BỘ TÀi chính –––––– Số: 28/2012/tt-btc cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt namtải về 0.62 Mb.
trang9/9
Chuyển đổi dữ liệu11.08.2016
Kích0.62 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

(Khung nào không sử dụng thì gạch chéo)

Đơn vị tính: đồng.Nội dung

Tổng số

Vốn trong nước

Vốn ngoài nước

Số vốn chấp nhận:


+ Mục ........., tiểu mục……..


+ Mục .........., tiểu mục……..


+ Mục .........., tiểu mục……..


+ Mục .........., tiểu mục……..


Trong đó:


+ Số thu hồi tạm ứng:


Các năm trước:


Năm nay:


+ Thuế giá trị gia tăng


+………………………………..


+ Số trả đơn vị thụ hưởng:


Bằng chữ:………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………..Số từ chối:


Lý do từ chối:………………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………..


Ghi chú: ………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………….Cán bộ thanh toán

(ký, ghi rõ họ tên)
Trưởng phòng

(ký, ghi rõ họ tên)…., ngày …..tháng……năm…..

Giám đốc KBNN

(ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)


Phụ lục số 04

(Kèm theo Thông tư số 28/2012/TT-BTC

ngày 24 tháng 02 năm 2012 của Bộ Tài chính)


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

––––––––––––––––––––


BẢNG XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ KHỐI LƯỢNG

CÔNG VIỆC HOÀN THÀNH ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN

(Số.................)

1. Tên dự án: ...............................................................................................................................

2. Mã dự án: .................................................................................................................................

3. Tên gói thầu: ...........................................................................................................................

4. Hợp đồng số:......................ngày..........tháng........năm......... Giá trị:........................đồng.

Hợp đồng bổ sung (nếu có) số: ..........ngày.......tháng.....năm.... Giá trị:........................đồng.

5. Chủ đầu tư (Bên giao thầu):......................................................................................................

6. Bên nhận thầu: .........................................................................................................................

7. Giai đoạn thanh toán/Lần thanh toán số:.................................................................................

8. Biên bản nghiệm thu số: ..................................ngày.............tháng..............năm......................

9. Giá trị tạm ứng theo Hợp đồng còn lại chưa thu hồi đến cuối kỳ trước:........................ đồng.10. Số tiền đã thanh toán khối lượng hoàn thành đến cuối kỳ trước:..................................đồng.
Căn cứ khối lượng đã được nghiệm thu, đủ điều kiện thanh toán theo quy định của Nhà nước; Bên nhận thầu đề nghị Bên giao thầu thanh toán số tiền như sau:Số TT

Tên công việc

Khối lượng hoàn thành

Đơn giá thanh toán

Thành tiền (đồng)

Ghi chú

A

B

1

2

3 = 1 x 2

4

1

Các công việc hoàn thành theo Hợp đồng.1.1

...........................

1.2

..........................

2

Các công việc phát sinh ngoài Hợp đồng.2.1

..........................

2.2

..........................

3

Số tiền thu hồi tạm ứng lần này (theo quy định của Hợp đồng)4

Giá trị đề nghị thanh toán lần này (= 1 + 2 – 3)


Số tiền bằng chữ:...........................................................................................................đồng.


11. Lũy kế giá trị khối lượng hoàn thành đến cuối kỳ này: .........................................đồng.

12. Lũy kế giá trị thanh toán đến cuối kỳ này: .............................................................đồng.
Đại diện nhà thầu

(Ký, ghi rõ họ tên chức vụ và đóng dấu)

Đại diện tư vấn giám sát

hoặc đại diện Ban giám sát

đầu tư của cộng đồng (nếu có)

(Ký, ghi rõ họ tên chức vụ

và đóng dấu)

....., ngày ....tháng .....năm........

Đại diện Chủ đầu tư

(Ký, ghi rõ họ tên chức vụ

và đóng dấu)
Phụ lục số 05

(Kèm theo Thông tư số 28/2012/TT-BTC

ngày 24 tháng 02 năm 2012 của Bộ Tài chính)BẢNG KÊ XÁC NHẬN KHỐI LƯỢNG

CÔNG TÁC BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ ĐÃ THỰC HIỆN

(Số...................)Đơn vị tính: đồng.

Số TT

Nội dung

Quyết định phê duyệt

phương án bồi thường, hỗ trợ

Số tiền bồi thường,

hỗ trợ đã chi trả theo phương án được duyệt

Ghi chú

Số .......ngày, tháng, năm

Số tiền

1

2

3

4

5

6

I

Thanh toán cho tổ chức

1

Tổ chức A

2

Tổ chức B

....

.........................................II

Thanh toán trực tiếp cho hộ dân

1

Hộ A

2

Hộ B

...

...........................................Đại diện

Chủ đầu tư

(Ký, ghi rõ họ tên

chức vụ và đóng dấu)


Đại diện

Chính quyền địa phương

(Ký, ghi rõ họ tên

chức vụ và đóng dấu)

....., ngày ........tháng ........năm........

Đại diện Hội đồng

đền bù, giải phóng mặt bằng (nếu có)

(Ký, ghi rõ họ tên chức vụ và đóng dấu)
1   2   3   4   5   6   7   8   9


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương