BỘ TÀi chính –––––– Số: 28/2012/tt-btc cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt namtải về 0.62 Mb.
trang5/9
Chuyển đổi dữ liệu11.08.2016
Kích0.62 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9
UBND XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN ……..

Mẫu số 01/BC- KHĐT

(Kèm theo Thông tư số 28/2012/TT-BTC

ngày 24 tháng 02 năm 2012 của Bộ Tài chính)ĐĂNG KÝ KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ THUỘC NGÂN SÁCH XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN NĂM ...

 Đơn vị tính:triệu đồng.
Số TT


Tên dự án


Tổng mức đầu tư được duyệt (hoặc điều chỉnh)

Kế hoạch vốn đầu tư đã giao (đến hết kế hoạch của năm trước năm báo cáo)

Dự kiến khối lượng thực hiện (đến hết kế hoạch của năm trước năm báo cáo)

Dự kiến số vốn thanh toán

(đến hết kế hoạch của năm trước năm báo cáo)

Kế hoạch năm báo cáo (năm ...)

Ghi chú
Tổng số

Trong đó: vốn NS cấp trên hỗ trợ

Lũy kế từ khởi công

Trong đó: kế hoạch năm báo cáo

Luỹ kế từ khởi công

Khối lượng trong kế hoạch

Luỹ kế từ khởi công

Trong năm kế hoạch

Tổng số

Trong đó
Tổng số

Trong đó

Vốn NS xã

Vốn NS cấp trên hỗ trợ

Vốn huy động khác
Vốn NS

Vốn huy động
A

B

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11=12+13+14

12

13

14

15
 

TỔNG SỐ:

1

Dự án A

2

Dự án B

3

Dự án C

4

Dự án D

Ngày...... tháng ..... ..năm …

NGƯỜI LẬP BIỂUCHỦ TỊCH

(Ký và ghi rõ họ, tên)
(Ký tên, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

Nơi nhận:
- Phòng Tài chính - Kế hoạch cấp huyện.

- Kho bạc Nhà nước huyện (nơi mở tài khoản)
UBND HUYỆN……….

PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH .......

Mẫu số 02/BC- KHĐT

(Kèm theo Thông tư số 28/2012/TT-BTC

ngày 24 tháng 02 năm 2012 của Bộ Tài chính)


TỔNG HỢP KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ CỦA CÁC XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN NĂM .....

Đơn vị tính: triệu đồng

Số TT

Tên dự án

Tổng mức đầu tư được duyệt (hoặc điều chỉnh)

Luỹ kế kế hoạch vốn đầu tư đã giao (đến hết kế hoạch của năm trước năm báo cáo)

Kế hoạch năm ……

của xã (phường, thị trấn)

Kế hoạch năm ….. của các xã (phường, thị trấn) do Phòng Tài chính huyện đề xuất (đối với dự án sử dụng vốn ngân sách cấp trên hỗ trợ)


Ghi chú
Tổng số

Trong đó

Tổng số

Trong đóVốn NS xã

Vốn NS cấp trên hỗ trợ

Vốn huy động

Vốn NS xã

Vốn NS cấp trên hỗ trợ

Vốn

huy độngTổng số

Trong đó: vốn NS cấp trên hỗ trợ

Tổng số

Trong đó vốn NS cấp trên hỗ trợA

B

1

2

3

4

5=6+7+8

6

7

8

9 =10+11+12

10

11

12

13 

TỔNG SỐ:


I

Xã A


1

Dự án ….


2

Dự án ….


II

Xã B


1

Dự án ….


2

Dự án ….

1   2   3   4   5   6   7   8   9


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương