BỘ thông tin và truyềN thông số: 480 /QĐ-btttt cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt namtải về 13.06 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu17.08.2016
Kích13.06 Kb.

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Số: 480 /QĐ-BTTTTCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 15 tháng 4 năm 2009QUYẾT ĐỊNH

Ban hành “Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Thông tin và Truyền thông”

và “Quy chế xét tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Thông tin và Truyền thông”

BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;

Căn cứ Nghị định số 187/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ Thông tin và Truyền thông,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Thông tin và Truyền thông” và “Quy chế xét tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Thông tin và Truyền thông”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành và thay thế Quyết định số 1053/QĐ-BBCVT ngày 20/12/2004 của Bộ trưởng Bộ Bưu chính Viễn thông về việc Ban hành “Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp BCVT và CNTT” và Quy chế xét tặng, truy tặng.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Thường trực Hội đồng TĐKT Bộ, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ và các tổ chức, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận:

- Thủ tướng Chính phủ (để b/cáo);

- Văn phòng TW và các Ban của Đảng;

- VP Quốc hội, VP Chủ tịch nước, VP Chính phủ;

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

- UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;

- Cơ quan TW của các đoàn thể;

- Hội đồng TĐKT TW; Ban TĐKT TW;

- Bộ trưởng và các Thứ trưởng;

- Các thành viên Hội đồng TĐKT Bộ;

- Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ;

- Các Sở Thông tin và Truyền thông;

- Các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực TTTT;

- Websitte Bộ;

- Lưu: VT, TCCB.


BỘ TRƯỞNG

( Đã ký)


Lê Doãn Hợp

: Portals
Portals -> Phan Chau Trinh High School one period test no 2 Name: English : 11- time : 45 minutes Class: 11/ Code: 211 Chọn từ hoặc cụm từ thích hợp A, B, C, d để điền vào chỗ trống trong đoạn văn sau
Portals -> PHẦn I: thông tin cơ BẢn về ĐẠi hàn dân quốc và quan hệ việt nam-hàn quốc I- các vấN ĐỀ chung
Portals -> Năng suất lao động trong nông nghiệp: Vấn đề và giải pháp Giới thiệu
Portals -> LẤy ngưỜi học làm trung tâM
Portals -> BÀi tậP Ôn lưu huỳnh hợp chất lưu huỳnh khí sunfurơ so
Portals -> TỜ trình về việc ban hành mức thu phí tham gia đấu giá quyền sử dụng đất
Portals -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Portals -> GIẤY Ủy quyền tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương