BỘ TƯ pháp số: 1083tải về 23.81 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu24.07.2016
Kích23.81 Kb.


BỘ TƯ PHÁP

Số: 1083/BTP-PBGDPL

V/v hướng dẫn thực hiện Đề án

tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng năm 2016CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 06 tháng 4 năm 2016
Kính gửi:


- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan Trung ương của các đoàn thể;

- Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.Năm 2016 là năm cuối triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng, Công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân từ năm 2012 đến năm 2016” (sau đây gọi tắt là Đề án 4061). Để hoàn thành các mục tiêu và nhiệm vụ đã đề ra trong Đề án, Bộ Tư pháp đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan Trung ương của các đoàn thể, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (gọi tắt là Bộ, ngành, đoàn thể, địa phương) trong năm 2016 tập trung triển khai các nhiệm vụ sau đây:

1. Nội dung tuyên truyền, phổ biến

Tổ chức tuyên truyền, phổ biến các nội dung quy định tại Điều 10 Luật phổ biến, giáo dục pháp luật liên quan đến công tác phòng, chống tham nhũng; tổ chức tuyên truyền, phổ biến nội dung pháp luật quy định tại Mục 1 Phần III của Đề án 4061, trong đó tập trung tuyên truyền, phổ biến nội dung Công ước của Liên hiệp quốc về chống tham nhũng; Luật phòng, chống tham nhũng và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành; các hành vi bị nghiêm cấm hoặc không được làm trong phòng, chống tham nhũng; các quy định của Bộ luật hình sự năm 2015 liên quan đến các tội phạm về tham nhũng; quy định về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực pháp luật về phòng, chống tham nhũng; Luật tiếp công dân, Luật tố cáo; thông tin tình hình thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng, kết quả tổng kết 10 năm thực hiện Luật phòng, chống tham nhũng; kinh nghiệm phòng, chống tham nhũng trên thế giới; giới thiệu gương điển hình về đấu tranh phòng, chống tham nhũng...2. Hình thức tuyên truyền, phổ biến

Các Bộ, ngành, địa phương chủ động lựa chọn hình thức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng phù hợp với từng nhóm đối tượng, địa bàn, tình hình của cơ quan, địa phương mình, bảo đảm hiệu quả, thiết thực. Trong đó tập trung vào các hình thức tuyên truyền, phổ biến như: Tổ chức lớp tập huấn, bồi dưỡng; hội nghị giới thiệu, phổ biến pháp luật; phát hành tờ gấp, treo băng-rôn, pa-nô, áp-phích; xây dựng chương trình, chuyên mục phòng, chống tham nhũng trên báo, đài, cổng thông tin điện tử; công bố công khai thủ tục hành chính, mức phí, lệ phí; phổ biến, quán triệt tại các buổi sinh hoạt đảng, đoàn thể, họp cơ quan, đơn vị; tổ chức ký cam kết không vi phạm pháp luật về phòng, chống tham nhũng; tăng cường các hoạt động đối thoại giữa các cơ quan quản lý với người dân, doanh nghiệp...3. Các hoạt động cần tập trung chỉ đạo thực hiện

3.1. Chỉ đạo, tổ chức các buổi tập huấn, nói chuyện, sinh hoạt chuyên đề liên quan đến pháp luật và thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng tại cơ quan, đơn vị trực thuộc (lồng ghép trong sinh hoạt chuyên đề của tổ chức cơ sở đảng, các hoạt động tổ chức “Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2016”); lồng ghép bồi dưỡng pháp luật về phòng, chống tham nhũng trong chương trình đào tạo, bồi dưỡng hàng năm đối với cán bộ, công chức, viên chức.

3.2. Tăng cường thông tin, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng trên các phương tiện thông tin đại chúng

Chỉ đạo, tổ chức thực hiện tuyên truyền pháp luật và việc thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng trên báo chí, trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử trực thuộc. Các cơ quan báo chí xây dựng kế hoạch cụ thể triển khai thực hiện. Thường xuyên cập nhật các quy định pháp luật về phòng, chống tham nhũng thuộc ngành, lĩnh vực quản lý, thiết thực phục vụ yêu cầu phòng, chống tham nhũng của Bộ, ngành, địa phương. Kịp thời đăng tải trên Cổng thông tin điện tử các tài liệu phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng do Ban điều hành Đề án tổ chức xây dựng và phát hành.3.3. Tổ chức cung cấp thông tin, phát hành tài liệu tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân

Trên cơ sở các tài liệu do Ban Điều hành Đề án ở Trung ương cung cấp, tổ chức biên soạn nội dung cho phù hợp với từng nhóm đối tượng, địa bàn hoặc nhân bản tài liệu để cấp phát cho các cơ quan, đơn vị, tổ chức.3.4. Hưởng ứng cuộc thi “Gương sáng trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng” trên báo chí

Chỉ đạo các đơn vị báo chí thuộc Bộ, ngành, địa phương tích cực tham gia cuộc thi “Gương sáng trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng” trên báo chí do Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Bộ Tư pháp tổ chức (Thể lệ cuộc thi được đăng tải trên Trang thông tin điện tử Bộ Tư pháp, Bộ Thông tin và Truyền thông tại địa chỉ http://www.moj.gov.vn/qt/thongbao/Pages/thong-bao.aspx?ItemID=763 và http://mic.gov.vn/tintucsukien/tinhoatdongcuabo/ Trang/PhátđộngthiviếtGươngsángtrongđấutranhPhòngchốngthamnhũngtrênbáochí.aspx3.5. Tổ chức bồi dưỡng, tập huấn kiến thức pháp luật về phòng, chống tham nhũng, Công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật, cán bộ, công chức, viên chức

Bộ Ngoại giao, Thanh tra Chính phủ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Nội vụ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chủ trì tổ chức thực hiện các nhiệm vụ theo quy định tại Điểm b, Mục 3, Phần IV của Đề án.4. Tổ chức tổng kết việc thực hiện Đề án

Các Bộ, ngành, đoàn thể, địa phương chỉ đạo, tổ chức việc tổng kết thực hiện Đề án giai đoạn 2012 - 2016 bằng hình thức phù hợp (tổng kết bằng hình thức tổ chức hội nghị hoặc qua báo cáo). Báo cáo kết quả thực hiện Đề án (theo đề cương mẫu đính kèm Công văn này) gửi về Bộ Tư pháp (Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật) trước ngày 30 tháng 11 năm 2016 để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.5. Về kinh phí thực hiện Đề án năm 2016: Theo quy định tại mục 4 phần IV của Đề án, Bộ Tư pháp đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan Trung ương của các đoàn thể, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chủ động bố trí kinh phí thực hiện Đề án năm 2016.

Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh vướng mắc, đề nghị phản ánh kịp thời về Bộ Tư pháp (Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật, qua đồng chí Nguyễn Thị Quế, số điện thoại 04.62739466, email: quent@moj.gov.vn)./.
Nơi nhận:

- Như trên;

- Bộ trưởng (để báo cáo);

- Các thành viên Ban Điều hành Đề án TW;

- Tổ chức pháp chế các Bộ, ngành TW (để thực hiện);

- Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc TW (để thực hiện);

- Vụ KH-TC, VP Bộ;

- Lưu: VT, Vụ PBGDPL.KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG
Phan Chí Hiếu: portals
portals -> Phan Chau Trinh High School one period test no 2 Name: English : 11- time : 45 minutes Class: 11/ Code: 211 Chọn từ hoặc cụm từ thích hợp A, B, C, d để điền vào chỗ trống trong đoạn văn sau
portals -> PHẦn I: thông tin cơ BẢn về ĐẠi hàn dân quốc và quan hệ việt nam-hàn quốc I- các vấN ĐỀ chung
portals -> Năng suất lao động trong nông nghiệp: Vấn đề và giải pháp Giới thiệu
portals -> LẤy ngưỜi học làm trung tâM
portals -> BÀi tậP Ôn lưu huỳnh hợp chất lưu huỳnh khí sunfurơ so
portals -> TỜ trình về việc ban hành mức thu phí tham gia đấu giá quyền sử dụng đất
portals -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
portals -> GIẤY Ủy quyền tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương