BỘ TƯ pháp cục công nghệ thông tintải về 9.32 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu29.07.2016
Kích9.32 Kb.

BỘ TƯ PHÁP

CỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN


Số: 401/CNTT-TTĐT

V/v triển khai thử nghiệm Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật tại một số Sở Tư pháp


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 26 tháng 9 năm 2013

Kính gửi: Giám đốc Sở Tư pháp

Thực hiện Quyết định số 1605/QĐ-TTg ngày 27/8/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2011 – 2015, Cục Công nghệ thông tin, Bộ Tư pháp đã xây dựng và đưa Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật vào vận hành thử nghiệm tại địa chỉ http://vbpl.vn.

Trên cơ sở nhu cầu quản lý, sử dụng, khai thác Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật của Quý đơn vị, Cục Công nghệ thông tin sẽ tổ chức tập huấn về kỹ năng thu thập, biên tập, cập nhật văn bản quy phạm pháp luật vào Cơ sở dữ liệu quốc gia văn bản pháp luật; giới thiệu các tiện ích phục vụ công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh.

Hình thức: Qua cầu truyền hình.

Thành phần: Cán bộ Phòng Kiểm tra văn bản, cán bộ chuyên trách thực hiện việc thu thập, biên tập, cập nhật văn bản pháp luật.

Thời gian: ½ ngày từ 8h00’ đến 11h30’ ngày 02/10/2013.

Địa điểm: Tại điểm cầu Viettel ở địa phương

Đề nghị Lãnh đạo Sở Tư pháp tạo điều kiện bố trí đúng đối tượng tham gia lớp tập huấn và cung cấp đầy đủ thông tin để tạo tài khoản theo phiếu đề nghị kèm theo.Mọi thông tin chi tiết về lớp tập huấn xin liên hệ đồng chí Nguyễn Thị Thái Nguyên, Phòng Thông tin điện tử - Cục Công nghệ thông tin - Bộ Tư pháp, điện thoại 046.273.9718, di động 0942.4140.45, thư điện tử: nguyenntt@moj.gov.vn.

Rất mong nhận được sự phối hợp của Quý đơn vị. Trân trọng cảm ơn.
Nơi nhận:

- Như trên;- Lưu: VT.

CỤC TRƯỞNG

(đã ký)

Nguyễn Tiến Dũng

: tintuc -> Lists -> ChiDaoDieuHanh -> Attachments
Attachments -> ĐẢng bộ khối các cơ quan tw
Attachments -> BỘ TÀi chính cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> BỘ CÔng an số: 411/bc-bca cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> Điều Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 103/2013/NĐ-cp ngày 12/9/2013 quy định về xử phạt VI phạm hành chính trong hoạt động thủy sản
Attachments -> Hội nghị toàn quốc sơ kết công tác tư pháp 6 tháng đầu năm 2016
Attachments -> BỘ TƯ pháp số: 1215/btp-pbgdpl v/v tăng cường quản lý về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> BỘ TƯ pháp cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> VĂn phòng số: 1470/tb-vp cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> DỰ thảO ngày 16/12/2014
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương