BỘ TƯ pháp số: 544/btp-bttp v/v từ chối cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt namtải về 8.96 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu19.08.2016
Kích8.96 Kb.
#22933


BỘ TƯ PHÁP

Số: 544/BTP-BTTP

V/v từ chối cấp Chứng chỉ

hành nghề luật sưCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 25 tháng 02 năm 2015


Kính gửi: Ông Lưu Đình Nghĩa, trú tại thôn 18, xã Hòa Bắc

huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng

Bộ Tư pháp nhận được Công văn số 1131/STP-BTTP ngày 28/10/2014 của Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng kèm theo hồ sơ đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư của ông. Sau khi nghiên cứu hồ sơ, Bộ Tư pháp có ý kiến như sau:

Theo hồ sơ cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư của ông thì ngày 18/3/2005, ông được Bộ Tư pháp cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư số 2131/TP/LS-CCHN. Trong quá trình hành nghề luật sư, ông đã vi phạm pháp luật và tại bản án hình sự phúc thẩm số 728/2012/HSPT ngày 09/8/2012 của Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại thành phố Hồ Chí Minh, ông đã bị tuyên phạt 22 tháng 3 ngày tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và cấm đảm nhiệm hành nghề luật sư trong thời gian 03 năm sau khi mãn hạn tù.

Qua xem xét, trường hợp của ông chưa đủ tiêu chuẩn về đạo đức theo quy định tại Điều 10 của Luật luật sư, do vậy, Bộ Tư pháp chưa xem xét cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư cho ông.

Bộ Tư pháp thông báo để ông biết.
Nơi nhận:

- Như­ trên;

- Bộ trưởng (để b/c);

- Thứ trưởng Nguyễn Thúy Hiền (để b/c);

- Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng;

- Cổng Thông tin điện tử Bộ Tư pháp;- Lưu: VT, Cục BTTP.

TL. BỘ TRƯỞNG

CỤC TRƯỞNG CỤC BỔ TRỢ TƯ PHÁP

(đã ký)

Đỗ Hoàng Yến
Каталог: hdnv -> Lists -> CongVanHuongDan -> Attachments
Attachments -> BỘ TƯ pháp cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> CỤc hộ TỊCH, quốc tịCH, chứng thực số
Attachments -> BỘ TƯ pháp cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> CỤc hộ TỊCH, quốc tịCH, chứng thựC
Attachments -> BỘ TƯ pháp cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> CỤc hộ TỊCH, quốc tịCH, chứng thựC
Attachments -> BỘ TƯ pháp số: 1967/btp-tcthads v/v hướng dẫn sử dụng biểu mẫu thi hành án dân sự CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> CỤc hộ TỊCH, quốc tịCH, chứng thực số: 2085
Attachments -> Số: 122 /btp-khtc v/v kê khai đăng ký tài sản nhà nước
Attachments -> BỘ TƯ pháp số: 79/btp-khtc cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam

tải về 8.96 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương