BỘ TƯ pháp số: 2214/btp-khtc VV hướng dẫn xây dựng phương án tự chủ giai đoạn 2016 -2018 CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt namtải về 14.46 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu06.08.2016
Kích14.46 Kb.


BỘ TƯ PHÁP


Số: 2214/BTP-KHTC

Vv hướng dẫn xây dựng phương án tự chủ giai đoạn 2016 -2018


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 24 tháng 6 năm 2015

Kính gửi:  • Trường Đại học Luật Hà Nội;

  • Học viện Tư pháp;

  • Trường Trung cấp Luật Đồng Hới;

  • Trường Trung cấp Luật Tây Bắc;

  • Báo Pháp luật Việt Nam;

  • Nhà xuất bản Tư pháp;

  • Tạp chí dân chủ pháp luật;

  • Cục Công nghệ thông tin;

  • Cục Công tác phía Nam;

  • Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm.

Năm 2013 Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ban hành Quyết định giao quyền tự chủ tài chính cho các đơn vị sự nghiệp giai đoạn 2013-2015 theo Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/ 4/2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập. Năm 2015, năm cuối của thời kỳ ổn định, để có cơ sở giao quyền tự chủ tài chính cho các đơn vị sự nghiệp giai đoạn 2016 -2018, Bộ yêu cầu các đơn vị sự nghiệp lập báo cáo tổng kết đánh giá tình hình thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính trong 3 năm của giai đoạn năm 2013-2015 (ước thực hiện năm 2015). Căn cứ kết quả thực hiện của thời kỳ trước, nhiệm vụ của năm kế hoạch và thời kỳ tiếp theo, từng đơn vị sự nghiệp lập phương án tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính của thời kỳ ổn định tiếp theo 2016 - 2018 (theo phụ lục số 01 và biểu số 1, phụ biểu số 1.1 kèm theo).

Các đơn vị dự toán cấp 2 (Học viện Tư pháp, Cục Công nghệ Thông tin, Cục Công tác phía nam, Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm) hướng dẫn các đơn vị sự nghiệp trực thuộc thực hiện báo cáo các nội dung trên và tổng hợp theo phụ lục số 02 kèm theo.

Phương án tự chủ tài chính giai đoạn 2016 – 2018 đề nghị các đơn vị gửi về Bộ Tư pháp (Vụ Kế hoạch - Tài chính) trước ngày 10 tháng 7 năm 2015 để Bộ xem xét, thẩm định và tổng hợp xin ý kiến Bộ Tài chính theo quy định.

Bộ thông báo cho các đơn vị biết để khẩn trương thực hiện./.(Hiện nay, các Nghị định quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong từng lĩnh vực cụ thể theo quy định tại Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định quyền tự chủ của đơn vị sự nghiệp chưa được ban hành, vì vậy các đơn vị sự nghiệp công theo từng lĩnh vực vẫn được tiếp tục thực hiện cơ chế tự chủ theo quy định tại Nghị định số 43/2006/NĐ-CP).


Nơi nhận:

- Như trên;

- Bộ trưởng (để b/c);

- Lưu: VT, Vụ KHTC.

TL. BỘ TRƯỞNG

VỤ TRƯỞNG VỤ KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH

(Đã ký)


Nguyễn Đình Tạp
theo)(1).

: tintuc -> Lists -> ChiDaoDieuHanh -> Attachments
Attachments -> ĐẢng bộ khối các cơ quan tw
Attachments -> BỘ TÀi chính cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> BỘ CÔng an số: 411/bc-bca cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> Điều Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 103/2013/NĐ-cp ngày 12/9/2013 quy định về xử phạt VI phạm hành chính trong hoạt động thủy sản
Attachments -> Hội nghị toàn quốc sơ kết công tác tư pháp 6 tháng đầu năm 2016
Attachments -> BỘ TƯ pháp số: 1215/btp-pbgdpl v/v tăng cường quản lý về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> BỘ TƯ pháp cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> VĂn phòng số: 1470/tb-vp cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> DỰ thảO ngày 16/12/2014
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương