BỘ TÀi chính –––––– Số: 28/2012/tt-btc cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt namtải về 0.62 Mb.
trang8/9
Chuyển đổi dữ liệu11.08.2016
Kích0.62 Mb.
#17318
1   2   3   4   5   6   7   8   9


2. Nguồn vốn đầu tư của dự án:

Đơn vị tính: đồng.SỐ TT


TÊN CÁC NGUỒN VỐN

NGUỒN VỐN THEO DỰ ÁN ĐẦU TƯ ĐƯỢC DUYỆT

NGUỒN VỐN ĐÃ THỰC HIỆN

TĂNG (+), GIẢM (-) SO VỚI ĐƯỢC DUYỆT

A

B

1

2

3 = 1 - 2

1

Ngân sách xã


2

Ngân sách cấp trên hỗ trợ


3

Nguồn tài trợ của các tổ chức, cá nhân nước ngoài


4

Nguồn tài trợ của các tổ chức, cá nhân trong nước


5

Nguồn đóng góp của nhân dân:

Trong đó :

- Bằng tiền mặt- Giá trị hiện vật

- Giá trị công lao động

Tổng cộng 1+2+3+4+53. Vốn đầu tư đề nghị quyết toán:

Đơn vị tính: đồng.NỘI DUNG CHI PHÍ

DỰ TOÁN ĐƯỢC DUYỆT

GIÁ TRỊ ĐỀ NGHỊ QUYẾT TOÁN

+ Chi phí xây dựng+ Chi phí thiết bị+ Chi phí khácTổng cộng:  1. Giá trị tài sản cố định mới tăng:

5. Giá trị tài sản lưu động bàn giao:

6. Thuyết minh, nhận xét, kiến nghị:NGƯỜI LẬP BÁO CÁO
(Ký, ghi rõ họ tên)


ĐẠI DIỆN BAN GIÁM SÁT ĐẦU TƯ CỦA CỘNG ĐỒNG

(Ký, ghi rõ họ tên)

..., ngày tháng năm....

CHỦ ĐẦU TƯ
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)
Biểu mẫu số 02/QTDA

(Kèm theo Thông tư số 28/2012/TT-BTC

ngày 24 tháng 02 năm 2012 của Bộ Tài chính)

BẢNG ĐỐI CHIẾU SỐ LIỆU SỬ DỤNG NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ
Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn:

Tên dự án đầu tư:
  1. Nguồn vốn đầu tư đã thanh toán đến ngày bàn giao:

Đơn vị tính: đồng

SỐ TT

TÊN CÁC NGUỒN VỐN

SỐ LIỆU CỦA CHỦ ĐẦU TƯ

SỐ LIỆU CỦA CƠ QUAN THANH TOÁN VỐN

CHÊNH LỆCH

A

B

1

2

3 = 1 - 2

1

Ngân sách xã chi cho dự án đầu tư


2

Ngân sách cấp trên hỗ trợ


3

Nguồn tài trợ của các tổ chức cá nhân nước ngoài


4

Nguồn tài trợ của các tổ chức cá nhân trong nước


5

Nguồn đóng góp của nhân dân:

Trong đó :

- Bằng tiền mặt- Giá trị hiện vật

- Giá trị công lao động

Tổng cộng 1+2+3+4+52. Nhận xét, kiến nghị : Ý kiến nhận xét, kiến nghị đối với cấp có thẩm quyền phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành của cơ quan quản lý, thanh toán vốn đầu tư; nêu những nguyên nhân chênh lệch và kiến nghị xử lý (nếu có):


..., Ngày tháng năm...

..., Ngày tháng năm....
UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN.......

CƠ QUAN THANH TOÁN VỐN
KẾ TOÁN

(Ký, ghi rõ họ tên)


ĐẠI DIỆN BAN GIÁM SÁT ĐẦU TƯ CỦA CỘNG ĐỒNG

(Ký, ghi rõ họ tên)


CHỦ ĐẦU TƯ

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)KIỂM SOÁT,

THANH TOÁN

(Ký, ghi rõ họ tên)


GIÁM ĐỐC

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)
UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN......

Biểu mẫu số 03/THQT

(Kèm theo Thông tư số 28/2012/TT-BTC

ngày 24 tháng 02 năm 2012 của Bộ Tài chính)


BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUYẾT TOÁN VỐN ĐẦU TƯ DỰ ÁN HOÀN THÀNH

NĂM....

1. Dự án đầu tư đã được phê duyệt quyết toán:

Đơn vị tính: 1.000 đồng
TT


DANH MỤC

DỰ ÁN


GIÁ TRỊ ĐỀ NGHỊ QUYẾT TOÁN

GIÁ TRỊ QUYẾT TOÁN ĐƯỢC DUYỆT


CHÊNH LỆCH


TỶ LỆ

(%)

TỔNG SỐ

CHIA THEO NGUỒN

NGÂN SÁCH XÃ

NGÂN SÁCH CẤP TRÊN

NGUỒN HUY ĐỘNG

A

B

1

2

3

4

5

6 = 1 - 2

7
Tổng số


1

Dự án A


2

Dự án B


...

Dự án ....


2. Dự án đầu tư hoàn thành đã lập báo cáo quyết toán vốn đầu tư, chưa phê duyệt quyết toán:

Đơn vị tính: 1.000 đồngTT

DANH MỤC DỰ ÁN

DỰ TOÁN ĐƯỢC DUYỆT

TỔNG GIÁ TRỊ ĐỀ NGHỊ PHÊ DUYỆT

NGUYÊN NHÂN
Tổng số


1

Dự án A


2

Dự án B


...

Dự án ......


3. Dự án đầu tư hoàn thành chưa lập báo cáo quyết toán vốn đầu tư:

Đơn vị tính: 1.000 đồngTT

DANH MỤC DỰ ÁN

DỰ TOÁN ĐƯỢC DUYỆT

GIÁ TRỊ HOÀN THÀNH

NGUYÊN NHÂN
Tổng số


1

Dự án A


2

Dự án B


...

Dự án ......


4. Nhận xét, đánh giá, kiến nghị về công tác quyết toán vốn đầu tư:NGƯỜI LẬP BÁO CÁO

(Ký, ghi rõ họ tên)

..., ngày tháng năm....

CHỦ TỊCH
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)


Cách lập:

- Điểm 1. Dự án đầu tư đã phê duyệt quyết toán:

+ Cột 3: Ghi tổng số vốn thuộc ngân sách xã đầu tư cho các dự án đầu tư;

+ Cột 4: Ghi tổng số vốn thuộc ngân sách cấp trên hỗ trợ cho dự án đầu tư;

+ Cột 5: Ghi tổng số vốn từ các nguồn khác hai nguồn nói trên để đầu tư như: vốn viện trợ, đóng góp của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước .

- Điểm 2 và Điểm 3: Ghi tổng số dự án chưa lập báo cáo quyết toán vốn đầu tư và nêu rõ nguyên nhân.
Phụ lục số 03

(Kèm theo Thông tư số 28/2012/TT-BTC

ngày 24 tháng 02 năm 2012 của Bộ Tài chính)
CHỦ ĐẦU TƯ……

Số:……….


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

––––––––––––––––––––GIẤY ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN VỐN ĐẦU TƯ
Kính gửi: Kho bạc Nhà nước……………………………………..

- Tên dự án, công trình: ………………………………………………………………………

- Chủ đầu tư/Ban QLDA……………...……mã số ĐVSDNS:….……………………………

- Số tài khoản Chủ đầu tư:

- Vốn trong nước:……….........

Tại:……………………………….
- Vốn ngoài nước:……….........

Tại:……………………………….

- Căn cứ hợp đồng số ……..ngày……tháng……năm………….

- Căn cứ bảng xác định giá trị KLHT đề nghị thanh toán số…….ngày…...tháng…..năm……

- Số dư tạm ứng của các hạng mục/gói thầu đề nghị thanh toán:………......…. ................đồng.

- Số tiền đề nghị:

Tạm ứng

Thanh toán

Theo nội dung sau đây (khung nào không sử dụng thì gạch chéo)

- Thuộc nguồn vốn: (XDCB tập trung; CTMT,….)……………………………...……...............

- Thuộc kế hoạch vốn: ............................................ Năm:............................................................

Đơn vị: đồng.

Nội dung

Dự toán được duyệt hoặc giá trị trúng thầu hoặc giá trị hợp đồng

Luỹ kế vốn đã thanh toán từ khởi công đến cuối kỳ trước (gồm cả tạm ứng)

Số đề nghị tạm ứng, thanh toán KLHT kỳ này (gồm cả thu hồi tạm ứng)

Vốn trong nước

Vốn ngoài nước

Vốn trong nước

Vốn ngoài nước

Ghi tên công việc, hạng mục hoặc gói thầu hoặc hợp đồng đề nghị thanh toán
CộngTổng số tiền đề nghị tạm ứng, thanh toán kỳ này (bằng số): ……………………...…………....

Bằng chữ: .....................................................................................................................................

Trong đó: - Thu hồi tạm ứng (bằng số):……………………………………......………………

+ Vốn trong nước: .....................………………………………………………

+ Vốn trong nước: ..................…………………………………………………

- Thuế giá trị gia tăng:..................................................................................................

- Chuyển tiền bảo hành: (bằng số)...............................................................................

- Số trả đơn vị thụ hưởng (bằng số):……………………………………………..

+ Vốn trong nước: (bằng số):…………………………………………………

+ Vốn trong nước: (bằng số):…………………………………………………

Tên đơn vị thụ hưởng: ……………………………............…………………………………..

Số tài khoản của đơn vị thụ hưởng:…………………………………Tại:…………...........…….Kế toán trưởng

(ký, ghi rõ họ tên)

…., ngày …..tháng……năm…..

Chủ đầu tư

(ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)


PHẦN GHI CỦA KHO BẠC NHÀ NƯỚC

Ngày nhận Giấy đề nghị thanh toán vốn đầu tư:……………………………………………..
Kho bạc Nhà nước chấp nhận

Tạm ứng

Thanh toán

Theo nội dung sau:


tải về 0.62 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương