BỘ TƯ pháp số: 1623/btp-cntt v/v xây dựng, vận hành Trang Thông tin điện tử cho Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc tw. CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt namtải về 41.5 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu29.07.2016
Kích41.5 Kb.

BỘ TƯ PHÁP


Số: 1623/BTP-CNTT

V/v xây dựng, vận hành Trang Thông tin điện tử cho Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc TW.


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 14 tháng 5 năm 2015

Kính gửi: Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Thực hiện Quyết định số 3416/QĐ-BTP ngày 22/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc phê duyệt Đề án Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan thi hành án dân sự giai đoạn 2015-2020, Cục Công nghệ thông tin đã phối hợp với Tổng cục Thi hành án dân sự xây dựng Trang Thông tin điện tử cho Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi tắt là các trang thông tin cho các Cục Thi hành án dân sự). Theo Kế hoạch dự kiến, Trang thông tin sẽ được đưa vào sử dụng từ ngày 01/7/2015.

I. Thông tin về Trang thông tin cho các Cục Thi hành án dân sự

1. Giao diện mẫu của Trang thông tin

Quý đơn vị có thể truy cập vào hai địa chỉ sau để xem giao diện tổng thể của trang thông tin:

http://demothads.moj.gov.vn

http://demothuaphatlaithads.moj.gov.vn (giao diện dành cho các Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có áp dụng thí điểm chế định thừa phát lại).

2. Tên miền của Trang thông tin

Tên miền được sử dụng thống nhất khi vận hành chính thức sẽ là: http://thads.moj.gov.vn/tênđịaphương.

Ví dụ: http://thads.moj.gov.vn/tphochiminh; http://thads.moj.gov.vn/hanoi ...

Cục Công nghệ thông tin sẽ cài đặt, quản lý tập trung hệ thống các Trang Thông tin này tại Trung tâm dữ liệu điện tử, Bộ Tư pháp. Các Cục Thi hành án dân sự sẽ không phải chịu các chi phí như thuê máy chủ, đường truyền, đăng ký tên miền, hosting tên miền, bảo mật …

3. Đào tạo biên tập, cập nhật thông tin

Cục Công nghệ thông tin sẽ triển khai đào tạo tập trung việc biên tập, cập nhật thông tin cho các cán bộ được phân công chịu trách nhiệm biên tập, cập nhật thông tin của các Cục Thi hành án dân sự. Dự kiến thời gian đào tạo trong khoảng thời gian từ 23/6 – 26/6/2015.

4. Đối với các Cục Thi hành án dân sự đã có Trang thông tin điện tử, Cục Công nghệ thông tin sẽ nghiên cứu, phối hợp với các Cục Thi hành án này thực hiện việc chuyển đổi thông tin từ Trang thông tin điện tử đã có sang giao diện của Trang thông tin điện tử mới cho các Cục Thi hành án dân sự.II. Yêu cầu đối với các Cục Thi hành án dân sự

Để tiếp tục hoàn chỉnh việc xây dựng Trang thông tin cho các Cục Thi hành án dân sự, kịp thời đưa Trang thông tin vào sử dụng chính thức từ ngày 01/7/2015 theo đúng kế hoạch, Cục Công nghệ thông tin đề nghị Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện một số yêu cầu sau:

1. Cung cấp thông tin, cụ thể:

- Thông tin để Cục Công nghệ thông tin tiến hành cập nhật lên Trang thông tin:

+ Địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ thư điện tử của Cục Thi hành án dân sự để phục vụ hiển thị tại Footer (phần dưới cùng) của Trang thông tin;

+ Số điện thoại để đăng tải vào mục Đường dây nóng;

+ Hình ảnh đại diện để đưa lên Banner (phần trên cùng) của Trang thông tin;

- Địa chỉ đường dẫn Trang thông tin điện tử (nếu đã có) của Quý đơn vị để phục vụ việc chuyển đổi thông tin từ Trang thông tin điện tử đã có sang giao diện của Trang thông tin điện tử mới cho các Cục Thi hành án dân sự.

2. Chuẩn bị nội dung thông tin để phục vụ việc đăng tải vào các mục tương ứng trên Trang thông tin. Sau khi đưa các Trang Thông tin vào vận hành, các Cục Thi hành án dân sự chịu trách nhiệm thu thập, cập nhật, quản lý, chi trả nhuận bút đối với các nội dung thông tin đăng tải trên Trang Thông tin.

3. Cử và gửi danh sách 01 cán bộ đầu mối thực hiện việc phối hợp với Cục Công nghệ thông tin trong quá trình xây dựng Trang thông tin và danh sách các cán bộ được phân công chịu trách nhiệm thu thập, biên tập, cập nhật nội dung thông tin lên Trang Thông tin để Cục Công nghệ thông tin lập danh sách, kế hoạch đào tạo.

Lưu ý: danh sách cán bộ tham gia đào tạo gồm 01 lãnh đạo đơn vị, 01-02 cán bộ phụ trách về công nghệ thông tin, biên tập, cập nhật thông tin.

Nội dung thông tin gửi về địa chỉ thư điện tử ttdt@moj.gov.vn trước ngày 20/5/2015.Mọi thông tin chi tiết liên hệ Phòng thông tin điện tử, Cục Công nghệ thông tin, Bộ Tư pháp, số điện thoại: 046 273 9718.

(Cục Công nghệ thông tin gửi kèm theo Công văn Bản thuyết minh chi tiết nội dung đăng tải trên Trang Thông tin )

Trân trọng cảm ơn!Nơi nhận:

- Như trên;

- Bộ trưởng (để b/c);

- Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc (để b/c);

- Thứ trưởng Nguyễn Thúy Hiền (để b/c);

- Tổng cục Thi hành án dân sự (để phối hợp thực hiện);

- Lưu: VT, CNTT.


TL. BỘ TRƯỞNG

CỤC TRƯỞNG CỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

(Đã ký)

Nguyễn Tiến Dũng


BẢN THUYẾT MINH CHI TIẾT NỘI DUNG ĐĂNG TẢI TRÊN

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ MẪU SỬ DỤNG THỐNG NHẤT CHO CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG

1. Phần Banner chính

Bao gồm:


+ Logo Thi hành án dân sự

+ Tên Trang thông tin (Ví dụ: Trang thông tin Cục Thi hành án dân sự thành phố Hà Nội),

+ Hình ảnh đại diện của từng địa phương (Ví dụ: Hình ảnh đại diện của Hà Nội đang được lấy là Chùa Một cột).

2. Tab menu điều hướng ngang (ngay dưới Banner chính)

Bao gồm:


+ Tab Cổng thông tin điện tử THADS: Để người dùng mở ra giao diện Trang Thông tin Thi hành án dân sự (sắp tới sẽ nâng cấp thành Cổng thông tin điện tử THADS;

+ Tab Trang chủ: Để người dùng trở về lại giao diện chính của Trang Thông tin;

+ Tab Giới thiệu: Bao gồm 2 menu cấp 2:

 Chức năng, nhiệm vụ

 Cơ cấu tổ chức.

+ Tab Tin tức: Bao gồm 3 menu cấp 2:

 Tin hoạt động,

 Nghiên cứu trao đổi

 Thông tin khác.

+ Tab Lịch làm việc: Cung cấp lịch làm việc của các lãnh đạo thuộc Cục Thi hành án (người dùng phải có tài khoản đăng nhập mới xem được thông tin).

+ Tab Thư điện tử: Phục vụ người dùng từ Trang thông tin có thể vào hòm thư điện tử của Bộ Tư pháp được cấp.

+ Tab Đăng nhập: Để người dùng có tài khoản được cấp đăng nhập để khai thác thông tin yêu cầu phải đăng nhập, hoặc thực hiện quyền biên tập, quản trị Trang Thông tin.3. Tin nổi bật (dưới menu điều hướng ngang): Hiển thị danh sách tin được lựa chọn là thông tin nổi bật.

4. Mục tìm kiếm (dưới menu điều hướng ngang)

Cung cấp công cụ tìm kiếm đơn giản bằng việc gõ từ khóa tìm kiếm vào ô Nhập từ khóa cần tìm và ấn tìm kiếm bằng biểu tượng Kính lúp.5. Mục thông báo

Chia làm 2 tab bao gồm: Thông báoThông báo bán đấu giá tài sản

Phần hiển thị thì lựa chọn hiển thị Thông báo chung: lịch tiếp công dân, thông báo tuyển dụng,... còn tab Thông báo Bán đấu giá tài sản thì khi kích vào mới hiện ra.

6. Banner giữa trang: Để hiển thị hình ảnh các sự kiện quan trọng của Đất nước, của Bộ, của Ngành, của địa phương. Ví dụ: Kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống ngành Tư pháp...

7. Tin tức dưới Banner giữa trang

Bao gồm:


+ Tin hoạt động: Thông tin về hoạt động của chính Cục Thi hành án dân sự tỉnh, thành phố đó bao gồm các mục nhỏ:

Hoạt động của Cục

Hoạt động của các Chi cục

Hoạt động đoàn thể+ Nghiên cứu, trao đổi: Bài viết nghiên cứu, trao đổi, bình luận, phân tích phản ánh tình hình thực tiễn triển khai các quy định của pháp luật, cũng như những khó khăn, vướng mắc, tồn tại hạn chế và đề xuất, kiến nghị trong lĩnh vực thi hành án dân sự.

+ Thông tin khác: Thông tin về các hoạt động có liên quan như: hoạt động của Bộ Tư pháp, ngành Tư pháp, Tổng cục Thi hành án dân sự và các hoạt động khác có liên quan (nội dung do người biên tập tự quyết định)

8. Nhóm logo bên tay phải

Bao gồm:


+ Văn bản QPPL về THADS: hiển thị danh sách văn bản QPPL thuộc lĩnh vực Thi hành án dân sự (do người biên tập chủ động lấy văn bản QPPL có liên quan đến hoạt động Thi hành án dân sự tại từng tỉnh, thành phố cụ thể).

+ Văn bản điều hành: chia làm 2 tab trên cùng 1 logo bao gồm: Văn bản điều hành của Trung ương và Văn bản điều hành của địa phương.

Văn bản điều hành của Trung ương: được trích xuất thông tin về lĩnh vực thi hành án dân sự từ Trang văn bản điều hành trên Cổng Thông tin điện tử Bộ Tư pháp;

Văn bản điều hành của địa phương: Cục Thi hành án dân sự chủ động đưa các văn bản chỉ đạo điều hành thuộc Cục.

Cả 2 loại văn bản điều hành này đều có chế độ: Văn bản điều hành chung (công khai) và Văn bản điều hành nội bộ (người dùng phải có tài khoản đăng nhập mới xem được thông tin).+ Đường dây nóng: Hiển thị số điện thoại đường dây nóng riêng của chính Cục Thi hành án dân sự tỉnh, thành phố;

+ Danh bạ điện thoại: Cung cấp địa chỉ, số điện thoại, hòm thư của chính Cục Thi hành án dân sự và các Chi cục Thi hành án dân sự trực thuộc (được trích xuất thông tin từ Trang Danh bạ điện thoại trên Cổng thông tin điện tử của Bộ);

+ Danh sách người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành: Cung cấp thông tin danh sách người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành;

+ Thừa phát lại: Cung cấp thông tin có liên quan đến thừa phát lại tại địa phương.

Chỉ áp dụng cho 13 địa phương đang thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại.+ Hướng dẫn nghiệp vụ: bao gồm:

 Hướng dẫn nghiệp vụ của Trung ương (được trích xuất thông tin về lĩnh vực thi hành án dân sự từ Trang Hướng dẫn nghiệp vụ trên Cổng Thông tin điện tử Bộ Tư pháp)

 Hướng dẫn nghiệp vụ của địa phương;

+ Hỏi đáp pháp luật: Trích xuất thông tin về lĩnh vực thi hành án dân sự từ chuyên Trang Thông tin Hỏi đáp và tư vấn pháp luật trên Cổng Thông tin điện tử Bộ Tư pháp;

+ Thủ tục hành chính: Trích xuất thông tin về lĩnh vực thi hành án dân sự từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính;

+ Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật: Phục vụ việc khai thác văn bản pháp luật

+ Đăng ký trực tuyến giao dịch bảo đảm với tài sản kê biên: hiển thị Hệ thống đăng ký trực tuyến http://dktructuyen.moj.gov.vn/Public/UCCSearch.aspx

Người dùng có thể tra cứu thông tin về tài sản kê biên đăng ký trực tuyến giao dịch bảo đảm.+ Biểu mẫu điện tử: Cung cấp các biểu mẫu điện từ dùng chung về Thi hành dân sự (trên Trang Thi hành án dân sự, tiến tới sẽ là Cổng thông tin Thi hành án dân sự)

+ Album ảnh/video: Cung cấp ảnh và video các hoạt động liên quan của Cục Thi hành án dân sự tỉnh, thành phố;

+ Liên kết website: Cung cấp danh sách các website các cơ quan đơn vị liên quan đến hoạt động thi hành án dân sự của từng địa phương.

9. Chân đế Trang thông tin

Cung cấp thông tin về địa chỉ, số điện thoại, hòm thư điện tử của Cục Thi hành án dân sự tỉnh, thành phố.
: thongbao -> Lists -> ThongBao -> Attachments
Attachments -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Attachments -> CỤc thi hành án dân sự TỈnh hải dưƠNG
Attachments -> CỤc thi hành án dân sự tp. HÀ NỘi số: 1190
Attachments -> VIỆn khoa học pháp lý HỘI ĐỒng tuyển dụng viên chứC
Attachments -> Phụ lục số 2 GỢI Ý TÀi liệu tham khảO
Attachments -> CỤc thi hành án dân sự tp. HÀ NỘI
Attachments -> Thông báo về việc tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thi hành án dân sự 6 tháng đầu năm 2016
Attachments -> 1. Chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về hoàn thiện bộ máy nhà nước chxhcn việt Nam, cải cách tư pháp, hoàn thiện hệ thống pháp luật về thi hành án dân sự
Attachments -> TỔng cục thi hành án dân sự CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương