BỘ thông tin và truyềN thông ¾¾¾¾¾¾¾ CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt namtải về 159.78 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu27.07.2016
Kích159.78 Kb.


BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

¾¾¾¾¾¾¾


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾Số: ….. /2013/TT-BTTTT

Hà Nội, ngày … tháng …. năm 2013

T
DỰ THẢO 2
HÔNG TƯ

Hướng dẫn một số nội dung của Nghị định 77/2012/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 90/2008/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2008 của Chính phủ về chống thư rác

¾¾¾¾¾¾¾


Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29 tháng 6 năm 2006;

Căn cứ Luật Viễn thông ngày 23 tháng 11 năm 2009;

Căn cứ Nghị định số 187/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Thông tin và Truyền thông, được sửa đổi, bổ sung theo Nghị định số 50/2011/NĐ-CP ngày 24 tháng 6 năm 2011;

Căn cứ Nghị định số 90/2008/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2008 của Chính phủ về chống thư rác;

Căn cứ Nghị định 77/2012/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 90/2008/NĐ-CP ngày 13 tháng 08 năm 2008 của Chính phủ về chống thư rác;

Theo đề nghị của Giám đốc Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam,

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư hướng dẫn một số nội dung của Nghị định 77/2012/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 90/2008/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2008 của Chính phủ về chống thư rác.

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

 1. Phạm vi điều chỉnh


Thông tư này hướng dẫn một số nội dung về quảng cáo qua thư điện tử, tin nhắn; cung cấp dịch vụ nội dung qua tin nhắn; đăng ký và sử dụng tên định danh; báo cáo thống kê việc cung cấp dịch vụ nội dung qua tin nhắn và sử dụng tên định danh.
 1. Đối tượng áp dụng


Thông tư này áp dụng đối với tổ chức cung cấp dịch vụ nội dung qua tin nhắn, tổ chức quảng cáo qua tin nhắn, tổ chức cung cấp dịch vụ quảng cáo bằng tin nhắn.
 1. Mã số quản lý dịch vụ nội dung qua tin nhắn và tên định danh


1. Để cung cấp dịch vụ nội dung qua tin nhắn, doanh nghiệp phải có mã số quản lý theo quy định tại khoản 15 Điều 1 Nghị định 77/2012/NĐ-CP.

2. Để sử dụng tên định danh cho mục đích quảng cáo bằng tin nhắn và cung cấp dịch vụ nội dung qua tin nhắn, tổ chức phải có tên định danh theo quy định tại khoản 13 Điều 1 Nghị định 77/2012/NĐ-CP.


 1. Thẩm quyền cấp mã số quản lý dịch vụ nội dung qua tin nhắn và tên định danh


1. Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam - Bộ Thông tin và Truyền thông (sau đây gọi là Trung tâm VNCERT) cấp mã số quản lý dịch vụ nội dung qua tin nhắn và tên định danh.

2. Thông tin liên hệ của Trung tâm VNCERT

- Số điện thoại 84-04-36404421

- Website: www.vncert.gov.vn

- Email: masoquanly@vncert.vn

- Địa chỉ: 18 Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội


 1. Đăng ký nhận quảng cáo


1. Tổ chức, cá nhân chỉ được phép gửi tin nhắn quảng cáo, thư điện tử quảng cáo đến người dùng khi người nhận thể hiện sự đồng ý nhận tin nhắn quảng cáo qua các phương thức:

a) Gửi tin nhắn đăng ký;

b) Khai báo vào mẫu đăng ký trên website, giấy in

c) Gửi thư điện tử đăng ký;

d) Gọi điện đến tổng đài để đăng ký.

2. Ngày sau khi người dùng đăng ký nhận tin nhắn quảng cáo, tổ chức, cá nhân phải gửi thông báo xác nhận việc đăng ký nhận tin nhắn quảng cáo tới số điện thoại của người dùng.

3. Ngày sau khi người dùng đăng ký nhận thư điện tử quảng cáo, tổ chức, cá nhân phải gửi thông báo xác nhận việc đăng ký nhận thư điện tử quảng cáo tới địa chỉ thư điện tử của người dùng.

4. Tổ chức, cá nhân phải phải công khai trên website và thực hiện đúng các thỏa thuận gửi tin nhắn quảng cáo, thư điện tử quảng cáo đối với người nhận.


 1. Hệ thống kỹ thuật tiếp nhận thư điện tử, tin nhắn quảng cáo


1. Khi gửi thư điện tử quảng cáo thì nhà cung cấp dịch vụ quảng cáo bằng thư điện tử phải gửi đồng thời một bản sao nội dung tới địa chỉ thư điện tử thuquangcao@vncert.vn.

2. Khi gửi tin nhắn quảng cáo thì nhà cung cấp dịch vụ quảng cáo bằng tin nhắn phải gửi đồng thời một bản sao nội dung tới địa chỉ 456.


 1. Hệ thống kỹ thuật của nhà cung cấp dịch vụ gửi thư điện tử, tin nhắn quảng cáo


1. Hệ thống kỹ thuật của nhà cung cấp dịch vụ quảng cáo bằng tin nhắn phải đáp ứng các điều kiện:

a) Đặt tại Việt Nam, có địa chỉ IP Việt Nam;

b) Sử dụng số điện thoại, đầu số do doanh nghiệp viễn thông di động cấp hoặc sử dụng tên định danh do Trung tâm VNCERT cấp để gửi tin nhắn quảng cáo;

c) Có đầy đủ các chức năng:

- Tiếp nhận đăng ký nhận quảng cáo;

- Tự động gắn nhãn, nội dung từ chối

- Tiếp nhận từ chối nhận quảng cáo, gửi thông tin xác nhận việc từ chối nhận quảng cáo và ngừng gửi quảng cáo tới người dùng.

- Tra cứu các tin nhắn tương tác với số điện thoại bất kỳ.


 1. Đăng ký và xác thực việc sử dụng dịch vụ nội dung qua tin nhắn


1. Nhà cung cấp dịch vụ nội dung qua tin nhắn chỉ được cung cấp dịch vụ và thu phí dịch vụ định kỳ của người dùng khi người dùng chủ động đăng ký sử dụng dịch vụ.

2. Việc đăng ký sử dụng dịch vụ của người dùng có thể được thể hiện dưới nhiều hình thức khác nhau trong đó tối thiểu phải có hình thức bằng tin nhắn thể hiện cam kết sử dụng, cung cấp dịch vụ giữa nhà cung cấp dịch vụ nội dung qua tin nhắn và người dùng.3. Nhà cung cấp dịch vụ nội dung qua tin nhắn phải cho phép người dùng khởi tạo đăng ký dịch vụ dưới một số hình thức sau:

a) Người dùng gửi tin nhắn với mã lệnh DK dichvu hoặc DANGKY dichvu hoặc REG dichvu tới đầu số của của nhà cung cấp dịch vụ nội dung qua tin nhắn để đăng ký sử dụng dịch vụ dichvu của SAP, dichvu ở đây được hiểu là một dịch vụ bất kỳ của nhà cung cấp dịch vụ nội dung qua tin nhắn. Ví dụ soạn DK XoSo để đăng ký nhận thông tin kết quả xổ số.

b) Người dùng khai báo đăng ký sử dụng dịch vụ qua Website của nhà cung cấp dịch vụ nội dung qua tin nhắn.
c) Người dùng gọi điện tới tổng đài của nhà cung cấp dịch vụ nội dung qua tin nhắn để đề nghị đăng ký sử dụng dịch vụ.

4. Nhà cung cấp dịch vụ nội dung qua tin nhắn gửi tin nhắn xác nhận việc đăng ký sử dụng dịch vụ tới số điện thoại của người dùng. Tin nhắn xác nhận có chứa tối thiểu các nội dung: xác nhận việc sử dụng dịch vụ mà người dùng đã đăng ký, giá cước dịch vụ/cách tính cước, cách hủy sử dụng dịch vụ và thông tin hướng dẫn tìm hiểu dịch vụ.
 1. Hủy sử dụng dịch vụ nội dung qua tin nhắn

1.Nhà cung cấp dịch vụ nội dung qua tin nhắn phải dừng cung cấp dịch vụ và thu phí sử dụng dịch vụ ngay khi người dùng hủy sử dụng dịch vụ.

2.Nhà cung cấp dịch vụ nội dung qua tin nhắn phải cho phép người dùng hủy sử dụng dịch vụ qua tin nhắn và điện thoại.

3.Nhà cung cấp dịch vụ nội dung qua tin nhắn phải cho phép người dùng hủy sử dụng dịch vụ bằng các hình thức sau:

a) Gửi tin nhắn với mã lệnh HUY dichvu hoặc STOP dichvu tới đầu số của nhà cung cấp dịch vụ nội dung qua tin nhắn để hủy sử dụng dịch vụ dichvu. Ví dụ HUY XoSo để hủy sử dụng dịch vụ nhận kết quả xổ số.

b) Gọi điện tới số điện thoại của nhà cung cấp dịch vụ nội dung để yêu cầu hủy sử dụng dịch vụ

4. Nhà cung cấp dịch vụ nội dung qua tin nhắn gửi tin nhắn tới người dùng để xác nhận người dùng đã hủy sử dụng dịch vụ. Thông tin xác nhận phải đảm bảo có đầy đủ nội dung: dịch vụ yêu cầu hủy, thời gian hủy, hướng dẫn đăng ký sử dụng lại dịch vụ.Chương II

CẤP MÃ SỐ QUẢN LÝ DỊCH VỤ NỘI DUNG QUA TIN NHẮN VÀ TÊN ĐỊNH DANH

Mục 1

CẤP MÃ SỐ QUẢN LÝ DỊCH VỤ NỘI DUNG QUA TIN NHẮN

 1. Điều kiện cấp mã số quản lý dịch vụ nội dung qua tin nhắn


 1. Có trang thông tin điện tử sử dụng tên miền quốc gia Việt Nam ".vn"; trang thông tin điện tử phải có chức năng cho phép người dùng tra cứu các thông tin về dịch vụ, tối thiểu bao gồm các thông tin giới thiệu dịch vụ, giá cước dịch vụ, cách sử dụng dịch vụ, cách từ chối sử dụng dịch vụ;

 2. Có hệ thống cho phép người dùng đăng ký sử dụng dịch vụ và hệ thống tiếp nhận yêu cầu từ chối sử dụng dịch vụ của người dùng;
 1. Nguyên tắc cấp mã số quản lý


Mã số quản lý được cấp theo thứ tự đăng ký và đảm bảo:

1. Không trùng lặp.

2. Không gây nhầm lẫn giữa các mã số quản lý với nhau

3. Không xâm phạm đến lợi ích quốc gia hoặc không phù hợp với đạo đức xã hội, với thuần phong, mỹ tục của dân tộc;

4. Thể hiện tính nghiêm túc để tránh sự hiểu lầm hoặc xuyên tạc do tính đa âm, đa nghĩa hoặc khi không dùng dấu trong tiếng Việt.

 1. Hồ sơ, quy trình cấp mã số quản lý dịch vụ nội dung qua tin nhắn


 1. Hồ sơ đăng ký mã số quản lý

a) Bản sao giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;

b) Bản khai đăng ký mã số quản lý theo mẫu tại Phụ lục 1A;c) Danh sách các dịch vụ cung cấp theo mẫu tại Phụ lục 1B.

 1. Quy trình cấp mã số quản lý

 1. Doanh nghiệp kiểm tra danh sách các mã số quản lý đã được cấp trên trang tin điện tử của Trung tâm VNCERT (www.vncert.gov.vn) để đảm bảo việc đăng ký mã số quản lý không bị trùng lặp;

 2. Doanh nghiệp tải mẫu bản khai đăng ký mã số quản lý tại địa chỉ www.vncert.gov.vn và điền đầy đủ thông tin vào bản khai;

 3. Doanh nghiệp gửi hồ sơ đăng ký mã số quản lý về Trung tâm VNCERT;

 4. Trung tâm VNCERT thẩm định hồ sơ, kiểm tra hệ thống kỹ thuật của doanh nghiệp nhằm đảm bảo hồ sơ, hệ thống kỹ thuật đầy đủ và đáp ứng đúng điều kiện cung cấp dịch vụ

 5. Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Trung tâm VNCERT có trách nhiệm cấp giấy chứng nhận mã số quản lý; trường hợp từ chối, Trung tâm VNCERT phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.
 1. Sử dụng mã số quản lý


  1. Mã số quản lý có chiều dài 03 ký tự là các chữ cái Latin viết hoa (từ A đến Z) hoặc chữ số (từ 0 đến 9).

  2. Mã số quản lý được gắn vào trước nội dung mỗi tin nhắn cung cấp dịch vụ trả về cho người dùng và được đặt giữa ký tự “(“ và “)” nhằm phân tách với phần nội dung của tin nhắn.

Ví dụ: Doanh nghiệp được cấp mã số quản lý ABC thì nội dung qua tin nhắn trả về có dạng “(ABC) Bai hat ban chon la...”.

  1. Mã số quản lý có thời hạn là 03 năm kể từ ngày được cấp.

  2. Mẫu giấy chứng nhận mã số quản lý theo mẫu tại Phụ lục 1C.
 1. Thay đổi thông tin đăng ký mã số quản lý


Khi sửa đổi, bổ sung thông tin liên quan tới việc đăng ký mã số quản lý, doanh nghiệp có trách nhiệm gửi các thông tin sửa đổi, bổ sung về Trung tâm VNCERT.
 1. Gia hạn mã số quản lý


  1. Chậm nhất là 30 ngày trước khi mã số quản lý hết hiệu lực, nhà cung cấp dịch vụ nội dung qua tin nhắn phải gửi công văn đề nghị gia hạn mã số quản lý.

  2. Trung tâm VNCERT có trách nhiệm gửi công văn xác nhận việc gia hạn mã số quản lý cho nhà cung cấp dịch vụ nội dung qua tin nhắn.

  3. Thời gian gia hạn mã số quản lý là 03 năm.
 1. Thu hồi mã số quản lý


1. Mã số quản lý sẽ không còn giá trị sử dụng và sẽ tự động bị thu hồi trong các trường hợp sau:

 1. Hết thời hạn hiệu lực mà không có văn bản gia hạn;

 2. Doanh nghiệp bị giải thể hoặc bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đầu tư hoặc các loại giấy phép cung cấp dịch vụ liên quan khác;

 3. Doanh nghiệp có đề nghị thu hồi mã số quản lý bằng văn bản;

 4. Doanh nghiệp vi phạm bị xử phạt hành chính có áp dụng biện pháp thu hồi mã số quản lý.

2. Việc thu hồi mã số quản lý được Trung tâm VNCERT thông báo bằng văn bản và đăng tải trên trang thông tin điện tử http://www.vncert.gov.vn.

3. Kể từ ngày mã số quản lý bị thu hồi, doanh nghiệp phải chấm dứt việc sử dụng mã số quản lý đó.


 1. Lệ phí cấp, gia hạn mã số quản lý


Tổ chức, cá nhân được cấp, gia hạn mã số quản lý có trách nhiệm nộp lệ phí theo quy định của pháp luật về lệ phí.

Mục 2

CẤP TÊN DỊNH DANH

 1. Điều kiện cấp tên định danh


Mọi tổ chức đều có quyền đăng ký và sử dụng tên định danh cho mục đích quảng cáo bằng tin nhắn và cung cấp dịch vụ nội dung qua tin nhắn.
 1. Nguyên tắc cấp tên định danh


 1. Bình đẳng, không phân biệt đối xử;

 2. Đăng ký trước được quyền sử dụng trước;

 3. Thể hiện tính nghiêm túc để tránh gây sự hiểu nhầm hoặc xuyên tạc do tính đa âm, đa nghĩa hoặc khi không dùng dấu trong tiếng Việt;

 4. Không trùng với tên của tổ chức Đảng, cơ quan nhà nước.
 1. Hồ sơ, quy trình cấp tên định danh


 1. Hồ sơ đăng ký tên định danh

a) Bản sao giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc văn bản tương tự;

b) Bản khai đăng ký tên định danh theo mẫu tại Phụ lục 2A; 1. Quy trình cấp tên định danh

 1. Tổ chức kiểm tra danh sách các tên định danh đã được cấp trên trang tin điện tử của Trung tâm VNCERT (www.vncert.gov.vn) để đảm bảo việc đăng ký tên định danh không bị trùng lặp;

 2. Tổ chức tải mẫu bản khai đăng ký tên định danh tại địa chỉ www.vncert.gov.vn và điền đầy đủ thông tin vào bản khai;

 3. Tổ chức gửi hồ sơ đăng ký tên định danh về Trung tâm VNCERT;

 4. Trung tâm VNCERT thẩm định hồ sơ đăng ký tên định danh

 5. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Trung tâm VNCERT có trách nhiệm cấp giấy chứng nhận tên định danh; trường hợp từ chối, Trung tâm VNCERT phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.
 1. Thay đổi thông tin đăng ký tên định danh


Khi sửa đổi, bổ sung thông tin liên quan tới việc đăng ký tên định danh, tổ chức có trách nhiệm gửi các thông tin sửa đổi, bổ sung về Trung tâm VNCERT.
 1. Thu hồi tên định danh


Tên định danh sẽ không còn giá trị sử dụng và tự động bị thu hồi trong các trường hợp sau:

 1. Sử dụng tên định danh để gửi tin nhắn rác hoặc cung cấp các dịch vụ vi phạm các quy định của pháp luật.

 2. Không nộp phí sử dụng tên định danh.

 3. Theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
 1. Phí, lệ phí cấp tên định danh


Tổ chức, cá nhân được cấp tên định danh có trách nhiệm nộp phí, lệ phí theo quy định của pháp luật về lệ phí.
 1. Mẫu giấy cấp tên định danh


Mẫu giấy cấp tên định danh được quy định trong Phụ lục 2B của Thông tư này.

Chương III

CHẾ ĐỘ BÁO CÁO, THỐNG KÊ

 1. Cơ quan tiếp nhận báo cáo


1. Tổ chức, doanh nghiệp gửi báo cáo về Trung tâm VNCERT - Bộ Thông tin và Truyền thông

- Địa chỉ: 18 Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội.

- Email: baocao@vncert.vn.

2. Thông tin chi tiết về cách thức báo cáo được đăng tải trên thông tin điện tử của Trung tâm VNCERT http://www.vncert.gov.vn.


 1. Yêu cầu báo cáo


 1. Nhà cung cấp dịch vụ nội dung qua tin nhắn thực hiện báo cáo định kỳ 06 tháng theo mẫu báo cáo tại Phụ lục 3A Thông tư này.

 2. Tổ chức được cấp tên định danh thực hiện báo cáo định kỳ 06 tháng theo mẫu báo cáo tại Phụ lục 3B Thông tư này.

 3. Tổ chức, doanh nghiệp thực hiện báo cáo đột xuất khi có yêu cầu của Trung tâm VNCERT.
 1. Thời gian báo cáo


Tổ chức, nhà cung cấp dịch vụ nội dung qua tin nhắn thực hiện báo cáo định kỳ trước ngày 15 tháng 01 và 15 tháng 07 hàng năm.

Chương IV

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

 1. Điều khoản chuyển tiếp


1. Tổ chức, doanh nghiệp đã sử dụng tên định danh để quảng cáo hoặc cung cấp dịch vụ nội dung qua tin nhắn nếu có nhu cầu tiếp tục sử dụng tên định danh phải thực hiện thủ tục đăng ký tên định danh trước ngày …. tháng …. năm 2013.

2. Các tổ chức, doanh nghiệp khác nếu có nhu cầu sử dụng tên định danh gửi hồ sơ đăng ký tên định danh về Trung tâm VNCERT từ ngày ngày …. tháng …. năm 2013.


 1. Hiệu lực thi hành


Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày .... tháng .... năm 2013.
 1. Tổ chức thực hiện


1. Chánh Văn phòng, Giám đốc Trung tâm VNCERT, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các doanh nghiệp và các tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.

2. Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh vướng mắc, các tổ chức, cá nhân phản ánh về Bộ Thông tin và Truyền thông (Trung tâm VNCERT) để bổ sung, sửa đổi cho phù hợp./.Nơi nhận:

- Thủ tướng, các PTT Chính phủ;

- Văn phòng Trung ương Đảng;

- Văn phòng Tổng Bí thư;

- Văn phòng Quốc hội;

- Văn phòng Chủ tịch nước;

- Văn phòng Chính phủ;

- Tòa án nhân dân tối cao;

- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;

- Kiểm toán nhà nước;

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;

- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);

- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

- Sở TT&TT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

- Bộ TTTT: Bộ trưởng, các Thứ trưởng;

- Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ TTTT;

- Các doanh nghiệp viễn thông;

- Công báo, Cổng thông tin điện tử Chính phủ;

- Cổng thông tin điện tử Bộ TTTT;

- Lưu: VT, Trung tâm VNCERT.BỘ TRƯỞNG

 

                

 

Nguyễn Bắc Son

 

 PHỤ LỤC 1A: MẪU BẢN KHAI ĐĂNG KÝ MÃ SỐ QUẢN LÝ
TÊN DOANH NGHIỆP/TỔ CHỨC
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúcBẢN KHAI ĐĂNG KÝ MÃ SỐ QUẢN LÝ

1. Thông tin về tổ chức/công ty

Tên tổ chức/công ty

……........................................................................................

Giấy phép kinh doanh số/

Quyết định thành lập số……........................................................................................

Điện thoại

……........................................................................................

Fax

……........................................................................................

Email

……........................................................................................

Website

……........................................................................................

2. Mã số quản lý đăng ký

……........................................................................................

3. Thông tin kỹ thuật

Website cung cấp thông tin

……........................................................................................

Địa chỉ IP website cung cấp thông tin

……........................................................................................

Danh sách đầu số cung cấp dịch vụ

……........................................................................................

Địa chỉ đăng ký sử dụng dịch vụ

……........................................................................................

Địa chỉ hủy sử dụng dịch vụ

……........................................................................................

5. Đầu mối liên hệ

Họ tên

……........................................................................................

Chức vụ

……........................................................................................

Địa chỉ

……........................................................................................

Điện thoại cố định và di động

……........................................................................................

Email

……........................................................................................

Tổ chức đăng ký tên định danh cam kết tuân thủ:

(1) Các quy định của pháp luật về chống thư rác.

(2) Cập nhật đầy đủ cho VNCERT mỗi khi có thay đổi thông tin về Bản khai đăng ký mã số quản lý. Tự chịu trách nhiệm khi các thông báo từ VNCERT không đến đúng địa chỉ do không cập nhật kịp thời các thông tin trên.

......., ngày ....... tháng ....... năm .......Xác nhận của chủ thể đăng ký

(Ký tên, đóng dấu)

PHỤ LỤC 1B: MẪU DANH SÁCH DỊCH VỤ
TÊN DOANH NGHIỆP/TỔ CHỨC
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúcBẢNG DANH SÁCH DỊCH VỤ

(1)Tên dịch vụ

(2)Mã lệnh sử dụng

(3)Giá cước

(4)Đầu số /

Tên định danh

(5)Cách thức tính cước

(6)Mô tả dịch vụ

Giải thích:

 1. Tên dịch vụ: tên của loại dịch vụ cung cấp.

 2. Mã lệnh sử dụng: các mã lệnh được sử dụng đối với dịch vụ

 3. Giá cước: giá cước tương ứng

 4. Đầu số/Tên định danh: đầu số hoặc tên định danh được sử dụng để cung cấp dịch vụ

 5. Các thức tính cước: tính cước theo gói ngày/tuần/tháng/năm hay theo từng bản tin gửi lên.

 6. Mô tả dịch vụ: giới thiệu một số thông tin về dịch vụ

Ví dụ:

(1)Tên dịch vụ

(2)Mã lệnh sử dụng

(3)Giá cước

(VNĐ)

(4)Đầu số /

Tên định danh

(5)Cách thức tính cước

(6)Mô tả dịch vụ

Dịch vụ kết quả xổ số

KQ, XS

500/1 bản tin

8XXX,

ABC


Theo bản tin

Cung cấp kết quả xổ số hàng ngày

Dịch vụ truy vấn tài khoản ngân hàng

TK

15000/1 tháng

6XXX,

NGANHANG


Theo gói (hàng tháng)

Cung cấp thông tin biến động số dư tài khoản

PHỤ LỤC 1C: MẪU GIẤY CHỨNG NHẬN MÃ SỐ QUẢN LÝ

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

TRUNG TÂM ỨNG CỨU KHẨN CẤP MÁY TÍNH VIỆT NAM
GIẤY CHỨNG NHẬN

MÃ SỐ QUẢN LÝ

Dịch vụ nội dung qua tin nhắn

Số ……/VNCERT-MSQL


Mã số quản lý: 

Tên doanh nghiệp: ………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………….

Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………………………..

Website: ……………………………………………………………………………………………………

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (hoặc giấy chứng nhận đầu tư) số: …….……….

Mã số quản lý này có hiệu lực đến hết ngày ……/……./……………..

Hà Nội , ngày …… tháng …… năm …………

GIÁM ĐỐC
PHỤ LỤC 2A: MẪU BẢN KHAI ĐĂNG KÝ TÊN ĐỊNH DANH
TÊN DOANH NGHIỆP/TỔ CHỨC
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúcBẢN KHAI ĐĂNG KÝ TÊN ĐỊNH DANH

1. Thông tin về tổ chức/công ty

Tên tổ chức/công ty

……........................................................................................

Giấy phép kinh doanh số/

Quyết định thành lập số……........................................................................................

Điện thoại

……........................................................................................

Fax

……........................................................................................

Email

……........................................................................................

Website

……........................................................................................

2. Danh sách các tên định danh cần đăng ký

Tên định danh

Mục đích sử dụng

…………………………………

……........................................................................................

…………………………………

……........................................................................................

3. Đầu mối liên hệ

Họ tên

……........................................................................................

Chức vụ

……........................................................................................

Địa chỉ

……........................................................................................

Điện thoại cố định

và di động……........................................................................................

Email

……........................................................................................

Tổ chức đăng ký tên định danh cam kết tuân thủ:


 1. Các quy định của pháp luật về chống thư rác.

 2. Cập nhật đầy đủ cho Trung tâm VNCERT mỗi khi có thay đổi thông tin về Bản khai đăng ký tên định danh. Tự chịu trách nhiệm khi các thông báo từ Trung tâm VNCERT không đến đúng địa chỉ do không cập nhật kịp thời các thông tin trên.

......., ngày ....... tháng ....... năm .......

Xác nhận của chủ thể đăng ký

(Ký tên, đóng dấu)

PHỤ LỤC 2B: MẪU GIẤY CHỨNG NHẬN TÊN ĐỊNH DANH

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

TRUNG TÂM ỨNG CỨU KHẨN CẤP MÁY TÍNH VIỆT NAM
GIẤY CHỨNG NHẬN

TÊN ĐỊNH DANH

Số ……/VNCERT-TDD


Tên định danh: ……………………………………………………………………………………………

Chủ thể đăng ký: ………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………….

Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………………………..

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (hoặc giấy chứng nhận đầu tư) số: …….……….

Thời hạn sử dụng từ ngày ……/……./…………….. đến ngày ……/……./……………..

Việc gia hạn hiệu lực sử dụng tiếp theo sẽ được xác định trên cơ sở đóng phí duy trì tên định danh của chủ thể đăng ký ./.

Hà Nội , ngày …… tháng …… năm …………

GIÁM ĐỐCPHỤ LỤC 3A: MẪU BÁO CÁO ĐỊNH KỲ CỦA NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ NỘI DUNG QUA TIN NHẮN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

.….….…., ngày ………. tháng….….…. năm ….….….

Kính gửi: Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt NamBÁO CÁO ĐỊNH KỲ

CỦA NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ NỘI DUNG QUA TIN NHẮN

(Từ ngày ……tháng …… năm……… đến ngày …….. tháng …….. năm……….)

Tên doanh nghiệp: …………………………………………………………………….

Địa chỉ: ………………………………………………………………………………..

Mã số quản lý……. Cấp ngày ……….. có hiệu lực đến ngày…………

1. Tổng doanh thu và mức độ tăng trưởng từ dịch vụ nội dung qua tin nhắn

- Tổng doanh thu trong năm:………………………………

- Mức độ tăng trưởng so với năm trước …………………….

2. Thống kê về số lượng dịch vụ


Số lượng dịch vụ

Dịch vụ theo bản tin

Dịch vụ theo gói

Tổng số

Số lượng tăng/giảm

Tổng số

Số lượng tăng/giảm

3. Thống kê về số lượng người dùng dịch vụ

Số người dùng dịch vụ

Dịch vụ theo bản tin

Dịch vụ theo gói

Tổng số

Số lượng tăng/giảm so với kỳ trước

Tổng số

Số lượng tăng/giảm so với kỳ trước

4. Kiến nghị

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………

PHỤ LỤC 3B: MẪU BÁO CÁO ĐỊNH KỲ VỀ TÊN ĐỊNH DANH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

.….….…., ngày ………. tháng….….…. năm ….….….

Kính gửi: Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt NamBÁO CÁO NĂM

CỦA CHỦ THỂ ĐĂNG KÝ TÊN ĐỊNH DANH

(Từ ngày ……tháng …… năm……… đến ngày …….. tháng …….. năm……….)

Tên chủ thể: …………………………………………………………………….

Địa chỉ: ………………………………………………………………………………..1. Thống kê về việc sử dụng tên định danh cho mục đích quảng cáo bằng tin nhắn

Tên định danh được cấp

Số lượng tin nhắn quảng cáo sử dụng tên định danh2. Thống kê về việc sử dụng tên định danh cho mục đích cung cấp dịch vụ nội dung qua tin nhắn

Tên định danh được cấp

Số lượng tin nhắn quảng cáo sử dụng tên định danh3. Kiến nghị

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………


: files
files -> Sạt-đe rằng: Nầy là lời phán của Đấng có bảy vì thần Đức Chúa Trời và bảy ngôi sao
files -> HƯỚng dẫn càI ĐẶt và SỬ DỤng phần mềm tạo bài giảng e-learning
files -> VIỆn chăn nuôi trịnh hồng sơn khả NĂng sản xuất và giá trị giống của dòng lợN ĐỰc vcn03 luậN Án tiến sĩ NÔng nghiệp hà NỘI 2014
files -> ĐẠi học quốc gia hà NỘi trưỜng đẠi học khoa học tự nhiên nguyễn Thị Hương XÂy dựng quy trình quản lý CÁc công trìNH
files -> PHỤ LỤC 2 TỔng hợp danh mục tài liệu tham khảO
files -> BÁo cáo quy hoạch vùng sản xuất vải an toàn tỉnh bắc giang đẾn năM 2020 (Thuộc dự án nâng cao chất lượng, an toàn sản phẩm nông nghiệp và phát triển chương trình khí sinh học ) Cơ quan chủ trì
files -> BỘ TÀi nguyên và MÔi trưỜng
files -> 1. Mục tiêu đào tạo: Mục tiêu chung
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương