BỘ TƯ pháp tổng cục thi hành án dân sự Số: 477/tcthads vptải về 18.55 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu17.08.2016
Kích18.55 Kb.
#21650

BỘ TƯ PHÁP


TỔNG CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ

Số: 477/TCTHADS - VP


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 26 tháng 2 năm 2016

V/v hướng dẫn tổng kết và bình xét khen thưởng trong phong trào thi đua “Cán bộ Tư pháp tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”Kính gửi:

- Thủ trưởng các đơn vị thuộc Tổng cục;

- Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc TW.


Thực hiện Quyết định số 264/QĐ-BTP, ngày 23/2/2016 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch tổ chức tổng kết phong trào thi đua “Cán bộ Tư pháp tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Hướng dẫn số 477/BTP-TĐKT ngày 23/2/2016 của Bộ Tư pháp về tổ chức tổng kết phong trào thi đua “Cán bộ Tư pháp tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Để tổ chức triển khai các hoạt động tổng kết phong trào thi đua “Cán bộ Tư pháp tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đảm bảo hiệu quả, thiết thực, Tổng cục Thi hành án dân sự yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị thuộc Tổng cục, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung thực hiện một số nội dung sau:

1. Phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện Quyết định số 264/QĐ-BTP, ngày 23/2/2016 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc Ban hành Kế hoạch tổ chức tổng kết phong trào thi đua “Cán bộ Tư pháp tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đến toàn thể công chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức về ý nghĩa, tầm quan trọng của phong trào thi đua “Cán bộ Tư pháp tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” .

2. Tổ chức đánh giá và chỉ đạo các đơn vị trực thuộc đánh giá, xây dựng báo cáo tổng kết phong trào thi đua “Cán bộ Tư pháp tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, tổng hợp chung và gửi báo cáo tổng kết về Tổng cục để xây dựng báo cáo tổng kết chung của toàn Hệ thống. Đồng thời mỗi Cục Thi hành án dân sự bình xét, lựa chọn 02 tập thể và 02 cá nhân tiêu biểu trong phong trào thi đua, riêng Cục Thi hành án dân sự Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh được đề nghị không quá 4 tập thể, 6 cá nhân. Các trường hợp được lựa chọn và đề nghị khen thưởng phải bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện theo Hướng dẫn số 477/BTP-TĐKT ngày 23/2/2016 của Bộ Tư pháp.

Đối với các đơn vị thuộc Tổng cục mỗi đơn vị lựa chọn, đề nghị không quá 01 tập thể hoặc 01 cá nhân trình Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Tổng cục xem xét đề nghị Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Ngành xét, trình khen thưởng cho không quá 2 tập thể và 03 cá nhân của cơ quan Tổng cục.

3. Tùy điều kiện của mỗi địa phương, Hội đồng Thi đua, khen thưởng của Cục có thể xem xét đề nghị Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tặng Giấy khen cho một số tập thể và cá nhân có thành tích trong việc tổ chức, triển khai, thực hiện phong trào thi đua “Cán bộ Tư pháp tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Hồ sơ khen thưởng của các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong phong trào thi đua của đơn vị đề nghị gửi về Tổng cục (qua Văn phòng) trước ngày 15/3/2016 gồm:

- Báo cáo tổng kết phong trào thi đua “Cán bộ Tư pháp tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”,

- Tờ trình, danh sách, biên bản họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng của Cục Thi hành án dân sự;

- Báo cáo thành tích của tập thể, cá nhân được đề nghị khen thưởng.Lưu ý: Ngoài việc gửi hồ sơ qua đường Công văn, các Cục có đề nghị khen thưởng gửi bản vào hộp thư điện tử: thanhdt@moj.gov.vn

Nhận được Công văn này, yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị thuộc Tổng cục, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh, thành phố khẩn trương triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánh về Tổng cục (qua Văn phòng Tổng cục – ĐT: 04. 92739596) để được giải đáp, hướng dẫn.Văn bản gửi kèm: Quyết định số 264/QĐ-BTP ngày 23/2/2016 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Hướng dẫn số 477/BTP-TĐKT ngày 23/2/2016 của Bộ Tư pháp, Mẫu báo cáo thành tích).


Nơi nhận:

- Như trên;

- Thứ trưởng Trần Tiến Dũng (để b/c);

- Tổng cục trưởng (để b/c);

- các Phó Tổng cục trưởng (để biết);

- Vụ TĐ-KT (để p/h);

- Lưu: VT, TĐKT.KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

(Đã ký)


Mai Lương Khôi


tải về 18.55 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương