BỘ thông tin vàtải về 17.96 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu26.07.2016
Kích17.96 Kb.


BỘ THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG
-------


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------


Số: 1490/QĐ-BTTTT

Hà Nội, ngày 06 tháng 10 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHỈ ĐỊNH PHÒNG ĐO KIỂMBỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Căn cứ Nghị định số 187/2007/NĐ-CP ngày 25/12/2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;
Căn cứ Quyết định số 50/2006/QĐ-BBCVT ngày 01/12/2006 của Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông (nay là Bộ Thông tin và Truyền thông) quy định về chỉ định phòng đo kiểm phục vụ công tác quản lý chất lượng thuộc quản lý chuyên ngành của Bộ Bưu chính, Viễn thông;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ,


QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chỉ định phòng đo kiểm:

TRUNG TÂM ĐO KIỂM ETECO

Thuộc: CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VIỄN THÔNG - ĐIỆN LỰC

đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về chỉ định phòng đo kiểm phục vụ công tác quản lý chất lượng thuộc quản lý chuyên ngành của Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành kèm theo Quyết định số 50/2006/QĐ-BBCVT với danh mục được chỉ định tại Phụ lục kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Phòng đo kiểm có tên tại Điều 1 phải tuân thủ đầy đủ các yêu cầu đối với phòng đo kiểm được chỉ định theo quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực trong thời hạn 03 (ba) năm kể từ ngày ký ban hành.

Điều 4. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ, Phòng đo kiểm có tên tại Điều 1 và các cơ quan, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 


 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Trung tâm Thông tin (để đăng Website);
- Lưu: VT, KHCN (1), VTĐ.15.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thành Hưng


 

PHỤ LỤC

DANH MỤC ĐƯỢC CHỈ ĐỊNH


(Kèm theo Quyết định số 1490/QĐ-BTTTT ngày 06 tháng 10 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông)

1. Tên phòng đo kiểm được chỉ định:Trung tâm đo kiểm ETECO

Thuộc: Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông - Điện lực (ETECO., Corp)

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Công ty Cổ phần số: 0103036074 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 30/03/2009.

Địa chỉ: Số 401 - B5, Phường Nghĩa Tân, Quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

2. Danh mục được chỉ định:

TT

Danh mục

Quy định kỹ thuật, tiêu chuẩn, chỉ tiêu kỹ thuật

1.

Trạm gốc điện thoại di động mặt đất công cộng (BTS)

TCN 68-141 : 1999 (1)

TCN 68-135 : 2001 2.

Trạm truyền dẫn vi ba đường dài trong nước

TCN 68-141 : 1999 (1)

TCN 68-135 : 20013.

Trạm truyền dẫn phát sóng Vô tuyến điện (phát thanh, truyền hình)

TCN 68-141 : 1999 (1)

TCN 68-135 : 20014.

Trạm mặt đất thông tin vệ tinh

TCN 68-141 : 1999 (1)

TCN 68-135 : 20015.

Tổng đài điện tử số dung lượng lớn

TCN 68-141 : 1999 (2)

6.

Tổng đài số dung lượng nhỏ

TCN 68-146 : 1995 (3)

Ghi chú:

- (1) : Chỉ áp dụng cho chỉ tiêu kỹ thuật tại mục 3.2 của TCN 68-141 : 1999;

- (2) : Chỉ áp dụng cho chỉ tiêu kỹ thuật tại mục 3.1 của TCN 68-141 : 1999;

- (3) : Chỉ áp dụng cho chỉ tiêu kỹ thuật tại mục 7.1.3 của TCN 68-146 : 1995.

: Lists -> Ti%20liu -> Attachments
Attachments -> TỔng cục tiêu chuẩN Đo lưỜng chất lưỢng
Attachments -> Căn cứ Luật tổ chức HĐnd và ubnd ngày 26/11/2003
Attachments -> BỘ thông tin và
Attachments -> Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-cp ngày 03 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Attachments -> Truyền thôNG
Attachments -> Căn cứ Nghị định số 187/2007/NĐ-cp ngày 25/12/2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông
Attachments -> Căn cứ Nghị định số 51/2008/NĐ-cp ngày 22/4/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải
Attachments -> BỘ BƯu chính viễn thông ──── CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương