

Lê Hoa

0061_KB_HOALE

KTT

Duyệt chứng từ thu, chi, sổ cái, phân bổ ngân sách

Lâm Hưng
II

Đơn vị … (Mã số Kho bạc)

1

TP

Duyệt lệnh chi tiền, phân bổ ngân sách

Họ tên người nhập 1Каталог: PortalFolders -> ImageUploads -> STC
ImageUploads -> CỤc thống kê tp hải phòng cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
ImageUploads -> CỤc thống kê tp hải phòng cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
ImageUploads -> Nghị định của Chính phủ số 107/2004/NĐ-cp ngày 01 tháng 4 năm 2004 quy định số lượng Phó Chủ tịch và cơ cấu thành viên Uỷ ban nhân dân các cấp
ImageUploads -> BỘ XÂy dựng
ImageUploads -> Nghị ĐỊnh của chính phủ SỐ 75/2006/NĐ-cp ngàY 02 tháng 8 NĂM 2006 quy đỊnh chi tiết và HƯỚng dẫn thi hành một số ĐIỀu của luật giáo dụC
ImageUploads -> HỘI ĐỒng nhân dân quận kiến an số: 25 /2006/nq – HĐND­3
STC -> SỞ TÀi chính số: 1182/ stc-nshx về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 1717/QĐ-ubnd ngày 10/9/2013 của Ủy ban nhân dân thành phố CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
STC -> Nghị quyết số 39-nq/TW, ngày 17-4-2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. I- tình hình và nguyên nhâN
STC -> Căn cứ Thông tư số 03/2005/tt-btc ngày 06/01/2005 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện Quy chế công khai tài chính đối với các cấp ngân sách nhà nước và chế độ báo cáo tình hình thực hiện công khai tài chính
STC -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập-Tự do-Hạnh phúc

tải về 272.29 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương