BỘ TƯ pháp số: 1468/QĐ-btp cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt namtải về 12.93 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu28.07.2016
Kích12.93 Kb.

BỘ TƯ PHÁPSố: 1468/QĐ-BTP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập – Tự do – Hạnh phúcHà Nội, ngày 08 tháng 7 năm 2016QUYẾT ĐỊNH
Về việc tặng Bằng khen cho tập thể và cá nhân thuộc các cơ quan

thi hành án dân sự địa phương đã có thành tích xuất sắc nhân dịp

kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Thi hành án dân sựBỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

Căn cứ Luật thi đua, khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng ngày 16 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 65/2014/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 22/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTP ngày 14 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tư pháp hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Tư pháp;

Xét đề nghị của Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tặng Bằng khen cho 25 tập thể và 78 cá nhân (có tên trong danh sách kèm theo) đã có thành tích xuất sắc trong công tác thi hành án dân sự, nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Thi hành án dân sự.

Tiền thưởng cho tập thể là: 2.420.000 đồng, mỗi cá nhân là: 1.210.000 đồng.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký và được ghi vào Sổ Thi đua - Khen thưởng của Bộ Tư pháp.

Điều 3. Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành Tư pháp, Vụ trưởng Vụ Thi đua - Khen thưởng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự, Chánh Văn phòng Bộ Tư pháp, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các tập thể, cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận :

- Như Điều 3;

- Các Thứ trưởng (để biết);

- Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp (để đăng tải);

- Lưu: VT, Vụ TĐKT.


BỘ TRƯỞNG

(Đã ký)


Lê Thành LongCơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương