BỘ TƯ pháp tổng cục thi hành án dân sựtải về 10.79 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu31.07.2016
Kích10.79 Kb.

BỘ TƯ PHÁP

TỔNG CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ


line 2


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


line 3


Số: 1767/TCTHADS-VP

V/v công bố và hướng dẫn sử dụng ca khúc chung của Hệ thống Thi hành án dân sựHà Nội, ngày 09 tháng 6 năm 2016Kính gửi:

- Các đơn vị trực thuộc Tổng cục;

- Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc TW.

Thực hiện Kế hoạch hoạt động hướng tới tổ chức kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Thi hành án dân sự (19/7/1946 - 19/7/2016) ban hành kèm theo Quyết định số 1808/QĐ-BTP ngày 12/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp, ngày 02/6/2016, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã phê duyệt ca khúc chung của Hệ thống Thi hành án dân sự, Tổng cục Thi hành án dân sự công bố và hướng dẫn sử dụng ca khúc, cụ thể như sau:

1. Công bố ca khúc“Bài ca Thi hành án” - Nhạc Lê Phúc, lời Lê Phúc - Lê Quang Tiến là Ca khúc chung của Hệ thống Thi hành án dân sự (Nhạc và lời đăng tải trên mục Tin tức - Sự kiện, Trang thông tin Thi hành án dân sự).

2. Các cơ quan, đơn vị trong Hệ thống Thi hành án dân sự giới thiệu, phổ biến ca khúc đến toàn thể công chức, người lao động và sử dụng ca khúc là tiết mục văn nghệ trong sự kiện, hoạt động tập thể của cơ quan đơn vị.

Tổng cục Thi hành án dân sự thông báo và đề nghị Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Tổng cục, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai, thực hiện./.


Nơi nhận:

- Như trên;

- Bộ trưởng (để b/c);

- Thứ trưởng Trần Tiến Dũng (để b/c);

- Trang TT THADS (để đăng tải);

- Lưu: VT, VP.TỔNG CỤC TRƯỞNG

(Đã k‎ý)

Hoàng Sỹ Thành

: noidung -> tintuc -> Lists -> TinTuBoTuPhap -> Attachments
Lists -> 1. Tài sản bán đấu giá
Lists -> Triển khai thực hiện Nghị Quyết số 107/2015 của Quốc hội về thực hiện chế định Thừa phát lại
Lists -> Ngày 10 tháng 12 năm 2015 Tỉnh ủy Hậu Giang ký ban hành Chỉ thị số 05-ct/tu về việc nâng cao ý thức trách nhiệm, rèn luyện đạo đức, tác phong; xây dựng lề lối làm việc khoa học, hiệu quả; công khai, dân chủ. NỘi dung của chỉ thị
Lists -> Qcvn : 2013/btc quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về BẢo quản xăNG, DẦu dự trữ quốc gia
Lists -> QuyếT ĐỊnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của
Lists -> Thuyết minh đỀ TÀi nghiên cứU Ứng dụNG
Lists -> Thuyết minh1 ĐỀ Án khoa học cấp quốc gia
Lists -> Stt tên gói thầu Hình thức lựa chọn nhà thầu
Lists -> BỘ TÀi chính số: /TTr-btc cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương