BỘ TÀi chính –––––– Số: 28/2012/tt-btc cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt namtải về 0.62 Mb.
trang6/9
Chuyển đổi dữ liệu11.08.2016
Kích0.62 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9
NGƯỜI LẬP BIỂU

(ký và ghi rõ họ, tên)

Nơi nhận : - UBND huyện……;

- Sở Tài chính;- Sở Kế hoạch và đầu tư.

…….Ngày tháng năm ….

TRƯỞNG PHÒNG

(ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)
UBND XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN ……..
Mẫu số 03/TB- KHĐT

(Kèm theo Thông tư số 28/2012/TT-BTC

ngày 24 tháng 02 năm 2012 của Bộ Tài chính)
THÔNG BÁO KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM ..........
Đơn vị: triệu đồng

Số TT

Tên dự án

Mã số dự án đầu tư

Mã ngành kinh tế (loại, khoản)

Thời gian khởi công – hoàn thành

Tổng mức đầu tư được duyệt (hoặc điều chỉnh)

Lũy kế vốn đã thanh toán từ khởi công đến hết kế hoạch năm trước

Kế hoạch năm .......

Ghi chú

Tổng số

Trong đó

Vốn NS xã

Vốn NS cấp trên hỗ trợ

Vốn huy động khác

Tổng số

Trong đó vốn NS cấp trên hỗ trợ

Tổng số

Trong đó: vốn NS cấp trên hỗ trợ

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8=9+10+11

9

10

11

12

 

TỔNG SỐ:

1

Dự án A

2

Dự án B

3

Dự án C
.........................


Ghi chú: đối với cấp xã chưa thực hiện Chương trình Tabmis (Hệ thống thông tin quản lý Ngân sách và Kho bạc) thì bỏ trống cột 2.
Ngày...... tháng ..... ..năm..........

CHỦ TỊCH

(Ký tên, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

Nơi nhận:

- Hội đồng nhân dân xã;

- Phòng Tài chính - Kế hoạch cấp huyện;

- Kho bạc Nhà nước huyện (nơi mở tài khoản).


UBND XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN ……..

Mẫu số 04/BC- THKH

(Kèm theo Thông tư số 28/2012/TT-BTC

ngày 24 tháng 02 năm 2012 của Bộ Tài chính)BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ 6 THÁNG, 12 THÁNG CỦA CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ NĂM …. 

 Đơn vị tính: triệu đồng.
Số TT

Tên dự án

Tổng mức đầu tư được duyệt (hoặc điều chỉnh)

Kế hoạch vốn đầu tư năm...

Giá trị

khối lượng hoàn thành

Số vốn đã thanh toán

Giá trị KLHT nhưng chưa có vốn để thanh toán

Ghi chú
Luỹ kế từ khởi công

KLHT trong kỳ báo cáo

Luỹ kế từ khởi công

Trong kỳ báo cáo

Luỹ kế từ khởi công

Trong kỳ báo cáo
Tổng số

Trong đó: vốn NS cấp trên hỗ trợ

Tổng số

Trong đó

Tổng số

KLHT trong kế hoạch
Vốn NS xã

Vốn NS cấp trên hỗ trợ

Vốn huy động
A

B

1

2

3

4

5

6

7 = 8+9+10

8

9

10

11

12

13

14
 

TỔNG SỐ:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1

Dự án A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2

Dự án B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3

Dự án C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4

Dự án D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

.......................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


...Ngày...... tháng ..... ..năm …....


XÁC NHẬN CỦA KHO BẠC NHÀ NƯỚC HUYỆN

NGƯỜI LẬP BIỂU
CHỦ TỊCH


(ghi số liệu thực thanh toán so với biểu mẫu)
(Ký, ghi rõ họ tên)(Ký tên, đóng dấu và ghi rõ họ tên)
(Ký tên, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

Nơi nhận:


- Phòng Tài chính - Kế hoạch cấp huyện;

- Hội đồng nhân dân xã;- Kho bạc Nhà nước huyện (nơi mở tài khoản).1   2   3   4   5   6   7   8   9


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương