BỘ thông tin và truyềN thôNGtải về 17.58 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu26.07.2016
Kích17.58 Kb.


BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

---------------

Số: 759/QĐ-BTTTT


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------------------Hà Nội, ngày 4 tháng 6 năm 2009QUYẾT ĐỊNH

Về việc Chỉ định Phòng đo kiểm

----------------------

­BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Căn cứ Nghị định số 187/2007/NĐ-CP ngày 25/12/2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;

Căn cứ Quyết định số 50/2006/QĐ-BBCVT ngày 01/12/2006 của Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông (nay là Bộ Thông tin và Truyền thông) quy định về chỉ định phòng đo kiểm phục vụ công tác quản lý chất lượng thuộc quản lý chuyên ngành của Bộ Bưu chính, Viễn thông;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chỉ định phòng đo kiểm:

TRUNG TÂM ĐO KIỂM VIỄN THÔNG MOBITECHS

Thuộc: CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ HẠ TẦNG MẠNG THÔNG TIN DI ĐỘNG

đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của quy định về chỉ định phòng đo kiểm phục vụ công tác quản lý chất lượng thuộc quản lý chuyên ngành của Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành kèm theo quyết định số 50/2006/QĐ-BBCVT với danh mục chỉ định kèm theo quyết định này.

Điều 2. Phòng đo kiểm được chỉ định phải tuân thủ đầy đủ các yêu cầu về chỉ định theo quy định hiện hành.

Điều 3. Phòng đo kiểm có tên tại Điều 1 và các cơ quan, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực trong thời hạn 03 (ba) năm kể từ ngày ký ban hành.


Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Bộ trưởng (để b/c);

- Trung tâm Thông tin (để đăng website);

- Lưu: VT, KHCN.


KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

(Đã ký)


Nguyễn Thành Hưng

PHỤ LỤC

(Kèm theo Quyết định số 759/QĐ-BTTTT ngày 4 tháng 6 năm 2009

của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông)

Tên phòng đo kiểm được chỉ định: Trung tâm Đo kiểm Viễn thông MOBITECHS

Thuộc: Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật và Hạ tầng mạng Thông tin Di động

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 0103021688 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 28/01/2008, thay đổi lần 3 ngày 14/05/2009.

Địa chỉ: Số 24, lô 14A, đường Trung Yên 11, Phường Trung Hoà, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.
DANH MỤC ĐƯỢC CHỈ ĐỊNH


TT

Tên công trình

Quy định kỹ thuật, tiêu chuẩn, chỉ tiêu kỹ thuật

1.

Trạm gốc điện thoại di động mặt đất công cộng (BTS)

TCN 68-141:1999 (*)

TCN 68-135:2001

TCN 68-255:2006

TCVN 3718-1:20052.

Trạm truyền dẫn phát sóng vô tuyến điện (phát thanh, truyền hình)

TCN 68-141:1999 (*)

TCN 68-135:20013.

Trạm truyền dẫn vi ba đường dài trong nước

TCN 68-141:1999 (*)

TCN 68-135:2001

Ghi chú: (*): Chỉ áp dụng chỉ tiêu tiếp đất chống sét và tiếp đất bảo vệ


: file -> downloadfile1 -> 293
293 -> VĂn phòng chính phủ
293 -> Đề tài: Sự tập trung hóa báo chí ở các nước tư bản chủ nghĩa Giảng viên hướng dẫn
293 -> Chiến dịch đánh Tống 1075
293 -> BỘ thông tin và truyềN thông số: 956/QĐ-btttt cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
293 -> Lời Giới Thiệu Lịch sử Triết học
293 -> Các lệnh nhảy, vòng lặp và lệnh gọi
293 -> 143 NĂm vưƠng triều nguyễN (1802-1945)
293 -> Chương I các bộ VI điều khiển 8051 1 các bộ VI điều khiển và các bộ xử lý nhúng
293 -> HÀ NỘI – 2006 BỘ XÂy dựng cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
293 -> Số 13 Tháng 3/2008 Chiều hướng phát triển dân số và học sinh, hiện tại và tương lai Vũ Quang Việt
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương