BỘ thưƠng mại bộ TÀi chính số: 07/2007/ttlt-btm-btc cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt namtải về 252.3 Kb.
trang2/2
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích252.3 Kb.
#321
1   2

3. Thời gian khuyến mại:


4. Địa bàn (phạm vi) khuyến mại:

5. Hình thức khuyến mại:

6. Khách hàng của chương trình khuyến mại (đối tượng hưởng khuyến mại):

7. Cơ cấu giải thưởng:


Cơ cấu giải thưởng

Nội dung

giải thưởng

Trị giá giải thưởng

(VNĐ)

Số giải

Thành tiền

(VNĐ)

Giải nhất

Giải nhì

Giải khuyến khích

Tổng cộng:


Chú ý:

- Đề nghị miêu tả chi tiết nội dung và ký mã hiệu từng giải thưởng;

- Quy định rõ giải thưởng có được quy đổi thành tiền mặt hay không;

- Tổng giá trị giải thưởng so với tổng giá trị hàng hoá khuyến mại;
8. Nội dung chi tiết thể lệ chương trình khuyến mại:

- Cách thức tiến hành chương trình khuyến mại và tham gia để trúng thưởng; quyền lợi của khách hàng khi tham gia chương trình khuyến mại.

- Tổng số bằng chứng xác định trúng thưởng (phiếu cào, phiếu rút thăm, nắp chai, khoen lon...) sẽ phát hành.

- Quy định về cách thức xác định trúng thưởng:

- Cách thức đưa bằng chứng xác định trúng thưởng vào sản phẩm khuyến mại:

- Quy định về tính hợp lệ của bằng chứng xác định trúng thưởng:

- Thời gian, địa điểm và cách thức xác định trúng thưởng:

- Thời hạn tiếp nhận thông báo trúng thưởng từ khách hàng trúng thưởng:

- Địa điểm, cách thức và thủ tục trao thưởng:

- Thời hạn kết thúc trao thưởng:

- Quy định về đầu mối giải đáp thắc mắc cho khách hàng về các vấn đề liên quan đến chương trình khuyến mại (người liên hệ, điện thoại…).

9. Trách nhiệm thông báo:

- Quy định về trách nhiệm của thương nhân trong việc thông báo công khai chi tiết nội dung của thể lệ chương trình khuyến mại (trên phương tiện thông tin đại chúng; tại địa điểm bán sản phẩm khuyến mại; trên hoặc đính kèm sản phẩm khuyến mại).

- Quy định về trách nhiệm của thương nhân trong việc thông báo kết quả trúng thưởng trên ít nhất một phương tiện thông tin đại chúng và thông báo trực tiếp cho người trúng thưởng.

10. Các qui định khác

- Quy định cụ thể các đối tượng được tham gia hoặc không được tham gia chương trình khuyến mại (áp dụng hoặc không áp dụng cho nhân viên của doanh nghiệp, các đại lý, nhà phân phối, nhà quảng cáo, in ấn phục vụ chương trình khuyến mại, vị thành niên, trẻ em…)

- Trách nhiệm của người tham gia chương trình đối với chi phí phát sinh khi nhận thưởng, kể cả thuế thu nhập không thường xuyên.

- Ý định sử dụng thông tin và hình ảnh của người trúng thưởng vào các hoạt động quảng cáo.

- Qui định về trách nhiệm của thương nhân trong khâu in ấn và đưa bằng chứng xác định trúng thưởng vào sản phẩm khuyến mại.

- Qui định về trách nhiệm của thương nhân trong việc lưu trữ bằng chứng trúng thưởng của thương nhân phục vụ cho công tác kiểm tra giám sát.

- Trách nhiệm của thương nhân trong trường hợp có khiếu nại, tranh chấp….
Đại diện theo pháp luật của thương nhân

(Ký tên & đóng dấu)
Hồ sơ gửi kèm:


 • Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

 • Hình ảnh sản phẩm khuyến mại.

 • Hình ảnh sản phẩm dùng để khuyến mại.

 • Mẫu bằng chứng xác định trúng thưởng.

 • Bản sao Giấy chứng nhận chất lượng hàng hóa khuyến mại (theo quy định của pháp luật nếu có).

 • Bản sao tờ khai hàng hóa nhập khẩu (đối với sản phẩm khuyến mại nhập khẩu).

 • Danh sách các địa điểm sẽ tiến hành hoạt động khuyến mại và các điểm đổi thưởng.

 • Giấy ủy quyền làm thủ tục khuyến mại (nếu có).

 • Các giấy tờ khác.


Ghi chú: Nội dung hướng dẫn tại các điểm 8, 9 và 10 chỉ mang tính tham khảo. Thương nhân cần căn cứ vào thực tế để xây dựng thể lệ chương trình khuyến mại cụ thể và phù hợp.

Mẫu KM-4

(Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 07/2007/TTLT-BTM-BTC

ngày 06 tháng 7 năm 2007 của Bộ Thương mại - Bộ Tài chính)


BỘ THƯƠNG MẠI

CỤC XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI

(SỞ THƯƠNG MẠI ...)
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
......., ngày … tháng … năm 200...


BIÊN NHẬN

HỒ SƠ THÔNG BÁO/ĐĂNG KÝ THỰC HIỆN KHUYẾN MẠI
1. Ngày … tháng … năm 200… Cục Xúc tiến thương mại (Sở Thương mại) tiếp nhận hồ sơ của: (tên thương nhân nộp hồ sơ thực hiện khuyến mại)

Địa chỉ: ……………………………………………………………………………

Điện thoại: ………………………... Fax: ………………………………………

Nội dung: • thông báo thực hiện khuyến mại: (tên chương trình khuyến mại)

 • đăng ký thực hiện khuyến mại: (tên chương trình khuyến mại)

Thời gian thực hiện: từ ........ đến .…………………………………………………..

2. Hồ sơ gồm: • Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

 • Hình ảnh sản phẩm khuyến mại.

 • Hình ảnh sản phẩm dùng để khuyến mại.

 • Mẫu bằng chứng xác định trúng thưởng.

 • Bản sao Giấy chứng nhận chất lượng hàng hóa khuyến mại (theo quy định của pháp luật nếu có).

 • Bản sao tờ khai hàng hóa nhập khẩu (đối với sản phẩm khuyến mại nhập khẩu).

 • Danh sách các địa điểm sẽ tiến hành hoạt động khuyến mại và các điểm đổi thưởng.

 • Giấy ủy quyền làm dịch vụ khuyến mại (nếu thuê đơn vị thứ ba làm dịch vụ khuyến mại).

 • Báo cáo kết quả thực hiện khuyến mại (Mẫu KM-12) của (tên chương trình khuyến mại liền kề trước đó nếu có)

 • Các giấy tờ khác.

3. Ngày trả công văn xác nhận (đối với hồ sơ đăng ký thực hiện khuyến mại): .............
HỌ VÀ TÊN NGƯỜI TIẾP NHẬN

(Ký và ghi rõ họ tên)

Mẫu KM-5

(Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 07/2007/TTLT-BTM-BTC

ngày 06 tháng 7 năm 2007 của Bộ Thương mại - Bộ Tài chính)


BỘ THƯƠNG MẠI

CỤC XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI

(SỞ THƯƠNG MẠI ...)

Số: …………

V/v điều chỉnh, bổ sung hồ sơ đăng ký thực hiện khuyến mại


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
.., ngày … tháng… năm 200…

Kính gửi:..........................................


Căn cứ Luật Thương mại, Nghị định số 37/2006/NĐ-CP ngày 4/4/2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại và Thông tư liên tịch số 07/2007/TTLT-BTM-BTC ngày 06 tháng 7 năm 2007 hướng dẫn thực hiện một số điều về khuyến mại và hội chợ, triển lãm thương mại;

Xét hồ sơ gửi kèm theo công văn số ........ ngày... tháng... năm 200… của (tên thương nhân) đăng ký thực hiện chương trình khuyến mại (tên chương trình khuyến mại, thời gian, địa bàn khuyến mại), Cục Xúc tiến thương mại (Sở Thương mại) đề nghị (tên thương nhân) điều chỉnh, bổ sung trong hồ sơ những nội dung, tài liệu sau đây: • Thời gian khuyến mại: ................................................;

 • Địa điểm trao thưởng: ................................................;

 • Thời gian trao thưởng: ................................................;

 • Báo cáo kết quả thực hiện khuyến mại (Mẫu KM-12) của (tên chương trình khuyến mại liền kề trước đó nếu có)

 • Hình ảnh sản phẩm khuyến mại/sản phẩm dùng để khuyến mại;

 • Mẫu bằng chứng xác định trúng thưởng;

 • Bản sao Giấy chứng nhận chất lượng hàng hóa khuyến mại;

 • Bản sao tờ khai hàng hóa nhập khẩu (nếu có);

 • Các nội dung ( hoặc giấy tờ) khác:................................................../.

Thời hạn xử lý hồ sơ được tính từ thời điểm cơ quan quản lý nhà nước nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Cục Xúc tiến thương mại (Sở Thương mại) thông báo để (tên thương nhân) biết, thực hiện./.
Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT,...


CỤC TRƯỞNG

(GIÁM ĐỐC)

(Ký tên và đóng dấu)


Mẫu KM-6

(Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 07/2007/TTLT-BTM-BTC

ngày 06 tháng 7 năm 2007 của Bộ Thương mại - Bộ Tài chính)


BỘ THƯƠNG MẠI

CỤC XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI

(SỞ THƯƠNG MẠI ...)

Số: …………

V/v xác nhận đăng ký thực hiện khuyến mại


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
.., ngày … tháng… năm 200…

Kính gửi: ........................................................................................................


Căn cứ Luật Thương mại, Nghị định số 37/2006/NĐ-CP ngày 4 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại và Thông tư liên tịch số 07/2007/TTLT-BTM-BTC ngày 06 tháng 7 năm 2007 hướng dẫn thực hiện một số điều về khuyến mại và hội chợ, triển lãm thương mại;

Trả lời công văn số ......... ngày... tháng... năm ... của (tên thương nhân) đăng ký thực hiện khuyến mại, Cục Xúc tiến thương mại (Sở Thương mại) xác nhận (tên thương nhân) đăng ký thực hiện khuyến mại với nội dung sau: • Tên chương trình khuyến mại: .......................................................................

 • Hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại: ............................................................

 • Hàng hoá, dịch vụ dùng để khuyến mại: …………………………………...

 • Thời gian khuyến mại: ...................................................................................

 • Địa bàn (phạm vi) thực hiện khuyến mại:…………………………………….

 • Hình thức khuyến mại: ..................................................................................

 • Khách hàng của chương trình khuyến mại (đối tượng được hưởng khuyến mại): ......................................................................

Nội dung thể lệ chương trình khuyến mại kèm theo.

(Tên thương nhân) có trách nhiệm: • Thông báo công khai nội dung, thể lệ, thời gian khuyến mại và thực hiện đúng cam kết với khách hàng.

 • Thực hiện đúng các quy định về khuyến mại của Luật Thương mại, Nghị định số 37/2006/NĐ-CP ngày 4 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại và Thông tư liên tịch số 07/2007/TTLT-BTM-BTC ngày 06 tháng 7 năm 2007 hướng dẫn thực hiện một số điều về khuyến mại và hội chợ, triển lãm thương mại.

 • Trong thời hạn 45 (bốn mươi lăm) ngày kể từ ngày kết thúc thời hạn trao thưởng của chương trình khuyến mại, (tên thương nhân) có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện khuyến mại về Cục Xúc tiến thương mại (Sở Thương mại)./.
Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT,...


CỤC TRƯỞNG

(GIÁM ĐỐC)

(Ký tên và đóng dấu)Mẫu KM-7

(Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 07/2007/TTLT-BTM-BTC

ngày 06 tháng 7 năm 2007 của Bộ Thương mại - Bộ Tài chính)


BỘ THƯƠNG MẠI

CỤC XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI

(SỞ THƯƠNG MẠI ...)

Số: …………

V/v không xác nhận đăng ký thực hiện khuyến mại


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
.., ngày … tháng… năm 200…

Kính gửi:......................................................................................................


Căn cứ Luật Thương mại, Nghị định số 37/2006/NĐ-CP ngày 4 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại và Thông tư liên tịch số 07/2007/TTLT-BTM-BTC ngày 06 tháng 7 năm 2007 hướng dẫn thực hiện một số điều về khuyến mại và hội chợ, triển lãm thương mại;

Xét hồ sơ gửi kèm theo công văn số ........ ngày... tháng ... năm ... của (tên thương nhân) đăng ký thực hiện chương trình khuyến mại (tên chương trình, thời gian, địa bàn khuyến mại);

Cục Xúc tiến thương mại (Sở Thương mại) không xác nhận việc đăng ký thực hiện chương trình khuyến mại (tên chương trình khuyến mại) của (tên thương nhân) với lý do:


 • Chương trình khuyến mại vi phạm các quy định tại Điều 100 Luật Thương mại, Điều 4 Nghị định số 37/2006/NĐ-CP.

 • Lý do khác: ...............................................

Cục Xúc tiến thương mại (Sở Thương mại) thông báo để (tên thương nhân) biết và thực hiện./.
Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT,...


CỤC TRƯỞNG

(GIÁM ĐỐC)

(Ký tên và đóng dấu)


Mẫu KM-8

(Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 07/2007/TTLT-BTM-BTC

ngày 06 tháng 7 năm 2007 của Bộ Thương mại - Bộ Tài chính)


Tên thương nhân
Cv số: ..........

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
.., ngày tháng năm 200…


THÔNG BÁO/ĐĂNG KÝ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI
Kính gửi: ......................................
- Tên thương nhân:…………………………………………………………

- Địa chỉ trụ sở chính:……………………………………..………………...

- Điện thoại: ………………Fax:………………...Email:…………………..

- Người liên hệ: ........................................... Điện thoại: .............................

Căn cứ Luật Thương mại, Nghị định số 37/2006/NĐ-CP ngày 4 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại và Thông tư liên tịch số 07/2007/TTLT-BTM-BTC ngày 06 tháng 7 năm 2007 hướng dẫn thực hiện một số điều về khuyến mại và hội chợ, triển lãm thương mại;

Căn cứ vào công văn số…… ngày… tháng… năm… của Cục Xúc tiến thương mai (Sở Thương mại) xác nhận việc thực hiện chương trình khuyến mại (tên chương trình khuyến mại, thời gian, địa bàn khuyến mại);

(Tên thương nhân) đăng ký điều chỉnh một số nội dung của chương trình khuyến mại trên như sau:


 • Thời gian khuyến mại:............................................................................

 • Địa bàn (phạm vi) thực hiện khuyến mại: ........................................... .

 • Cơ cấu giải thưởng:................................................................................

 • Các nội dung điều chỉnh khác:...............................................................

Lý do điều chỉnh: ………………………………………………......…….......

Mọi nội dung khác của chương trình khuyến mại này giữ nguyên.

(Tên thương nhân) cam kết:

- Thông báo công khai việc điều chỉnh thể lệ chương trình khuyến mại này tại nơi bán hàng và trên ít nhất một phương tiện thông tin đại chúng để khách hàng được biết.

- Thông báo việc điều chỉnh thể lệ chương trình khuyến mại đến các Sở Thương mại thuộc các tỉnh, thành phố nơi thực hiện khuyến mại (trường hợp Bộ Thương mại xác nhận việc điều chỉnh thể lệ chương trình khuyến mại).

- Đảm bảo đầy đủ quyền lợi của khách hàng đã tham gia chương trình khuyến mại.

- Thực hiện chương trình khuyến mại đúng theo quy định của pháp luật hiện hành.

- (Các cam kết khác ......)
Đại diện theo pháp luật của thương nhân

(Ký tên & đóng dấu)

Mẫu KM-9

(Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 07/2007/TTLT-BTM-BTC

ngày 06 tháng 7 năm 2007 của Bộ Thương mại - Bộ Tài chính)


BỘ THƯƠNG MẠI

CỤC XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI

(SỞ THƯƠNG MẠI ...)

Số: …………

V/v đình chỉ việc thực hiện chương trình khuyến mại


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
.., ngày … tháng… năm 200…

Kính gửi:..........................................


Căn cứ Luật Thương mại, Nghị định số 37/2006/NĐ-CP ngày 4 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại và Thông tư liên tịch số 07/2007/TTLT-BTM-BTC ngày 06 tháng 7 năm 2007 hướng dẫn thực hiện một số điều về khuyến mại và hội chợ, triển lãm thương mại;

Căn cứ công văn số .... ngày... tháng ... năm... của Cục Xúc tiến thương mại (Sở Thương mại) xác nhận cho (tên thương nhân) thực hiện chương trình khuyến mại (tên chương trình, thời gian, địa bàn khuyến mại);

Cục Xúc tiến thương mại (Sở Thương mại) yêu cầu (tên thương nhân) chấm dứt việc thực hiện chương trình khuyến mại (tên chương trình, thời gian, địa bàn khuyến mại) với lý do:


 • Vi phạm các quy định tại Điều 100 Luật Thương mại, Điều 4 Nghị định số 37/2006/NĐ-CP.

 • Lý do khác.........

(Tên thương nhân) có trách nhiệm:

- Công bố công khai việc chấm dứt chương trình khuyến mại (tên chương trình) tại nơi bán hàng hoặc trên ít nhất một phương tiện thông tin đại chúng để khách hàng được biết.

- Bảo đảm đầy đủ quyền lợi của khách hàng đã tham gia chương trình khuyến mại

- Giải quyết khiếu nại liên quan đến chương trình khuyến mại./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT,...


CỤC TRƯỞNG

(GIÁM ĐỐC)

(Ký tên và đóng dấu)


Mẫu KM-10

(Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 07/2007/TTLT-BTM-BTC

ngày 06 tháng 7 năm 2007 của Bộ Thương mại - Bộ Tài chính)


Tên thương nhân
Số: ..........

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
.., ngày tháng năm 200…


BÁO CÁO

Giải thưởng không có người trúng thưởng

của chương trình khuyến mại mang tính may rủi
Kính gửi: ..................................
Tên thương nhân:……………………………………………………………………….

Địa chỉ trụ sở chính:……………………………………..……………….......................

Điện thoại: ………………Fax:………………...Email:………………………………..

Mã số thuế: ......................................................................................................................

Số tài khoản: …………………………….. tại Ngân hàng: ……………………………

Người liên hệ: ................................................ Điện thoại: ............................................

- Căn cứ công văn số........... ngày ... tháng ... năm ... của Cục Xúc tiến thương mại (Sở Thương mại) xác nhận đăng ký thực hiện chương trình khuyến mại (tên chương trình, thời gian, địa bàn khuyến mại);

- Sau khi kết thúc chương trình khuyến mại, (tên thương nhân) báo cáo chi tiết về giải thưởng không có người trúng thưởng của chương trình khuyến mại (tên chương trình) như sau:
Cơ cấu

giải thưởng

đã công bố


Nội dung

giải thưởngTrị giá

giải thưởng đã công bố

(VNĐ)


Số lượng giải thưởng đã công bố

Số lượng

giải thưởng không có người trúng thưởngGiá trị

giải thưởng không có người trúng thưởng

(VNĐ)


(Giải đặc biệt)
(Giải nhất)
…..
…..
Tổng cộng
1. Tổng giá trị giải thưởng theo thể lệ đã công bố:…….…………………………….

2. Tổng giá trị giải thưởng đã trao: ………………………………………………….

3. Tổng giá trị giải thưởng không có người trúng thưởng (giải thưởng tồn đọng): ....

4. (Tên thương nhân) gửi kèm theo:

- Biên bản xác định kết quả trúng thưởng (nếu có).

- Danh sách khách hàng trúng thưởng.

- Biên bản trao giải thưởng hoặc tài liệu chứng minh giải thưởng đã được trao.

5. Đề xuất, kiến nghị của doanh nghiệp:…

6. (Tên thương nhân) cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính chính xác của những thông tin nêu trên./.


Đại diện theo pháp luật của thương nhân

(Ký tên & đóng dấu)

Mẫu KM-11

(Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 07/2007/TTLT-BTM-BTC

ngày 06 tháng 7 năm 2007 của Bộ Thương mại - Bộ Tài chính)


BỘ THƯƠNG MẠI

CỤC XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI

(SỞ THƯƠNG MẠI ...)

Số: ……./QĐ-….


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
.., ngày … tháng… năm 200…


QUYẾT ĐỊNH

Về việc thu nộp ngân sách nhà nước 50% giá trị giải thưởng

không có người trúng thưởng của chương trình khuyến mại
Căn cứ Luật Thương mại, Nghị định số 37/2006/NĐ-CP ngày 4 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại và Thông tư liên tịch số 07/2007/TTLT-BTM-BTC ngày 06 tháng 7 năm 2007 hướng dẫn thực hiện một số điều về khuyến mại và hội chợ, triển lãm thương mại;

Căn cứ công văn số …. ngày …. tháng …. năm .... của Cục Xúc tiến thương mại (Sở Thương mại) xác nhận (tên thương nhân) thực hiện chương trình khuyến mại (tên chương trình);

Căn cứ báo cáo số …. ngày …. tháng …. năm …. của (tên thương nhân) về giải thưởng không có người trúng thưởng của chương trình khuyến mại (tên chương trình, thời gian khuyến mại),
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thu nộp ngân sách nhà nước 50% giá trị đã công bố của giải thưởng không có người trúng thưởng của chương trình khuyến mại (tên chương trình) do (tên thương nhân) thực hiện từ ngày … tháng … năm … đến ngày … tháng … năm … .

Điều 2. (tên thương nhân) có trách nhiệm nộp ngân sách nhà nước

- Số tiền: ...........................................................………….. đồng (viết bằng chữ)

- Vào Chương 60, Loại 10, Mục 062, Tiểu mục 99 tại Kho bạc nhà nước (tỉnh, thành phố… của cơ quan ra Quyết định thu)

- Nội dung: nộp ngân sách nhà nước 50% giá trị đã công bố của giải thưởng không có người trúng thưởng của chương trình khuyến mại (tên chương trình) theo Quyết định (số, ngày, tháng, năm) của (cơ quan ra Quyết định).Điều 3. (tên thương nhân) có trách nhiệm thực hiện quyết định này trước ngày .... tháng .... năm ...../.Nơi nhận:

- Như điều 2;

- Kho bạc nhà nước tỉnh, thành phố ...

(nơi cơ quan ra quyết định thu);

- Cục thuế tỉnh, thành phố ...

(nơi thương nhân đóng trụ sở chính);

- Lưu: VT, ….


CỤC TRƯỞNG

(GIÁM ĐỐC SỞ)

(Ký tên và đóng dấu)


Mẫu KM-12

(Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 07/2007/TTLT-BTM-BTC

ngày 06 tháng 7 năm 2007 của Bộ Thương mại - Bộ Tài chính)


Tên thương nhân
Cv số:…………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
.., ngày tháng năm 200…


BÁO CÁO

KẾT QUẢ THỰC HIỆN KHUYẾN MẠI
Kính gửi: ..................................
- Căn cứ công văn số.......... ngày ... tháng ... năm ... của Cục Xúc tiến thương mại (Sở Thương mại) xác nhận đăng ký thực hiện chương trình khuyến mại: (tên chương trình, thời gian, địa bàn thực hiện khuyến mại);

- Căn cứ Quyết định số ... ngày ... tháng ... năm ... của .... về việc thu nộp ngân sách nhà nước 50% giá trị giải thưởng không có người trúng thưởng của chương trình khuyến mại (nếu có).

(Tên thương nhân) báo cáo kết quả thực hiện như sau:

- Tổng giá trị giải thưởng đã công bố:………………………………….…………….

- Tổng trị giá giải thưởng đã trao: …………………………………….……………..

- Giá trị giải thưởng không có người trúng thưởng : ………………..….....................

- Thực hiện Quyết định thu nộp 50% giá trị giải thưởng không có người trúng thưởng của chương trình khuyến mại với số tiền là:…….. đồng (gửi kèm bản sao Giấy nộp tiền vào Kho bạc nhà nước)

- Đề xuất, kiến nghị của doanh nghiệp:…....................................................................


Đại diện theo pháp luật của thương nhân

(Ký tên & đóng dấu)
Người liên hệ:…………

Điện thoại: …………

Mẫu HCTL-1

(Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 07/2007/TTLT-BTM-BTC

ngày 06 tháng 7 năm 2007 của Bộ Thương mại - Bộ Tài chính)Tên thương nhân
Số: ..........

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
.., ngày tháng năm 200…ĐĂNG KÝ TỔ CHỨC

HỘI CHỢ, TRIỂN LÃM THƯƠNG MẠI
Kính gửi: ...........................


 • Tên thương nhân: ………………………………………………………….

 • Địa chỉ trụ sở chính: ……………………………………………………….

 • Điện thoại: ..........................Fax:............................Email: …………………

 • Mã số thuế: ....................................................................................................

 • Số tài khoản: …………………… tại Ngân hàng: …………………………

 • Người liên hệ:……………………….Điện thoại: ………….………………

Căn cứ Luật Thương mại, Nghị định số 37/2006/NĐ-CP ngày 4 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại và Thông tư liên tịch số 07/2007/TTLT-BTM-BTC ngày 06 tháng 7 năm 2007 hướng dẫn thực hiện một số điều về khuyến mại và hội chợ, triển lãm thương mại, (tên thương nhân) đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại ........ tại tỉnh/thành phố (tại nước ngoài) như sau:

  1. Hội chợ/triển lãm thương mại thứ 1:

 • Tên tiếng Việt (tên đầy đủ/viết tắt) : ……………………………………

 • Tên tiếng Anh (tên đầy đủ/viết tắt): …………………………………….

 • Cơ quan, đơn vị chủ trì tổ chức (tên đầy đủ/viết tắt): …………………..

 • Thời gian:………………………………………………………………..

 • Địa điểm: ………………………………………………………..………

 • Chủ đề (nếu có): …………………………………………………………

 • Tính chất: chuyên ngành/ tổng hợp: …………………………………….

 • Ngành hàng dự kiến tham gia: ……………………………………… …

 • Số lượng gian hàng hoặc số lượng gian hàng quy đổi (số doanh nghiệp) dự kiến tổ chức: …………………………..

 • Cơ quan, đơn vị phối hợp trong và ngoài nước: ……………………….

2. Hội chợ/triển lãm thương mại thứ ...

 • Tên tiếng Việt (tên đầy đủ/viết tắt) : ……………………………………

 • Tên tiếng Anh (tên đầy đủ/viết tắt): …………………………………….

 • Cơ quan, đơn vị chủ trì tổ chức (tên đầy đủ/viết tắt): …………………..

 • Thời gian:………………………………………………………………..

 • Địa điểm: ………………………………………………………..………

 • Chủ đề (nếu có): …………………………………………………………

 • Tính chất: chuyên ngành/ tổng hợp: …………………………………….

 • Ngành hàng dự kiến tham gia: ………………………………………….

 • Số lượng gian hàng hoặc số lượng gian hàng quy đổi (số doanh nghiệp) dự kiến tổ chức: …………………………..

 • Cơ quan, đơn vị phối hợp trong và ngoài nước: …………………………

(Tên thương nhân) cam kết thực hiện đúng và hoàn toàn chịu trách nhiệm về những nội dung đăng ký trên theo các qui định của pháp luật hiện hành.

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày kết thúc hội chợ, triển lãm thương mại, (tên thương nhân) sẽ báo cáo kết quả thực hiện tới Quý Cục (Sở).Đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp

(Ký tên & đóng dấu)Hồ sơ gửi kèm:


 • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (hoặc tương đương) có chức năng kinh doanh hội chợ, triển lãm thương mại;

 • Bản sao bằng chứng chứng minh chất lượng, danh hiệu của hàng hóa, dịch vụ tham gia hội chợ, triển lãm thương mại phù hợp với tên, chủ đề của hội chợ, triển lãm thương mại đã đăng ký (nếu có);

 • Bản sao bằng chứng chứng minh uy tín, danh hiệu của thương nhân, tố chức hoặc cá nhân tham gia hội chợ, triển lãm thương mại phù hợp với tên, chủ đề của hội chợ, triển lãm thương mại đã đăng ký (nếu có).

 • Báo cáo kết quả hội chợ, triển lãm thương mại đã đăng ký và thực hiện (nếu có).


Mẫu HCTL-2

(Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 07/2007/TTLT-BTM-BTC

ngày 06 tháng 7 năm 2007 của Bộ Thương mại - Bộ Tài chính)


BỘ THƯƠNG MẠI

CỤC XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI

(SỞ THƯƠNG MẠI)

__________

Số: ……….


V/v bổ sung hồ sơ, tài liệu đăng ký

tổ chức hội chợ, triển lãm thương mạiCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________
……., ngày..... tháng…. năm…

Kính gửi:..........................................


Căn cứ Luật Thương mại, Nghị định số 37/2006/NĐ-CP ngày 4 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại và Thông tư liên tịch số 07/2007/TTLT-BTM-BTC ngày 06 tháng 7 năm 2007 hướng dẫn thực hiện một số điều về khuyến mại và hội chợ, triển lãm thương mại;

Sau khi xem xét hồ sơ đăng ký (thay đổi, bổ sung nội dung đăng ký) tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại tại công văn số ... ngày .... tháng .... năm .... của (tên thương nhân), Cục Xúc tiến thương mại (Sở Thương mại) đề nghị (tên thương nhân) bổ sung những tài liệu sau đây: • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (hoặc tương đương);

 • Báo cáo kết quả tổ chức các hội chợ, triển lãm thương mại;

 • Bản sao bằng chứng chứng minh chất lượng, danh hiệu của hàng hóa, dịch vụ tham gia hội chợ, triển lãm thương mại phù hợp với tên, chủ đề của hội chợ, triển lãm thương mại đã đăng ký (nếu có);

 • Bản sao bằng chứng chứng minh uy tín, danh hiệu của thương nhân, tố chức hoặc cá nhân tham gia hội chợ, triển lãm thương mại phù hợp với tên, chủ đề của hội chợ, triển lãm thương mại đã đăng ký (nếu có).

 • Các nội dung khác:................................................

Thời hạn xử lý hồ sơ được tính từ thời điểm cơ quan quản lý nhà nước nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Cục Xúc tiến thương mại (Sở Thương mại) thông báo để (tên thương nhân) biết, thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT, ...


CỤC TRƯỞNG

(GIÁM ĐỐC)

(Ký tên và đóng dấu)


Mẫu HCTL-3

(Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 07/2007/TTLT-BTM-BTC

ngày 06 tháng 7 năm 2007 của Bộ Thương mại - Bộ Tài chính)


BỘ THƯƠNG MẠI

CỤC XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI

(SỞ THƯƠNG MẠI)

__________

Số: ……….


V/v xác nhận đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________
……, ngày..... tháng…. năm…

Kính gửi: ...........................

Căn cứ Luật Thương mại, Nghị định số 37/2006/NĐ-CP ngày 4 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại và Thông tư liên tịch số 07/2007/TTLT-BTM-BTC ngày 06 tháng 7 năm 2007 hướng dẫn thực hiện một số điều về khuyến mại và hội chợ, triển lãm thương mại;

Trả lời công văn số ....... ngày .... tháng .... năm ... của (tên thương nhân) về việc đăng ký (thay đổi, bổ sung nội dung đăng ký) tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại (tại nước ngoài), Cục Xúc tiến thương mại (Sở Thương mại) xác nhận (tên thương nhân) đăng ký (thay đổi, bổ sung nội dung đăng ký) tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại (tại nước ngoài) với các nội dung sau:Tên hội chợ/triển lãm thương mại: ..............................................................

 • Cơ quan, đơn vị chủ trì tổ chức: ………………………………………….

 • Thời gian tổ chức:………………………………………………………...

 • Địa điểm tổ chức: ………………………………………………………...

 • Chủ đề (nếu có): ………………………………………………………….

 • Ngành hàng dự kiến tham gia: ……………………………………………

 • Số lượng gian hàng (doanh nghiệp) dự kiến: …………………………….

 • Cơ quan, đơn vị phối hợp trong và ngoài nước: ………………………….

(Tên thương nhân) có trách nhiệm:

 • Thực hiện nghiêm chỉnh các quy định của Luật Thương mại, Nghị định số 37/2006/NĐ-CP ngày 4 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại và Thông tư liên tịch số 07/2007/TTLT-BTM-BTC ngày 06 tháng 7 năm 2007 hướng dẫn thực hiện một số điều về khuyến mại và hội chợ, triển lãm thương mại và các quy định có liên quan (của nước sở tại) (trường hợp tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại ở nước ngoài).

 • Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày kết thúc hội chợ, triển lãm thương mại thương nhân phải báo cáo kết quả về Cục Xúc tiến thương mại (Sở Thương mại) về việc thực hiện những nội dung đã đăng ký và các kiến nghị cụ thể./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT, ...


CỤC TRƯỞNG

(GIÁM ĐỐC)


(Ký tên và đóng dấu)

Mẫu HCTL-4

(Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 07/2007/TTLT-BTM-BTC

ngày 06 tháng 7 năm 2007 của Bộ Thương mại - Bộ Tài chính)


BỘ THƯƠNG MẠI

CỤC XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI

(SỞ THƯƠNG MẠI)

__________

Số: ……….


V/v không xác nhận đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________
……, ngày ... tháng … năm …

Kính gửi:..........................................

Căn cứ Luật Thương mại, Nghị định số 37/2006/NĐ-CP ngày 4 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại và Thông tư liên tịch số 07/2007/TTLT-BTM-BTC ngày 06 tháng 7 năm 2007 hướng dẫn thực hiện một số điều về khuyến mại và hội chợ, triển lãm thương mại;

Xét hồ sơ gửi kèm theo công văn số ..... ngày ... tháng .... năm .... của (tên thương nhân) đăng ký (thay đổi/bổ sung nội dung đăng ký) tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại;

Cục Xúc tiến thương mại (Sở Thương mại) không xác nhận đăng ký (thay đổi, bổ sung nội dung đăng ký) tổ chức đối với các hội chợ, triển lãm thương mại sau:

1. ............................................................

2. ............................................................

với lý do: ..................................................

Cục Xúc tiến thương mại (Sở Thương mại) thông báo để (tên thương nhân) biết và thực hiện./.


Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT, ...


CỤC TRƯỞNG

(GIÁM ĐỐC)

(Ký tên và đóng dấu)Mẫu HCTL-5

(Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 07/2007/TTLT-BTM-BTC

ngày 06 tháng 7 năm 2007 của Bộ Thương mại - Bộ Tài chính)
Tên DN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: …… --------------------------. ….., ngày ... tháng ... năm 200…

THAY ĐỔI, BỔ SUNG

NỘI DUNG ĐĂNG KÝ TỔ CHỨC HỘI CHỢ,TRIỂN LÃM THƯƠNG MẠI
Kính gửi: ...........................


  • Tên thương nhân: ……………………………………………………….

  • Địa chỉ trụ sở chính: …………………………………………………….

  • Điện thoại: ..................... Fax:...................... Email: ………………..

  • Người liên hệ: …………………………… Điện thoại: ………………..

Căn cứ Luật Thương mại, Nghị định số 37/2006/NĐ-CP ngày 4 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại và Thông tư liên tịch số 07/2007/TTLT-BTM-BTC ngày 06 tháng 7 năm 2007 hướng dẫn thực hiện một số điều về khuyến mại và hội chợ, triển lãm thương mại;

Căn cứ vào công văn số ..... ngày ... tháng ... năm ... của Cục Xúc tiến thương mại (Sở Thương mại) xác nhận đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại năm........ tại ....., (tên thương nhân) đề nghị thay đổi, bổ sung một số nội dung đã đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại như sau: • Tên (chủ đề) hội chợ, triển lãm thương mại:

 • Cơ quan, đơn vị chủ trì tổ chức:

 • Thời gian tổ chức:

 • Địa điểm tổ chức:

 • Số lượng gian hàng (doanh nghiệp) của Việt Nam dự kiến tham gia:

 • Ngành hàng tham dự:

(Tên thương nhân) cam kết thực hiện đúng và hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc tổ chức hội chợ/ triển lãm thương mại trên theo các qui định của pháp luật hiện hành.

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày kết thúc hội chợ, triển lãm thương mại, (tên thương nhân) sẽ báo cáo kết quả thực hiện tới Quý Cục (Sở).Đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp

(Ký tên & đóng dấu)Mẫu HCTL-6

(Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 07/2007/TTLT-BTM-BTC

ngày 06 tháng 7 năm 2007 của Bộ Thương mại - Bộ Tài chính)
Tên DN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Cv số:……… --------------------------------….., ngày ... tháng ... năm 200…

BÁO CÁO

KẾT QUẢ TỔ CHỨC HỘI CHỢ, TRIỂN LÃM THƯƠNG MẠI

Kính gửi: ......................................


Tên thương nhân:……………………………………………………………………….

Địa chỉ trụ sở chính:……………………………………..……………….......................

Điện thoại: ………………Fax:………………...Email:………………………………..

Mã số thuế: ......................................................................................................................

Số tài khoản: …………………………….. tại Ngân hàng: ……………………………

Người liên hệ: ................................................ Điện thoại: ............................................ • Căn cứ Luật Thương mại, Nghị định số 37/2006/NĐ-CP ngày 4 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại và Thông tư liên tịch số 07/2007/TTLT-BTM-BTC ngày 06 tháng 7 năm 2007 hướng dẫn thực hiện một số điều về khuyến mại và hội chợ, triển lãm thương mại;

 • Căn cứ công văn số........... ngày ... tháng ... năm ... của Cục Xúc tiến thương mại (Sở Thương mại) xác nhận đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại;

 • Sau khi kết thúc, (tên thương nhân) báo cáo như sau:

 1. Kết quả tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại cụ thể

  Stt

  Hội chợ, triển lãm thương mại được xác nhận (tên, thời gian, địa điểm)


  Hội chợ, triển lãm thương mại đã thực hiện

  Quy mô Việt Nam

  tham gia


  Quy mô nước ngoài

  tham gia  Kết quả giao dịch:

  số lượng, giá trị hợp đồng, thỏa thuận ký kết; số lượng khách tham quan, giao dịch; các kết quả khác ...
  Số lượng gian hàng

  Số lượng doanh ghiệp

  Số lượng gian hàng

  Số lượng doanh nghiệp 2. Đề xuất, kiến nghị với Cục Xúc tiến thương mại (Sở Thương mại):.........

Đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp

(Ký tên, đóng dấu)MẪU HCTL-7

(Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 07/2007/TTLT-BTM-BTC

ngày 06 tháng 7 năm 2007 của Bộ Thương mại - Bộ Tài chính)
Tên DN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: ………….., ngày ... tháng ... năm 200…

ĐĂNG KÝ

TỔ CHỨC TRƯNG BÀY HÀNG GIẢ, HÀNG VI PHẠM

QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ ĐỂ SO SÁNH VỚI HÀNG THẬT

Kính gửi: Sở Thương mại.......
 • Tên thương nhân: …………………………………………………………

 • Địa chỉ trụ sở chính: ………………………………………………………

 • Điện thoại: ......................... Fax:........................ Email: …………………

 • Người liên hệ: …………………………… Điện thoại: ………………….

Căn cứ Luật Thương mại, Nghị định số 37/2006/NĐ-CP ngày 4 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại và Thông tư liên tịch số 07/2007/TTLT-BTM-BTC ngày 06 tháng 7 năm 2007 hướng dẫn thực hiện một số điều về khuyến mại và hội chợ, triển lãm thương mại, (tên thương nhân) đăng ký tổ chức trưng bày hàng giả, hàng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ để so sánh với hàng thật như sau:

 • Tên, thời gian, địa điểm của hội chợ, triển lãm thương mại sẽ trưng bày hàng giả/hàng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, tên đơn vị tổ chức: ……………….

 • Tên gian hàng trưng bày hàng giả/hàng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ: …..

 • Loại hàng hóa trưng bày (chi tiết): ………………………………………..

 • Số lượng hàng hóa trưng bày (chi tiết cho từng loại hàng hoá): ………….

(Tên thương nhân) gửi kèm:

 • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (hoặc tương đương).

 • Bản sao Giấy chứng nhận chất lượng hàng hóa (nếu có).

 • Giấy xác nhận của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật xác nhận hàng giả, hàng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ.

(Tên thương nhân) cam kết thực hiện đúng và hoàn toàn chịu trách nhiệm theo các qui định của pháp luật.

Đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp

(Ký tên & đóng dấu)


Mẫu HCTL-8

(Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 07/2007/TTLT-BTM-BTC

ngày 06 tháng 7 năm 2007 của Bộ Thương mại - Bộ Tài chính)


BỘ THƯƠNG MẠI

CỤC XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI

(SỞ THƯƠNG MẠI)

__________

Số: ……….


V/v bổ sung hồ sơ, tài liệu đăng ký

trưng bày hàng giả, hàng vi phạm

quyền sở hữu trí tuệ


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________
……., ngày..... tháng…. năm…

Kính gửi:..........................................


Căn cứ Luật Thương mại, Nghị định số 37/2006/NĐ-CP ngày 4 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại và Thông tư liên tịch số 07/2007/TTLT-BTM-BTC ngày 06 tháng 7 năm 2007 hướng dẫn thực hiện một số điều về khuyến mại và hội chợ, triển lãm thương mại;

Sau khi xem xét hồ sơ đăng ký trưng bày hàng giả, hàng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ để so sánh với hàng thật tại hội chợ, triển lãm thương mại tại công văn số ... ngày .... tháng .... năm .... của (tên thương nhân), Cục Xúc tiến thương mại (Sở Thương mại) đề nghị (tên thương nhân) bổ sung những tài liệu sau đây: • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (hoặc tương đương);

 • Bản sao Giấy chứng nhận hoặc Bản công bố chất lượng hàng hóa do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp (nếu có);

 • Giấy xác nhận của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật xác nhận hàng giả, hàng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ;

 • Các nội dung khác:................................................

Thời hạn xử lý hồ sơ được tính từ thời điểm cơ quan quản lý nhà nước nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Cục Xúc tiến thương mại (Sở Thương mại) thông báo để (tên thương nhân) biết, thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT, ...


CỤC TRƯỞNG

(GIÁM ĐỐC)

(Ký tên và đóng dấu)


MẪU HCTL-9

(Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 07/2007/TTLT-BTM-BTC

ngày 06 tháng 7 năm 2007 của Bộ Thương mại - Bộ Tài chính)


(SỞ THƯƠNG MẠI)

_______


Số: ...............

V/v chấp thuận đăng ký tổ chức trưng bày hàng giả, hàng vi phạm quyền sở hữu trí tuệCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________
......., ngày ... tháng ... năm ...

Kính gửi: …………………............


Căn cứ Luật Thương mại, Nghị định số 37/2006/NĐ-CP ngày 4 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại và Thông tư liên tịch số 07/2007/TTLT-BTM-BTC ngày 06 tháng 7 năm 2007 hướng dẫn thực hiện một số điều về khuyến mại và hội chợ, triển lãm thương mại;

Trả lời công văn số .......... ngày ... tháng ... năm ... của (tên thương nhân) về việc tổ chức trưng bày hàng giả, hàng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ để so sánh với hàng thật tại hội chợ, triển lãm thương mại (tên hội chợ/triển lãm thương mại), Sở Thương mại chấp thuận (tên thương nhân) tổ chức trưng bày hàng giả, hàng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ để so sánh với hàng thật, với các nội dung sau: • Tên gian hàng trưng bày hàng giả/hàng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ: …

 • Loại hàng hóa trưng bày (chi tiết): ………………………………………

 • Số lượng hàng hóa trưng bày (chi tiết cho từng loại hàng hoá): …………

 • Thời gian trưng bày: ...................................................................................

(Tên thương nhân) có trách nhiệm:

 • Niêm yết rõ những thông tin về sản phẩm trên hàng giả, hàng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ khi trưng bày.

 • Thực hiện đúng các quy định của Luật Thương mại, Nghị định số 37/2006/NĐ-CP ngày 4 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại và Thông tư liên tịch số 07/2007/TTLT-BTM-BTC ngày 06 tháng 7 năm 2007 hướng dẫn thực hiện một số điều về khuyến mại và hội chợ, triển lãm thương mại và các quy định khác có liên quan./.
Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT,....
GIÁM ĐỐC
(Ký tên và đóng dấu)


MẪU HCTL-10

(Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 07/2007/TTLT-BTM-BTC

ngày 06 tháng 7 năm 2007 của Bộ Thương mại - Bộ Tài chính)


(SỞ THƯƠNG MẠI)

_______


Số: ...............

V/v không chấp thuận đăng ký tổ chức trưng bày hàng giả, hàng vi phạm quyền sở hữu trí tuệCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________
......., ngày ... tháng ... năm ...

Kính gửi: …………………............

Căn cứ Luật Thương mại, Nghị định số 37/2006/NĐ-CP ngày 4 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại và Thông tư liên tịch số 07/2007/TTLT-BTM-BTC ngày 06 tháng 7 năm 2007 hướng dẫn thực hiện một số điều về khuyến mại và hội chợ, triển lãm thương mại;

Trả lời công văn số ....... ngày .... tháng .... năm ... của (tên thương nhân) về việc tổ chức trưng bày hàng giả, hàng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ để so sánh với hàng thật trong hội chợ, triển lãm thương mại (tên hội chợ, triển lãm thương mại, thời gian diễn ra), Sở Thương mại không chấp thuận (tên thương nhân) tổ chức trưng bày hàng giả/hàng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ để so sánh với hàng thật trong hội chợ, triển lãm thương mại (tên hội chợ, triển lãm thương mại, thời gian diễn ra) ..............................

với lý do: ............................................................................................................

............................................................................................................................

Sở Thương mại thông báo để (tên thương nhân) biết, thực hiện./.Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT,....GIÁM ĐỐC
(Ký tên và đóng dấu)Каталог: Images -> Upload
Upload -> BỘ y tế Số: 3814/QĐ-byt cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Upload -> Ủy ban nhân dân thành phố HỒ chí minh
Upload -> QuyếT ĐỊnh của bộ trưỞNG trưỞng ban ban tổ chức cán bộ chính phủ SỐ 428/tccp-vc ngàY 02 tháng 6 NĂM 1993 VỀ việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ ngạch côNG chức ngành văn hoá thông tin
Upload -> THÔng tư CỦa thanh tra chính phủ SỐ 02/2010/tt-ttcp ngàY 02 tháng 03 NĂM 2010 quy đỊnh quy trình tiến hành một cuộc thanh tra
Upload -> BỘ XÂy dựng số: 2303/QĐ-bxd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Upload -> BỘ CÔng nghiệp số: 673/QĐ-bcn cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Upload -> UỶ ban nhân dân thành phố HÀ NỘI
Upload -> Ubnd xã/THỊ trấN
Upload -> MẪu bản kê khai tài sảN, thu nhậP Áp dụng cho kê khai tài sảN, thu nhập phục vụ BỔ nhiệM, miễN nhiệM, CÁch chứC; Ứng cử ĐẠi biểu quốc hộI, HỘI ĐỒng nhân dâN; BẦU, phê chuẩn tại quốc hộI, HỘI ĐỒng nhân dâN
Upload -> QUỐc hội nghị quyết số: 12/2011/QH13 CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam

tải về 252.3 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương