BỘ thông tin và truyềN thông số: 642 /QĐ-btttt cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt namtải về 10.51 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu19.08.2016
Kích10.51 Kb.

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG


Số: 642 /QĐ-BTTTT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúcHà Nội, ngày 19 tháng 04 năm 2012
QUYẾT ĐỊNH

V/v công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sunghoặc thay thế, hủy bỏ hoặc bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thôngBỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
Căn cứ Nghị định số 187/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông và Nghị định số 50/2011/NĐ-CP ngày 24/6/2011 của Chính phủ về việc sửa đổi bổ sung Nghị định số 187/2007/NĐ-CP;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng;

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này những thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế, hủy bỏ hoặc bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. Nơi nhận:

- Như điều 3;

- Văn phòng Chính phủ;

- Bộ trưởng (để b/c);

- Các Thứ trưởng;

- Cục Kiểm soát thủ tục hành chính;

- Trung tâm Thông tin (để đưa tin);

- Lưu: VT, VP, P.KSTTHC(02), NTTH.26KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

Nguyễn Thành Hưng
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương